Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
178 462 € 226 905 € 267 960 € 343 291 € 270 668 € 281 476 € 247 641 € 328 504 € 251 537 € 362 669 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
31 852 € 48 904 € 65 975 € 85 499 € 97 978 € 110 249 € 126 905 € 122 713 € 166 544 € 243 764 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
31 852 € 48 904 € 65 975 € 85 499 € 97 978 € 110 249 € 126 905 € 122 713 € 166 544 € 243 764 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
31 852€ 36 952€ 44 782€ 54 802€ 64 822€ 74 842€ 84 862€ 94 882€ 104 902€ 114 922€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 517€ 11 758€ 21 262€ 23 722€ 25 973€ 32 609€ 18 397€ 52 208€ 120 582€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 435€ 9 435€ 9 435€ 9 434€ 9 434€ 9 434€ 9 434€ 9 434€ 8 260€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
145 027 € 176 590 € 201 244 € 257 134 € 172 366 € 171 164 € 120 668 € 205 388 € 84 586 € 118 450 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
90 685 € 78 439 € 87 175 € 79 838 € 101 514 € 98 642 € 87 990 € 101 691 € 63 842 € 73 813 €
035
B.I.1
Materiál
26 040€ 31 958€ 35 340€ 30 406€ 37 422€ 38 240€ 33 020€ 14 100€ 280€ 1 479€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
54 850€ 36 686€ 42 040€ 49 432€ 64 092€ 60 402€ 54 970€ 87 591€ 63 562€ 72 334€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
9 795€ 9 795€ 9 795€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
52 593 € 88 530 € 105 249 € 174 828 € 67 844 € 66 170 € 29 602 € 102 540 € 10 736 € 29 849 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
52 467 € 86 333 € 100 206 € 174 678 € 67 744 € 66 070 € 29 317 € 102 540 € 10 736 € 14 089 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
52 467€ 86 333€ 100 206€ 174 678€ 67 744€ 66 070€ 29 317€ 102 540€ 10 736€ 14 089€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
185€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
76€ 1 597€ 4 893€ 15 496€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
50€ 600€ 150€ 150€ 100€ 100€ 100€ 264€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 749 € 9 621 € 8 820 € 2 468 € 3 008 € 6 352 € 3 076 € 1 157 € 10 008 € 14 788 €
072
B.V.1.
Peniaze
859€ 3 136€ 857€ 1 559€ 1 048€ 2 245€ 2 296€ 858€ 9 584€ 11 372€
073
B.V.2.
Účty v bankách
890€ 6 485€ 7 963€ 909€ 1 960€ 4 107€ 780€ 299€ 424€ 3 416€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 583 € 1 411 € 741 € 658 € 324 € 63 € 68 € 403 € 407 € 455 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 583€ 1 411€ 741€ 658€ 324€ 63€ 68€ 403€ 407€ 455€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
178 462 € 226 905 € 267 960 € 343 291 € 270 668 € 281 476 € 247 641 € 328 504 € 251 537 € 362 669 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-721 916 € -577 319 € -526 663 € -492 494 € -537 505 € -479 747 € -427 560 € -368 762 € -372 416 € -181 002 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 663 € 663 € 663 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 663€ 663€ 663€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-584 623 € -533 967 € -499 798 € -544 810 € -487 051 € -434 864 € -376 066 € -379 719 € -188 305 € -42 596 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-584 623€ -533 967€ -499 798€ -544 810€ -487 051€ -434 864€ -376 066€ -379 719€ -188 305€ -42 596€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-144 597 € -50 656 € -34 169 € 45 012 € -57 758 € -52 187 € -58 798 € 3 654 € -191 414 € -145 709 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
900 378 € 804 224 € 794 623 € 835 785 € 808 173 € 761 223 € 675 201 € 697 266 € 623 953 € 543 671 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
9 € 8 € 68 € 89 € 115 € 139 € 164 € 227 € 4 019 € 18 019 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 691€ 17 851€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9€ 8€ 68€ 89€ 115€ 139€ 164€ 227€ 328€ 168€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
230 757 € 210 661 € 210 358 € 247 256 € 235 513 € 230 888 € 202 403 € 217 967 € 188 203 € 191 831 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 730 € 1 566 € 4 800 € 35 740 € 38 887 € 38 562 € 21 578 € 27 047 € 15 731 € 22 230 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 730€ 1 566€ 4 800€ 35 740€ 38 887€ 38 562€ 21 578€ 27 047€ 15 731€ 22 230€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
210 420€ 206 006€ 201 591€ 197 165€ 192 750€ 188 336€ 174 102€ 169 976€ 165 862€ 156 376€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 369€ 1 871€ 1 285€ 851€ 1 189€ 511€ 528€ 3 703€ 2 936€ 7 265€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 395€ 1 105€ 828€ 534€ 738€ 250€ 2 222€ 1 718€ 4 570€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
843€ 113€ 1 406€ 12 966€ 1 949€ 3 229€ 6 195€ 14 547€ 1 910€ 1 285€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€ 448€ 472€ 46€ 105€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 090 € 459 € 705 € 528 € 320 € 335 € 42 € 1 759 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 090€ 459€ 705€ 528€ 320€ 335€ 42€ 1 759€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
668 522€ 593 096€ 583 492€ 587 912€ 572 225€ 529 861€ 472 634€ 479 072€ 431 689€ 332 062€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé