Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
14 519 947 € 13 850 041 € 10 307 375 € 8 536 544 € 9 109 559 € 7 875 069 € 6 873 913 € 6 530 894 € 5 785 091 € 5 273 290 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 670 264 € 1 006 316 € 885 319 € 845 226 € 880 029 € 751 007 € 629 122 € 663 788 € 398 009 € 407 302 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 227 € 2 283 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 227€ 2 283€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 670 264 € 1 006 316 € 885 319 € 845 226 € 880 029 € 751 007 € 629 122 € 663 788 € 397 782 € 405 019 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
43 709€ 46 485€ 49 262€ 56 647€ 59 667€ 62 688€ 80 697€ 83 803€ 79 042€ 70 758€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 620 295€ 766 660€ 834 112€ 788 579€ 809 394€ 687 783€ 548 425€ 579 132€ 318 740€ 334 261€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 260€ 86 002€ 1 945€ 0€ 10 968€ 536€ 0€ 853€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 107 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 800 687 € 12 048 925 € 8 726 710 € 7 133 961 € 7 726 580 € 6 723 611 € 5 962 351 € 5 579 070 € 5 174 942 € 4 764 855 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 981 084 € 5 786 892 € 4 365 438 € 3 994 098 € 4 552 497 € 3 963 354 € 3 159 932 € 3 198 163 € 3 231 601 € 2 691 206 €
035
B.I.1
Materiál
2 862€ 11 113€ 5 785€ 3 855€ 21 113€ 6 426€ 13 291€ 7 616€ 3 762€ 2 490€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
7 770 060€ 5 564 054€ 4 252 498€ 3 963 956€ 4 489 497€ 3 858 814€ 3 044 744€ 3 166 933€ 3 180 351€ 2 688 716€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
208 162€ 211 725€ 107 155€ 26 287€ 41 887€ 98 114€ 101 897€ 23 614€ 47 488€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
182 536 € 180 182 € 81 654 € 50 685 € 41 129 € 36 071 € 76 559 € 119 438 € 138 157 € 92 975 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
822 € 572 € 572 € 14 942 € 15 110 € 15 110 € 14 936 € 13 251 € 14 578 € 14 530 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
822€ 572€ 572€ 14 942€ 15 110€ 15 110€ 14 936€ 13 251€ 14 578€ 14 530€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
181 714€ 179 610€ 81 082€ 35 743€ 26 019€ 20 961€ 61 623€ 106 187€ 123 579€ 78 445€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 543 349 € 2 904 829 € 2 316 614 € 2 473 680 € 2 609 822 € 2 134 952 € 1 739 284 € 1 737 699 € 1 695 555 € 1 521 382 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 524 131 € 2 878 803 € 2 305 352 € 2 460 055 € 2 596 594 € 2 119 439 € 1 722 408 € 1 722 677 € 1 673 171 € 1 492 321 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
17€ 0€ 0€ 290€ 1 217€ 601€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 524 114€ 2 878 803€ 2 305 352€ 2 459 765€ 2 595 377€ 2 118 838€ 1 722 408€ 1 722 677€ 1 673 171€ 1 492 321€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 782€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
19 218€ 26 026€ 11 262€ 13 625€ 13 228€ 15 513€ 16 876€ 15 022€ 22 384€ 28 279€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
93 718 € 3 177 022 € 1 963 004 € 615 498 € 523 132 € 589 234 € 986 576 € 523 770 € 109 629 € 459 292 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 899€ 6 329€ 3 418€ 2 871€ 3 093€ 2 718€ 4 100€ 2 846€ 4 415€ 23 994€
073
B.V.2.
