Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 901 004 € 7 687 715 € 8 257 396 € 7 555 637 € 7 287 168 € 6 491 618 € 6 108 669 € 4 587 523 € 4 263 244 € 2 742 416 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 218 253 € 2 253 771 € 2 440 643 € 2 032 259 € 2 329 276 € 2 305 885 € 2 162 158 € 1 997 590 € 1 983 423 € 1 563 997 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
337 513 € 358 567 € 368 267 € 208 010 € 102 865 € 64 079 € 18 248 € 25 923 € 10 216 € 13 135 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
315 389€ 339 651€ 363 913€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 4 359€ 10 574€ 18 248€ 25 923€ 10 216€ 13 135€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 692€ 2 272€ 2 851€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
20 432€ 16 644€ 1 503€ 208 010€ 98 506€ 53 505€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 880 740 € 1 895 204 € 2 072 376 € 1 824 249 € 2 226 411 € 2 241 806 € 2 143 910 € 1 971 667 € 1 973 207 € 1 550 862 €
012
A.II.1
Pozemky
52 712€ 52 712€ 52 712€ 52 712€ 52 712€ 52 712€ 52 712€ 52 712€ 52 712€ 52 712€
013
A.II.2
Stavby
897 568€ 985 991€ 1 076 950€ 1 137 716€ 1 228 866€ 1 237 587€ 568 242€ 507 807€ 543 954€ 566 288€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
807 556€ 732 433€ 802 778€ 505 140€ 719 982€ 760 433€ 903 842€ 1 248 117€ 1 262 355€ 513 438€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
616€ 1 780€ 3 197€ 4 614€ 6 031€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
122 288€ 122 288€ 136 739€ 124 067€ 218 820€ 191 074€ 619 114€ 163 031€ 114 186€ 418 424€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 634 396 € 5 427 485 € 5 809 579 € 5 513 932 € 4 947 787 € 4 177 303 € 3 939 266 € 2 581 609 € 2 271 318 € 1 170 129 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 275 599 € 975 683 € 785 193 € 480 946 € 336 910 € 511 983 € 266 302 € 79 528 € 35 014 € 59 664 €
035
B.I.1
Materiál
1 253 240€ 952 774€ 763 564€ 420 169€ 308 760€ 470 549€ 263 485€ 76 711€ 32 197€ 56 847€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
19 542€ 20 092€ 18 812€ 57 960€ 25 333€ 38 617€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 817€ 2 817€ 2 817€ 2 817€ 2 817€ 2 817€ 2 817€ 2 817€ 2 817€ 2 817€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 796 € 3 999 € 625 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 796€ 3 999€ 625€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 353 545 € 4 448 029 € 5 016 688 € 4 968 421 € 4 597 630 € 3 608 914 € 3 657 278 € 2 497 759 € 2 223 716 € 1 105 332 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
830 082 € 984 518 € 1 751 635 € 2 115 665 € 1 945 765 € 1 262 664 € 1 468 588 € 1 291 345 € 1 390 416 € 542 641 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
830 082€ 984 518€ 1 751 635€ 2 115 665€ 1 945 765€ 1 262 664€ 1 468 588€ 1 291 345€ 1 390 416€ 542 641€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 601 368€ 1 592 399€ 1 306 204€ 1 098 674€ 1 059 406€ 967 712€ 783 897€ 570 319€ 422 798€ 513 271€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
979 869€ 844 272€ 952 154€ 806 646€ 601 998€ 590 351€ 443 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
46 839€ 10 445€ 56 564€ 32 701€ 16 612€ 10 588€ 19 487€ 49 108€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
895 387€ 1 016 395€ 950 131€ 914 735€ 973 849€ 788 187€ 951 205€ 616 608€ 410 502€ 312€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 252 € 3 773 € 7 698 € 64 565 € 7 451 € 52 407 € 15 061 € 4 322 € 12 588 € 5 133 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 735€ 1 162€ 1 966€ 2 857€ 344€ 4 221€ 2 118€ 3 578€ 2 443€ 2 519€
073
B.V.2.
