Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
15 759€ 349€ 32 315€ 14 741€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 300€ 349€ 23 133€ 14 262€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 459 € 0 € 9 182 € 479 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
137 435 € 320 518 € 413 432 € 289 651 € 346 238 € 599 929 € 93 505 € 467 619 € 211 527 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
137 435€ 320 518€ 413 432€ 289 651€ 346 238€ 599 929€ 93 505€ 467 619€ 211 527€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
78 833 € 263 169 € 317 148 € 207 160 € 266 798 € 527 559 € 55 672 € 417 721 € 200 501 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 023€ 83 158€ 103 641€ 33 574€ 52 445€ 106 376€ 27 110€ 151 178€ 46 892€
10
B.2
Služby
65 810€ 180 011€ 213 507€ 173 586€ 214 353€ 421 183€ 28 562€ 266 543€ 153 609€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
60 061 € 57 349 € 105 466 € 82 970 € 79 440 € 72 370 € 37 833 € 49 898 € 11 026 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
24 117 € 28 062 € 42 192 € 30 232 € 23 754 € 19 625 € 13 067 € 12 731 € 9 916 €
13
C.1
Mzdové náklady
14 507€ 9 269€ 9 276€ 7 376€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 821€ 3 272€ 3 265€ 2 514€
16
C.4
Sociálne náklady
297€ 526€ 190€ 26€
17
D
Dane a poplatky
748€ 1 020€ 837€ 1 082€ 1 019€ 686€ 578€ 705€ 1 185€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 735€ 34 354€ 45 716€ 42 661€ 32 450€ 28 213€ 24 224€ 15 348€ 21 850€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
19 250€ 59 667€ 7 500€ 12 833€ 9 905€ 4 333€ 19 167€ 17 500€ 1 200€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 982€ 46 567€ 2 760€ 4 789€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
528€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 057€ 3 740€ 1 090€ 4 174€ 339€ 319€ 491€ 1€ 241€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 715€ 7 252€ 978€ 3 454€ 3 159€ 135€ 162€ 8 090€ 398€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
12 071 € 3 501 € 21 573 € 21 756 € 23 193 € 27 835 € 19 460 € 30 525 € -20 882 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
3€ 4€ 5€ 6€ 4€
39
N
Nákladové úroky
10 878€ 10 343€ 8 688€ 3 834€ 5 608€ 4 442€ 3 645€ 3 112€ 1 159€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
846€ 933€ 5 089€ 4 379€ 3 416€ 4 740€ 3 102€ 3 926€ 3 492€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-11 724 € -11 276 € -13 777 € -8 213 € -9 021 € -9 178 € -6 742 € -7 032 € -4 647 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
347 € -7 775 € 7 796 € 13 543 € 14 172 € 18 657 € 12 718 € 23 493 € -25 529 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
511 € 960 € 960 € 961 € 2 880 € 961 € 1 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
511€ 960€ 960€ 961€ 2 880€ 961€ 1€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-164 € -7 775 € 6 836 € 12 583 € 13 211 € 15 777 € 11 757 € 23 492 € -25 530 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
347 € -7 775 € 7 796 € 13 543 € 14 172 € 18 657 € 12 718 € 23 493 € -25 529 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-164 € -7 775 € 6 836 € 12 583 € 13 211 € 15 777 € 11 757 € 23 492 € -25 530 €