Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ADELI Center, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
970 016 € 1 155 748 € 1 215 499 € 851 059 € 671 574 € 497 105 € 184 112 € 62 452 € 21 867 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
678 741 € 776 964 € 895 816 € 600 379 € 486 289 € 336 902 € 141 821 € 32 730 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 384 € 300 € 701 € 1 102 € 1 503 € 3 090 € 6 460 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 384€ 300€ 701€ 1 102€ 1 503€ 3 090€ 6 460€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
672 357 € 776 964 € 895 516 € 599 678 € 485 187 € 335 399 € 138 731 € 26 270 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
258 183€ 265 086€ 100 288€ 95 080€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
382 782€ 482 446€ 592 491€ 443 646€ 463 982€ 335 399€ 138 731€ 26 270€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
31 392€ 29 432€ 202 737€ 60 952€ 21 205€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
285 464 € 332 104 € 268 239 € 200 436 € 130 651 € 120 236 € 31 687 € 29 722 € 21 867 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
17 061 € 16 707 € 24 530 € 21 196 € 15 095 € 20 086 € 4 951 € 978 €
035
B.I.1
Materiál
17 061€ 16 707€ 24 530€ 21 196€ 15 095€ 20 086€ 4 951€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
978€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
125 246 € 89 274 € 73 566 € 16 735 € 39 722 € 1 551 € 3 091 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
125 246€ 89 274€ 73 566€ 16 735€ 39 722€ 1 551€ 3 091€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
130 417 € 211 826 € 116 931 € 123 857 € 60 849 € 76 951 € 9 158 € 22 386 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
128 067 € 209 476 € 109 768 € 111 308 € 38 179 € 61 561 € 3 960 € 22 386 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
128 067€ 209 476€ 109 768€ 111 308€ 38 179€ 61 561€ 3 960€ 22 386€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 419€ 14 058€ 8 469€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 350€ 2 350€ 7 163€ 8 130€ 8 612€ 6 921€ 5 198€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
12 740 € 14 297 € 53 212 € 38 648 € 14 985 € 21 648 € 14 487 € 6 358 € 21 867 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 315€ 10 202€ 38 701€ 32 861€ 12 053€ 14 397€ 8 404€ 121€ 21 778€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 425€ 4 095€ 14 511€ 5 787€ 2 932€ 7 251€ 6 083€ 6 237€ 89€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 811 € 46 680 € 51 444 € 50 244 € 54 634 € 39 967 € 10 604 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 811€ 46 680€ 51 444€ 50 244€ 50 495€ 39 967€ 10 604€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 139€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
970 016 € 1 155 748 € 1 215 499 € 851 059 € 671 574 € 497 105 € 184 112 € 62 452 € 21 867 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-2 491 724 € -2 177 604 € -1 710 252 € -1 368 492 € -777 801 € -95 530 € 11 706 € 6 647 € 20 842 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
139 554€ 139 554€ 139 554€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-129 554€ -129 554€ -129 554€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
331 € 331 € 331 € 331 € 331 € 331 € 331 € 331 € 331 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
331€ 331€ 331€ 331€ 331€ 331€ 331€ 331€ 331€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 187 935 € -1 720 583 € -1 378 823 € -788 132 € -105 861 € 1 375 € -3 684 € 13 872 € 17 110 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
18 931€ 18 931€ 18 931€ 18 931€ 18 931€ 18 931€ 13 872€ 13 872€ 17 110€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 206 866€ -1 739 514€ -1 397 754€ -807 063€ -124 792€ -17 556€ -17 556€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-314 120 € -467 352 € -341 760 € -590 691 € -682 271 € -107 236 € 5 059 € -17 556 € -3 238 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 433 636 € 3 305 248 € 2 897 647 € 2 176 084 € 1 421 271 € 567 031 € 172 406 € 55 805 € 1 025 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 421 € 895 € 399 € 1 438 € 2 532 € 324 459 € 36 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
323 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 421€ 895€ 399€ 1 438€ 2 532€ 1 459€ 36€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
47 700€ 23 094€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 405 190 € 3 271 279 € 2 843 135 € 2 136 612 € 1 352 423 € 182 702 € 89 598 € 32 711 € 1 025 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
392 004 € 321 117 € 214 552 € 150 959 € 162 700 € 102 250 € 69 101 € 25 965 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
392 004€ 321 117€ 214 552€ 150 959€ 162 700€ 102 250€ 69 101€ 25 965€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 558 324€ 1 919 588€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 824 214€ 2 682 600€ 1 124 558€ 7 087€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
28 753€ 44 920€ 34 017€ 36 907€ 30 954€ 31 608€ 2 398€ 260€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
92 295€ 109 770€ 21 045€ 22 947€ 19 024€ 19 284€ 1 612€ 180€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
29 831€ 91 140€ 11 134€ 5 761€ 5 110€ 19 167€ 12 478€ 2 746€ 585€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
38 093€ 21 732€ 4 063€ 450€ 10 077€ 3 306€ 4 009€ 4 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
27 025 € 33 074 € 41 639 € 31 180 € 40 751 € 12 170 € 14 255 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
27 025€ 33 074€ 41 639€ 31 180€ 40 751€ 12 170€ 14 255€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
12 474€ 6 854€ 25 565€ 47 700€ 20 817€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
28 104 € 28 104 € 28 104 € 43 467 € 28 104 € 25 604 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
15 363€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
28 104€ 28 104€ 28 104€ 28 104€ 28 104€ 25 604€