Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
36 788 960 € 34 391 489 € 31 172 043 € 20 091 751 € 20 043 714 € 19 340 309 € 19 006 838 € 16 502 141 € 15 419 466 € 14 122 047 € 12 701 403 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
22 113 441 € 20 930 768 € 20 406 142 € 10 589 164 € 10 890 119 € 10 442 036 € 9 675 045 € 8 749 016 € 8 216 464 € 7 986 090 € 6 586 184 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 191 € 5 484 € 8 777 € 9 600 € 12 892 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 191€ 5 484€ 8 777€ 9 600€ 12 892€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
13 815 322 € 12 632 649 € 12 098 023 € 10 273 196 € 10 576 905 € 10 148 206 € 9 379 024 € 8 449 702 € 7 913 857 € 7 682 660 € 6 280 244 €
012
A.II.1
Pozemky
2 620 782€ 2 544 398€ 2 509 481€ 2 412 149€ 2 341 128€ 2 001 427€ 1 958 961€ 1 492 875€ 1 369 868€ 1 210 993€ 1 147 444€
013
A.II.2
Stavby
6 963 247€ 6 992 888€ 6 690 451€ 6 022 588€ 6 271 587€ 6 187 932€ 5 467 650€ 5 031 926€ 4 517 332€ 2 954 659€ 2 315 596€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 285 305€ 2 691 049€ 2 394 276€ 1 381 560€ 1 619 431€ 1 709 766€ 1 254 574€ 1 453 130€ 1 661 004€ 1 923 062€ 1 971 632€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 945 988€ 404 314€ 503 815€ 406 899€ 294 759€ 199 081€ 697 839€ 471 771€ 365 653€ 1 593 946€ 845 572€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
50 000€ 50 000€ 50 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
8 298 119 € 8 298 119 € 8 308 119 € 315 968 € 313 214 € 293 830 € 293 830 € 293 830 € 293 830 € 293 830 € 293 048 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
83 251€ 83 251€ 83 251€ 83 251€ 80 497€ 71 113€ 71 113€ 71 113€ 71 113€ 71 113€ 70 331€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
10 000€ 10 000€ 10 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
8 214 868€ 8 214 868€ 8 214 868€ 222 717€ 222 717€ 222 717€ 222 717€ 222 717€ 222 717€ 222 717€ 222 717€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
14 594 673 € 13 277 733 € 10 698 068 € 9 448 772 € 9 144 315 € 8 884 235 € 9 323 318 € 7 745 739 € 7 195 739 € 6 125 586 € 6 105 046 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 205 140 € 8 880 321 € 7 290 152 € 6 424 436 € 6 298 576 € 5 807 241 € 5 524 082 € 5 497 993 € 5 177 239 € 4 532 924 € 4 201 888 €
035
B.I.1
Materiál
257 436€ 279 168€ 152 146€ 122 512€ 129 568€ 111 939€ 117 570€ 127 377€ 85 085€ 49 228€ 47 941€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
11 053€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
9 947 704€ 8 601 153€ 7 138 006€ 6 301 924€ 6 169 008€ 5 695 302€ 5 406 512€ 5 370 616€ 5 081 101€ 4 483 696€ 4 153 947€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 786 € 1 721 € 755 € 207 € 223 € 1 333 € 3 542 € 3 949 € 3 099 € 87 € 199 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 786€ 1 721€ 755€ 207€ 223€ 1 333€ 3 542€ 3 949€ 3 099€ 87€ 199€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 457 652 € 1 713 590 € 1 295 997 € 1 133 270 € 1 443 480 € 1 859 828 € 1 389 739 € 1 263 409 € 1 304 590 € 1 145 073 € 1 243 042 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 017 636 € 926 810 € 707 623 € 577 000 € 629 392 € 1 054 479 € 948 086 € 840 761 € 865 335 € 733 998 € 706 184 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 017 636€ 926 810€ 707 623€ 577 000€ 629 392€ 1 054 479€ 948 086€ 840 761€ 865 335€ 733 998€ 706 184€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
434€ 48 968€ 2 757€ 2 739€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
440 016€ 786 780€ 588 374€ 555 836€ 814 088€ 805 349€ 441 653€ 373 680€ 439 255€ 408 318€ 534 119€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 930 095 € 2 682 101 € 2 111 164 € 1 890 859 € 1 402 036 € 1 215 833 € 2 405 955 € 980 388 € 710 811 € 447 502 € 659 917 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 489 366€ 1 185 083€ 925 893€ 850 388€ 629 587€ 680 153€ 559 880€ 436 360€ 451 110€ 367 845€ 323 582€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 440 729€ 1 497 018€ 1 185 271€ 1 040 471€ 772 449€ 535 680€ 1 846 075€ 544 028€ 259 701€ 79 657€ 336 335€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
80 846 € 182 988 € 67 833 € 53 815 € 9 280 € 14 038 € 8 475 € 7 386 € 7 263 € 10 371 € 10 173 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
