Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
312 226 € 289 834 € 347 496 € 241 883 € 223 416 € 390 117 € 144 002 € 199 711 € 233 134 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
49 630 € 90 348 € 98 386 € 98 656 € 101 282 € 91 257 € 100 798 € 68 022 € 52 337 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
49 630 € 90 348 € 98 386 € 98 656 € 101 282 € 91 257 € 79 298 € 46 522 € 30 837 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
49 630€ 90 348€ 98 386€ 98 656€ 101 282€ 91 257€ 79 298€ 46 522€ 22 437€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 8 400€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
21 500 € 21 500 € 21 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 21 500€ 21 500€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
21 500€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
262 596 € 199 486 € 249 110 € 143 227 € 122 134 € 298 777 € 43 204 € 130 839 € 179 978 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
3 778 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
228 052 € 162 513 € 165 091 € 129 877 € 88 258 € 268 054 € 22 542 € 32 814 € 147 971 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
34 182€ 48 812€ 58 715€ 120 710€ 86 798€ 192 132€ 20 248€ 32 620€ 147 720€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
72 560€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 522€ 1 641€ 2 618€ 7 167€ 1 383€ 127€ 47€ 105€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 362€ 2 167€ 147€ 146€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
192 348€ 112 060€ 103 758€ 2 000€ 77€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
34 544 € 36 973 € 84 019 € 13 350 € 30 098 € 30 723 € 20 662 € 98 025 € 32 007 €
056
B.IV.1
Peniaze
34 544€ 36 973€ 84 019€ 13 350€ 30 098€ 3 022€ 915€ 19 442€ 391€
057
B.IV.2
Účty v bankách
27 701€ 19 747€ 78 583€ 31 616€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
83 € 0 € 850 € 819 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
83€ 0€ 850€ 819€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
312 226 € 289 834 € 347 496 € 241 883 € 223 416 € 390 117 € 144 002 € 199 711 € 233 134 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
114 764 € 114 927 € 122 702 € 115 866 € 103 283 € 92 172 € 76 395 € 64 638 € 41 146 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
102 382 € 102 382 € 102 382 € 102 382 € 102 382 € 102 050 € 102 050 € 102 383 € 102 383 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
102 050€ 102 050€ 102 051€ 102 051€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
332€ 332€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 920 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
920€ 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 243 € 13 017 € 6 181 € -6 402 € -19 613 € -33 214 € -44 383 € -67 876 € -42 346 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-33 214€ -44 383€ -67 876€ -42 346€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-164 € -7 775 € 6 836 € 12 583 € 13 211 € 15 777 € 11 757 € 23 492 € -25 530 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
197 462 € 174 907 € 224 794 € 126 017 € 120 133 € 297 945 € 68 167 € 135 073 € 191 988 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 040 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 040€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
26 594 € 26 837 € 15 417 € 26 961 € 33 601 € 30 485 € 24 062 € 48 480 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
33 601€ 30 485€ 24 062€ 48 480€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
17 458 € 29 350 € 47 622 € 100 139 € 77 995 € 242 411 € 37 682 € 111 011 € 114 898 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
13 443€ 603€ 42 088€ 53 136€ 11 522€ 209 340€ 100€ 103 668€ 179€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 424€ 27 087€ 144€ 42 925€ 62 613€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 103 370€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 965€ 1 523€ 3 478€ 2 363€ 2 231€ 1 116€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
605€ 0€ 2€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
626€ 137€ 1 912€ 1 715€ 1 629€ 3 219€ 1 199€ 499€ 493€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
28 131€ 36 383€ 6 842€ 10 856€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
153 410 € 118 720 € 177 172 € 8 421 € 15 177 € 21 933 € 0 € 28 610 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
95 236€ 92 512€ 118 720€ 15 177€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
58 174€ 26 208€ 58 452€ 8 421€ 15 177€ 6 756€ 0€ 28 610€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
-560 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
-560€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€