Účty v bankách
517€ 2 611€ 5 732€ 61 708€ 7 107€ 48 186€ 12 943€ 744€ 10 145€ 2 614€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
48 355 € 6 459 € 7 174 € 9 446 € 10 105 € 8 430 € 7 245 € 8 324 € 8 503 € 8 290 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
238€ 709€ 700€ 1 652€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 756€ 5 100€ 7 174€ 8 746€ 8 453€ 8 430€ 7 245€ 8 324€ 8 503€ 8 290€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
40 361€ 650€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 901 004 € 7 687 715 € 8 257 396 € 7 555 637 € 7 287 168 € 6 491 618 € 6 108 669 € 4 587 523 € 4 263 244 € 2 742 416 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 235 597 € 2 398 887 € 2 371 332 € 2 171 770 € 1 984 662 € 1 680 767 € 1 359 617 € 1 049 146 € 776 060 € 395 478 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
29 877 € 29 877 € 29 877 € 29 877 € 29 877 € 29 877 € 29 877 € 29 877 € 29 877 € 29 877 €
082
A.I.1
Základné imanie
29 877€ 29 877€ 29 877€ 29 877€ 29 877€ 29 877€ 29 877€ 29 877€ 29 877€ 29 877€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 450 € 6 450 € 6 450 € 6 450 € 6 450 € 6 450 € 6 450 € 6 450 € 6 450 € 6 450 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 450€ 6 450€ 6 450€ 6 450€ 6 450€ 6 450€ 6 450€ 6 450€ 6 450€ 6 450€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
59 470 € 59 470 € 59 470 € 59 470 € 59 470 € 59 470 € 59 470 € 59 470 € 59 470 € 59 470 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
59 470€ 59 470€ 59 470€ 59 470€ 59 470€ 59 470€ 59 470€ 59 470€ 59 470€ 59 470€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 303 090 € 2 125 535 € 2 075 973 € 1 888 865 € 1 584 970 € 1 263 820 € 953 349 € 653 013 € 299 681 € 185 454 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 303 090€ 2 125 535€ 2 075 973€ 1 888 865€ 1 584 970€ 1 263 820€ 953 349€ 653 013€ 369 561€ 255 334€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-69 880€ -69 880€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-163 290 € 177 555 € 199 562 € 187 108 € 303 895 € 321 150 € 310 471 € 300 336 € 380 582 € 114 227 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 665 404 € 5 288 825 € 5 886 061 € 5 364 482 € 5 166 804 € 4 557 309 € 4 380 718 € 3 030 603 € 2 832 212 € 2 262 055 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
350 843 € 319 240 € 406 258 € 189 194 € 327 462 € 260 478 € 312 141 € 273 789 € 113 227 € 127 933 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
11 256€ 37 625€ 63 114€ 111 561€ 2 415€ 6 293€ 11 731€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 283€ 1 616€ 150€ 2 295€ 7 210€ 16 715€ 26 197€ 30 771€ 33 943€ 31 315€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
319 114€ 294 091€ 394 749€ 173 912€ 282 627€ 180 649€ 174 383€ 230 918€ 62 586€ 69 315€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
30 446€ 23 533€ 11 359€ 1 731€ 9 685€ 10 405€ 15 572€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
92 000€ 185 000€ 278 000€ 324 500€ 417 500€ 510 500€ 586 256€ 56 406€ 242 762€ 194 718€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 075 578 € 2 726 983 € 3 044 818 € 2 251 819 € 2 526 374 € 2 138 253 € 1 796 853 € 2 038 025 € 1 923 117 € 1 168 032 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 783 590 € 2 453 109 € 2 653 017 € 1 970 619 € 2 142 609 € 1 837 580 € 1 541 023 € 1 776 633 € 1 663 848 € 1 023 739 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 783 590€ 2 453 109€ 2 653 017€ 1 970 619€ 2 142 609€ 1 837 580€ 1 541 023€ 1 776 633€ 1 663 848€ 1 023 739€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 327€ 3 086€ 4 010€ 4 018€ 8 068€ 7 295€ 7 729€ 32 669€ 2 766€ 1 019€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
57 067€ 67 934€ 63 363€ 50 937€ 57 440€ 64 442€ 59 247€ 47 979€ 44 590€ 33 793€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
38 139€ 77 444€ 90 237€ 34 939€ 41 210€ 43 423€ 42 423€ 33 679€ 29 885€ 21 716€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
43 788€ 8 858€ 73 258€ 55 410€ 141 864€ 78 297€ 86 345€ 65 972€ 111 089€ 18 371€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
148 667€ 116 552€ 160 933€ 135 896€ 135 183€ 107 216€ 60 086€ 81 093€ 70 939€ 69 394€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
72 116 € 103 769 € 79 932 € 75 046 € 74 864 € 75 396 € 78 667 € 56 587 € 50 978 € 32 719 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
27 231€ 61 571€ 56 931€ 50 006€ 70 807€ 66 544€ 66 612€ 50 687€ 46 978€ 29 719€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
44 885€ 42 198€ 23 001€ 25 040€ 4 057€ 8 852€ 12 055€ 5 900€ 4 000€ 3 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 912 667€ 1 813 833€ 2 077 053€ 2 523 923€ 1 806 904€ 1 572 682€ 1 606 801€ 605 796€ 502 128€ 618 653€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
162 200€ 140 000€ 13 700€ 120 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 € 3 € 3 € 19 385 € 135 702 € 253 542 € 368 334 € 507 774 € 654 972 € 84 883 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 1 525€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
19 382€ 135 700€ 252 017€ 368 334€ 507 774€ 54 003€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
19 382€ 116 317€ 116 317€ 116 317€ 139 440€ 147 198€ 30 880€