Účty v bankách
81 819€ 3 170 693€ 1 959 586€ 612 627€ 520 039€ 586 516€ 982 476€ 520 924€ 105 214€ 435 298€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 048 996 € 794 800 € 695 346 € 557 357 € 502 950 € 400 451 € 282 440 € 288 036 € 212 140 € 101 133 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
93 249€ 34 758€ 46 626€ 29 687€ 34 615€ 26 176€ 5 777€ 6 018€ 11 733€ 6 384€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
955 747€ 760 042€ 648 720€ 527 670€ 468 335€ 374 275€ 276 663€ 282 018€ 200 407€ 94 749€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
14 519 947 € 13 850 041 € 10 307 375 € 8 536 544 € 9 109 559 € 7 875 069 € 6 873 913 € 6 530 894 € 5 785 091 € 5 273 290 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 941 095 € 10 824 884 € 8 295 542 € 6 916 961 € 5 720 180 € 4 532 298 € 3 124 601 € 2 020 903 € 1 113 067 € 540 458 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 317 581 € 6 788 239 € 6 109 658 € 5 212 877 € 4 224 995 € 3 117 298 € 1 941 619 € 1 105 764 € 533 155 € 133 601 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 317 581€ 6 788 239€ 6 109 658€ 5 212 877€ 4 224 995€ 3 117 298€ 1 941 619€ 1 105 764€ 533 155€ 143 241€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -9 640€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 616 211 € 4 029 342 € 2 178 581 € 1 696 781 € 1 487 882 € 1 407 697 € 1 175 679 € 907 836 € 572 609 € 399 554 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 578 852 € 3 012 072 € 2 010 466 € 1 619 083 € 3 231 218 € 3 341 452 € 3 748 843 € 4 509 541 € 4 672 006 € 4 732 395 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
105 278 € 106 620 € 82 163 € 66 249 € 54 658 € 83 415 € 122 425 € 165 218 € 14 466 € 14 072 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
24 151€ 29 257€ 15 872€ 9 778€ 3 581€ 2 105€ 1 079€ 5 709€ 14 466€ 14 072€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36 317€ 85 686€ 133 403€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
81 127€ 77 363€ 66 291€ 56 471€ 51 077€ 44 993€ 35 660€ 26 106€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33 452 € 33 451 € 33 451 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 452€ 33 451€ 33 451€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 726 745 € 2 714 132 € 1 763 737 € 1 482 977 € 1 465 376 € 1 061 721 € 1 044 818 € 1 267 129 € 1 578 866 € 2 690 699 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 678 026 € 1 245 227 € 847 286 € 799 818 € 818 841 € 498 918 € 397 996 € 592 067 € 1 145 284 € 1 701 363 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
439 278€ 46 397€ 38 077€ 167 857€ 320 046€ 65 226€ 116 311€ 245 505€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 238 748€ 1 198 830€ 809 209€ 631 961€ 498 795€ 433 692€ 281 685€ 346 562€ 1 145 284€ 1 701 363€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 691 792€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
190 068€ 191 783€ 159 413€ 133 241€ 100 038€ 84 206€ 154 655€ 101 020€ 100 052€ 68 161€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
124 699€ 127 258€ 111 655€ 90 138€ 67 776€ 56 242€ 63 210€ 60 363€ 51 686€ 44 203€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
733 184€ 1 149 423€ 645 383€ 459 780€ 441 915€ 372 065€ 381 022€ 466 918€ 281 303€ 184 639€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
768€ 441€ 0€ 0€ 36 806€ 50 290€ 47 935€ 46 761€ 541€ 541€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
245 442 € 191 320 € 164 566 € 69 857 € 61 184 € 62 864 € 48 149 € 43 743 € 81 674 € 77 624 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 630€ 191 320€ 164 566€ 69 857€ 61 184€ 62 864€ 48 149€ 43 743€ 81 674€ 77 624€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
215 812€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 501 387€ 0€ 0€ 0€ 1 650 000€ 2 100 000€ 2 500 000€ 3 000 000€ 2 997 000€ 1 950 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 13 085 € 1 367 € 500 € 158 161 € 1 319 € 469 € 450 € 18 € 437 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 12 585€ 833€ 0€ 158 161€ 819€ 469€ 450€ 18€ 437€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 500€ 534€ 500€ 0€ 500€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€