Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 323 147 € 2 481 443 € 2 928 590 € 3 190 803 € 3 490 364 € 3 334 332 € 3 684 130 € 3 835 027 € 4 034 874 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 866 969 € 2 047 646 € 2 322 304 € 2 573 185 € 2 748 216 € 2 788 447 € 2 988 327 € 2 967 783 € 3 107 539 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
14 413 € 22 649 € 30 885 € 39 121 € 11 720 € 121 € 849 € 1 577 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
14 413€ 22 649€ 30 885€ 39 121€ 0€ 121€ 849€ 1 577€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
11 720€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 852 556 € 2 024 997 € 2 291 419 € 2 534 064 € 2 736 496 € 2 788 447 € 2 988 206 € 2 966 934 € 3 105 962 €
012
A.II.1
Pozemky
80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€
013
A.II.2
Stavby
1 689 742€ 1 905 033€ 2 109 755€ 2 277 565€ 2 436 821€ 2 254 665€ 2 402 985€ 2 551 306€ 2 693 122€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
156 599€ 111 221€ 169 978€ 241 603€ 281 373€ 188 835€ 237 391€ 86 336€ 105 007€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
6 135€ 8 663€ 11 606€ 14 816€ 18 222€ 23 479€ 21 362€ 23 041€ 27 287€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
321 388€ 326 388€ 306 171€ 280 546€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
455 992 € 433 575 € 605 977 € 617 091 € 740 949 € 544 715 € 695 108 € 861 773 € 924 790 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
369 353 € 263 424 € 283 649 € 257 929 € 222 104 € 197 784 € 177 385 € 178 339 € 185 880 €
035
B.I.1
Materiál
197 066€ 106 493€ 273 643€ 256 855€ 222 104€ 195 049€ 177 385€ 178 339€ 185 880€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
166 752€ 125 589€
037
B.I.3
Výrobky
3 986€ 31 341€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 549€ 1€ 10 006€ 1 074€ 2 735€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
54 248 € 165 444 € 320 484 € 356 192 € 513 244 € 344 682 € 497 089 € 627 876 € 691 486 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
53 533 € 138 737 € 205 139 € 188 400 € 317 346 € 129 110 € 237 528 € 302 704 € 433 757 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
60 000€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
53 533€ 138 737€ 205 139€ 188 400€ 317 346€ 129 110€ 177 528€ 302 704€ 433 757€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 105 429€ 151 760€ 190 606€ 176 356€ 232 402€ 291 720€ 257 729€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 26 100€ 9 843€ 16 019€ 5 292€ 14 266€ 21 187€ 21 480€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
715€ 607€ 73€ 13€ 24 950€ 5 972€ 11 972€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
32 391 € 4 707 € 1 844 € 2 970 € 5 601 € 2 249 € 20 634 € 55 558 € 47 424 €
072
B.V.1.
Peniaze
402€ 518€ 912€ 437€ 717€ 1 050€ 1 387€ 1 713€ 1 002€
073
B.V.2.
Účty v bankách
31 989€ 4 189€ 932€ 2 533€ 4 884€ 1 199€ 19 247€ 53 845€ 46 422€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
186 € 222 € 309 € 527 € 1 199 € 1 170 € 695 € 5 471 € 2 545 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
186€ 222€ 309€ 527€ 779€ 1 170€ 695€ 570€ 2 273€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
420€ 4 901€ 272€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 323 147 € 2 481 443 € 2 928 590 € 3 190 803 € 3 490 364 € 3 334 332 € 3 684 130 € 3 835 027 € 4 034 874 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-174 694 € 392 439 € 1 222 447 € 1 563 929 € 1 606 447 € 1 882 415 € 2 108 607 € 2 132 481 € 2 012 053 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 128 000 € 2 128 000 € 2 128 000 € 2 128 000 € 2 128 000 € 2 128 000 € 2 128 000 € 2 128 000 € 2 128 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 128 000€ 2 128 000€ 2 128 000€ 2 128 000€ 2 128 000€ 2 128 000€ 2 128 000€ 2 128 000€ 2 128 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
119 617 € 119 617 € 119 617 € 162 135 € 4 481 € 4 481 € 4 481 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
119 617€ 119 617€ 119 617€ 162 135€ 4 481€ 4 481€ 4 481€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 855 179 € -1 025 170 € -683 688 € -683 688 € -2 102 576 € -23 874 € -115 947 € -249 916 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 855 179€ -1 025 170€ -683 688€ -683 688€ -2 102 576€ -23 874€ -115 947€ -249 916€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-567 132 € -830 008 € -341 482 € -42 518 € 1 576 542 € -226 192 € -23 874 € 120 428 € 133 969 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 434 358 € 2 083 887 € 1 701 026 € 1 626 874 € 1 882 004 € 1 451 917 € 1 575 523 € 1 702 546 € 2 022 821 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
68 680 € 162 076 € 171 632 € 180 289 € 199 765 € 132 517 € 166 019 € 54 607 € 16 228 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 96 000€ 96 000€ 96 000€ 96 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 094€ 4 648€ 3 480€ 2 976€ 2 455€ 2 228€ 1 731€ 1 164€ 234€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
14 739€ 50 754€ 87 609€ 123 063€ 24 058€ 2 874€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
62 586€ 61 428€ 72 152€ 66 574€ 50 556€ 42 680€ 41 225€ 29 385€ 13 120€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 457 € 1 227 € 2 133 € 1 857 € 7 436 € 14 994 € 15 792 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
457€ 1 227€ 2 133€ 1 857€ 7 436€ 14 994€ 15 792€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
27 501€ 555 489€ 293 745€ 421 926€ 549 692€ 320 000€ 170 100€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 545 852 € 801 780 € 865 019 € 671 635 € 742 510 € 713 926 € 1 372 982 € 1 414 425 € 1 555 277 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
995 063 € 470 827 € 632 960 € 540 117 € 591 827 € 566 796 € 758 279 € 775 451 € 834 170 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 129€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
995 063€ 470 827€ 632 960€ 540 117€ 591 827€ 566 796€ 754 150€ 775 451€ 834 170€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
898€ 8 373€ 29 669€ 47 652€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
423 274€ 409 593€ 404 864€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
239 058€ 120 068€ 65 688€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
49 921€ 84 958€ 48 675€ 48 549€ 46 607€ 46 955€ 56 763€ 71 362€ 48 117€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
106 111€ 60 895€ 31 230€ 30 986€ 27 900€ 30 570€ 40 114€ 42 754€ 33 815€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
114 081€ 62 113€ 39 343€ 13 798€ 29 212€ 32 746€ 36 095€ 43 565€ 85 129€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
41 618€ 2 919€ 47 123€ 37 287€ 38 591€ 36 859€ 58 457€ 42 031€ 101 530€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
68 493 € 44 266 € 43 811 € 48 190 € 61 098 € 35 256 € 29 086 € 48 420 € 45 424 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
35 160€ 34 736€ 38 426€ 44 674€ 35 770€ 27 968€ 22 859€ 28 635€ 20 116€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
33 333€ 9 530€ 5 385€ 3 516€ 25 328€ 7 288€ 6 227€ 19 785€ 25 308€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
723 832€ 520 276€ 326 362€ 303 607€ 326 806€ 248 361€ 170 100€ 220 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
63 483 € 5 117 € 5 117 € 1 913 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
416€ 1 913€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
52 076€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 991€ 5 117€ 5 117€