Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BERNARD-B s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.01.2017
30.09.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 115 618 € 603 815 € 153 693 € 561 629 € 552 976 € 515 439 € 518 913 € 451 526 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 875 673 € 578 643 € 90 776 € 0 € 9 386 € 410 104 € 443 367 € 425 042 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 875 673 € 578 643 € 90 776 € 0 € 9 386 € 410 104 € 443 367 € 425 042 €
012
A.II.1
Pozemky
90 273€ 90 777€ 181 129€ 181 129€ 181 129€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 0€ 181 646€ 195 799€ 206 943€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 050€ 32 657€ 44 430€ 7 625€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 683 952€ 357 866€ 90 776€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
101 448€ 130 000€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
7 336€ 14 672€ 22 009€ 29 345€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
238 396 € 25 152 € 62 917 € 561 507 € 542 853 € 103 946 € 73 491 € 23 651 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
890 € 892 € 745 €
032
B.I.1
Materiál
36€ 38€ 116€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
854€ 854€ 629€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
190 000 € 8 743 € 26 971 € 560 769 € 539 363 € 85 050 € 43 599 € 1 899 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
74 400€ 4 044€ 26 971€ 406 985€ 410 720€ 3 225€ 5 906€ 416€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
153 784€ 128 643€ 80 943€ 36 640€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 699€ 882€ 1 048€ 1 149€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
115 600€ 0€ 5€ 334€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
48 396 € 16 409 € 35 946 € 738 € 3 490 € 18 006 € 29 000 € 21 007 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 173€ 2 688€ 274€ 2 943€ 16 876€ 19 897€ 20 274€
057
B.IV.2
Účty v bankách
46 223€ 13 721€ 35 946€ 464€ 547€ 1 130€ 9 103€ 733€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 549 € 20 € 122 € 737 € 1 389 € 2 055 € 2 833 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 549€ 20€ 122€ 737€ 1 389€ 2 055€ 2 833€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 115 618 € 603 815 € 153 693 € 561 629 € 552 976 € 515 439 € 518 913 € 451 526 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
12 410 € 83 709 € 41 € 21 472 € -9 712 € -77 217 € -72 952 € -109 386 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
91 000 € 91 000 € 199 163 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
91 000€ 91 000€ 199 163€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 166 € 166 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 166€ 166€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-14 594 € -7 262 € 10 169 € -216 179 € -283 684 € -279 420 € -315 355 € -295 848 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 169€ 10 169€ 10 169€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-24 763€ -17 431€ -216 179€ -283 684€ -279 420€ -315 355€ -295 848€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-71 299 € -7 332 € -17 431 € 31 185 € 67 505 € -4 264 € 36 434 € -19 507 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 103 208 € 520 106 € 153 652 € 540 157 € 562 688 € 591 323 € 589 823 € 560 912 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
415 € 426 € 3 094 € 527 € 2 145 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
426€ 3 094€ 527€ 2 145€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
415€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
445 135 € 443 650 € 21 745 € 28 401 € 338 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
497€ 420€ 338€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
445 135€ 443 650€ 21 248€ 27 981€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 233 073 € 76 456 € 153 652 € 539 742 € 562 262 € 566 484 € 560 895 € 558 429 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 175 344€ 74 949€ 56 900€ 539 086€ 541 409€ 552 653€ 551 615€ 552 948€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
605€ 494€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
95 000€ 199€ 2 285€ 2 819€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
100€ 927€ 2 061€ 1 219€ 1 009€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 149€ 724€ 545€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
57 729€ 1 407€ 1 752€ 656€ 19 727€ 1 603€ 472€ 614€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 733€ 6 260€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
425 000 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
425 000€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 333 € 2 042 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 333€ 2 042€ 0€