78 011€ 79 743€ 67 833€ 53 815€ 9 280€ 14 038€ 8 475€ 7 386€ 7 263€ 4 705€ 6 731€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 835€ 103 245€ 5 666€ 3 442€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
36 788 960 € 34 391 489 € 31 172 043 € 20 091 751 € 20 043 714 € 19 340 309 € 19 006 838 € 16 502 141 € 15 419 466 € 14 122 047 € 12 701 403 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 372 097 € 20 228 681 € 16 148 501 € 12 956 685 € 9 531 765 € 7 175 007 € 4 870 801 € 3 650 714 € 3 451 901 € 3 111 097 € 3 108 582 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 069 176 € 1 069 176 € 1 069 176 € 1 069 176 € 1 069 176 € 1 069 176 € 1 069 176 € 1 867 202 € 1 069 176 € 1 069 176 € 1 069 176 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 069 176€ 1 069 176€ 1 069 176€ 1 069 176€ 1 069 176€ 1 069 176€ 1 069 176€ 1 069 176€ 1 069 176€ 1 069 176€ 1 069 176€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
798 026€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 526 860€ 1 526 860€ 1 526 860€ 1 526 860€ 1 526 860€ 1 526 860€ 1 526 860€ 1 526 860€ 1 526 860€ 1 526 860€ 1 526 860€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
106 918 € 106 918 € 106 918 € 106 918 € 106 918 € 106 918 € 54 085 € 43 424 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
106 918€ 106 918€ 106 918€ 106 918€ 106 918€ 106 918€ 54 085€ 43 424€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-3 153 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-3 153€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 894 995 € 13 122 548 € 9 953 730 € 6 626 245 € 4 472 053 € 2 167 847 € 202 566 € 514 397 € 511 882 € 496 298 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 894 995€ 13 122 548€ 9 953 730€ 6 626 245€ 4 472 053€ 2 167 847€ 202 566€ 514 397€ 511 882€ 496 298€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 774 148 € 4 403 179 € 3 491 817 € 3 627 486 € 2 356 758 € 2 304 206 € 2 018 114 € 213 228 € 340 804 € 2 515 € 18 737 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
21 416 863 € 14 162 808 € 15 023 542 € 7 135 066 € 10 511 949 € 12 165 302 € 14 136 037 € 12 851 427 € 11 967 565 € 11 010 950 € 9 588 234 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 013 288 € 32 652 € 20 694 € 13 475 € 7 836 € 5 251 € 2 954 € 7 137 € 13 582 € 20 513 € 19 947 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 978 487€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
34 801€ 32 652€ 20 694€ 13 475€ 7 836€ 5 251€ 2 954€ 7 137€ 13 582€ 20 513€ 19 947€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
4 236 354€ 6 102 167€ 8 134 373€ 725 058€ 1 025 026€ 1 324 994€ 1 628 179€ 1 932 181€ 2 269 847€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
13 664 465 € 7 614 503 € 6 491 077 € 5 126 533 € 5 472 114 € 5 546 939 € 7 075 136 € 4 912 236 € 9 089 862 € 7 600 996 € 6 406 262 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 382 524 € 6 026 008 € 5 343 017 € 3 637 919 € 4 387 058 € 4 510 079 € 4 169 483 € 4 270 321 € 3 790 437 € 3 458 999 € 3 290 548 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 382 524€ 6 026 008€ 5 343 017€ 3 637 919€ 4 387 058€ 4 510 079€ 4 169 483€ 4 270 321€ 3 790 437€ 3 458 999€ 3 290 548€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 356 853€ 1 602 026€ 1 929 001€ 880 001€ 2 701 167€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
594 172€ 474 245€ 439 177€ 450 594€ 363 671€ 311 971€ 278 325€ 232 418€ 215 745€ 206 960€ 157 910€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
381 638€ 308 501€ 283 577€ 292 049€ 235 372€ 200 945€ 179 000€ 148 711€ 137 537€ 132 075€ 99 914€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
948 620€ 805 283€ 424 988€ 745 607€ 485 721€ 523 198€ 831 976€ 260 201€ 319 534€ 222 449€ 156 723€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
658€ 466€ 318€ 364€ 292€ 746€ 14 326€ 585€ 2 697 608€ 2 700 512€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
502 756 € 413 486 € 377 398 € 270 021 € 331 802 € 287 994 € 246 048 € 201 100 € 187 702 € 167 888 € 135 905 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
502 756€ 413 486€ 377 398€ 270 021€ 331 802€ 287 994€ 246 048€ 201 100€ 187 702€ 167 888€ 135 905€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
999 979€ 3 675 171€ 5 000 124€ 5 183 720€ 5 798 773€ 406 572€ 3 221 553€ 3 026 120€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 587 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 587€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé