Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
71 684 368 € 75 960 696 € 77 792 664 € 63 685 444 € 69 271 642 € 65 214 456 € 67 435 839 € 66 991 200 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
52 854 039 € 52 563 877 € 52 762 627 € 54 158 073 € 55 095 368 € 49 637 870 € 52 332 424 € 52 664 247 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
40 274 € 64 143 € 84 898 € 4 166 € 4 730 € 5 293 € 5 857 € 6 420 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 260€ 4 489€ 4 604€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 446€ 2 485€ 3 524€ 2 066€ 2 630€ 3 193€ 3 757€ 4 320€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
37 568€ 57 169€ 76 770€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 100€ 2 100€ 2 100€ 2 100€ 2 100€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
45 134 842 € 45 394 472 € 46 533 198 € 48 410 912 € 49 799 279 € 44 441 790 € 48 201 392 € 49 570 802 €
012
A.II.1
Pozemky
1 420 825€ 1 420 825€ 1 420 825€ 1 384 806€ 1 384 806€ 1 378 678€ 1 379 032€ 1 379 032€
013
A.II.2
Stavby
12 511 146€ 12 950 918€ 13 374 950€ 13 442 134€ 13 615 036€ 13 874 223€ 13 987 408€ 14 121 722€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 097 116€ 23 862 177€ 27 979 698€ 28 101 183€ 22 302 551€ 25 329 709€ 26 430 847€ 29 308 855€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
576 875€ 616 500€ 703 571€ 772 632€ 502 773€ 607 814€ 724 351€ 850 561€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 528 880€ 6 544 052€ 3 054 154€ 4 710 157€ 11 994 113€ 3 251 366€ 5 679 754€ 3 350 632€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
560 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
7 678 923 € 7 105 262 € 6 144 531 € 5 742 995 € 5 291 359 € 5 190 787 € 4 125 175 € 3 087 025 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 726 179€ 5 152 518€ 4 191 787€ 3 790 251€ 3 338 615€ 3 238 043€ 2 172 431€ 1 134 281€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 952 744€ 1 952 744€ 1 952 744€ 1 952 744€ 1 952 744€ 1 952 744€ 1 952 744€ 1 952 744€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
18 816 554 € 23 385 880 € 25 017 695 € 9 516 771 € 14 164 636 € 15 568 671 € 15 098 623 € 14 321 192 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 517 377 € 9 315 704 € 9 047 729 € 2 277 515 € 6 228 814 € 4 571 553 € 8 754 546 € 5 353 344 €
035
B.I.1
Materiál
3 804 472€ 7 143 849€ 6 742 541€ 761 093€ 3 685 460€ 4 036 947€ 6 801 892€ 4 339 236€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 633 567€ 1 499 913€ 1 014 522€ 535 588€ 1 795 868€ 232 104€ 1 528 791€ 443 104€
037
B.I.3
Výrobky
1 079 338€ 671 942€ 1 290 666€ 980 834€ 747 486€ 302 502€ 423 863€ 571 004€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 190 696 € 13 380 488 € 15 372 416 € 6 293 295 € 5 902 392 € 8 759 674 € 5 869 597 € 8 464 777 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 430 347 € 11 033 506 € 14 001 250 € 6 192 368 € 5 015 055 € 8 162 195 € 5 178 635 € 7 570 509 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 124 129€ 6 422 915€ 7 825 155€ 2 943 218€ 64 769€ 1 709 596€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 306 218€ 4 610 591€ 6 176 095€ 3 249 150€ 4 950 286€ 6 452 599€ 5 178 635€ 7 570 509€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
335 998€ 335 998€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 230 868€ 1 887 626€ 40 706€ 3 820€ 876 491€ 35 032€ 638 506€ 15 495€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
193 483€ 123 358€ 1 330 460€ 97 107€ 10 846€ 562 447€ 52 456€ 878 773€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
581 633 € 158 164 € 83 684 € 437 456 € 12 610 € 57 131 € 4 020 € 71 222 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
581 633€ 158 164€ 83 684€ 437 456€ 12 610€ 57 131€ 4 020€ 71 222€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
526 848 € 531 524 € 513 866 € 508 505 € 2 020 820 € 2 180 313 € 470 460 € 431 849 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 388€ 12 012€ 10 340€ 9 188€ 7 129€ 5 508€ 6 072€ 1 899€
073
B.V.2.
Účty v bankách
517 460€ 519 512€ 503 526€ 499 317€ 2 013 691€ 2 174 805€ 464 388€ 429 950€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 775 € 10 939 € 12 342 € 10 600 € 11 638 € 7 915 € 4 792 € 5 761 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 775€ 10 939€ 12 342€ 10 600€ 11 638€ 7 915€ 4 792€ 5 761€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
71 684 368 € 75 960 696 € 77 792 664 € 63 685 444 € 69 271 642 € 65 214 456 € 67 435 839 € 66 991 200 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
44 059 821 € 47 462 343 € 41 035 782 € 27 571 844 € 24 258 318 € 23 820 801 € 16 701 222 € 15 179 559 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
19 252 520 € 19 252 520 € 19 252 520 € 19 252 520 € 19 252 520 € 19 252 520 € 19 252 520 € 19 252 520 €
082
A.I.1
Základné imanie
19 252 520€ 19 252 520€ 19 252 520€ 19 252 520€ 19 252 520€ 19 252 520€ 19 252 520€ 19 252 520€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
1 210 255€ 1 210 255€ 1 210 255€ 1 210 255€ 1 210 255€ 1 210 255€ 1 210 255€ 1 210 255€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 048 281 € 3 501 699 € 2 189 969 € 1 866 047 € 1 822 352 € 1 203 174 € 1 153 045 € 1 153 045 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 048 281€ 3 501 699€ 2 189 969€ 1 866 047€ 1 822 352€ 1 203 174€ 1 153 045€ 1 153 045€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-9 242 727 € -9 816 387 € -10 777 118 € -11 121 486 € -11 573 122 € -11 673 693 € -12 739 306 € -13 759 680 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-4 602 606€ -5 176 266€ -6 136 997€ -6 481 365€ -6 933 001€ -7 033 572€ -8 099 185€ -8 819 595€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-4 640 121€ -4 640 121€ -4 640 121€ -4 640 121€ -4 640 121€ -4 640 121€ -4 640 121€ -4 940 085€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
32 767 672 € 27 848 427 € 16 042 856 € 13 125 291 € 13 109 368 € 7 636 764 € 7 323 419 € 12 955 458 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
32 767 672€ 27 848 427€ 16 042 856€ 13 125 291€ 13 109 368€ 7 636 764€ 7 323 419€ 12 955 458€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-3 976 180 € 5 465 829 € 13 117 300 € 3 239 217 € 436 945 € 6 191 781 € 501 289 € -5 632 039 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
23 133 026 € 23 616 043 € 31 341 207 € 29 701 675 € 38 384 822 € 34 070 385 € 42 796 565 € 43 200 992 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 468 000 € 6 990 113 € 6 707 423 € 6 535 031 € 5 927 547 € 7 551 202 € 7 951 629 € 8 609 380 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 863€ 214€ 24€ 1 152€ 1 386€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 407 857€ 4 292 906€ 4 142 676€ 4 298 832€ 4 517 020€ 6 189 415€ 6 021 390€ 6 457 092€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 052 280€ 2 697 207€ 2 564 747€ 2 235 985€ 1 410 503€ 1 360 635€ 1 928 853€ 2 152 288€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 555 682 € 2 155 682 € 2 155 682 € 256 151 € 256 151 € 256 151 € 256 151 € 263 151 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
1 555 682€ 2 155 682€ 2 155 682€ 256 151€ 256 151€ 256 151€ 256 151€ 263 151€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
4 560 938€ 3 810 492€ 4 555 891€ 8 447 049€ 8 809 656€ 8 333 378€ 10 308 378€ 12 004 578€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 596 559 € 5 704 667 € 8 714 300 € 6 105 167 € 13 593 400 € 12 850 848 € 19 566 598 € 18 505 278 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 039 869 € 5 215 481 € 5 399 656 € 5 101 945 € 13 077 645 € 11 561 924 € 18 996 358 € 17 907 525 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
552 831€ 1 032 989€ 1 001 058€ 1 429 639€ 4 623 364€ 4 057 285€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 487 038€ 4 182 492€ 4 398 598€ 3 672 306€ 8 454 281€ 7 504 639€ 18 996 358€ 17 907 525€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
207 101€ 204 044€ 215 885€ 175 317€ 161 712€ 198 555€ 269 028€ 252 820€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
137 104€ 133 837€ 143 630€ 140 984€ 105 298€ 131 132€ 173 646€ 160 630€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
27 583€ 27 178€ 2 771 598€ 461 738€ 20 027€ 816 301€ 31 468€ 160 034€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
184 902€ 124 127€ 183 531€ 225 183€ 228 718€ 142 936€ 96 098€ 24 269€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
534 215 € 514 457 € 456 121 € 107 845 € 1 894 436 € 1 983 806 € 1 877 609 € 1 863 565 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
534 215€ 514 457€ 456 121€ 107 845€ 1 894 436€ 1 983 806€ 1 877 609€ 1 863 565€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 557 000€ 1 580 000€ 5 891 158€ 5 389 800€ 5 043 000€ 1 975 000€ 1 696 200€ 1 955 040€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 860 632€ 2 860 632€ 2 860 632€ 2 860 632€ 2 860 632€ 1 120 000€ 1 140 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 491 521 € 4 882 310 € 5 415 675 € 6 411 925 € 6 628 502 € 7 323 270 € 7 938 052 € 8 610 649 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 089 675€ 4 356 796€ 4 807 830€ 5 770 507€ 5 987 078€ 6 673 023€ 7 333 046€ 7 987 995€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
401 846€ 525 514€ 607 845€ 641 418€ 641 424€ 650 247€ 605 006€ 622 654€