Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
15 236 220 € 14 502 477 € 14 439 289 € 13 321 305 € 13 193 544 € 13 311 956 € 11 377 327 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 164 978 € 6 793 005 € 7 817 634 € 8 591 041 € 10 028 796 € 11 296 479 € 9 551 983 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 709 € 48 462 € 95 422 € 142 394 € 189 374 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 709€ 48 462€ 95 422€ 142 394€ 189 374€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 164 978 € 6 793 005 € 7 814 925 € 8 542 579 € 9 933 374 € 11 154 085 € 9 362 609 €
012
A.II.1
Pozemky
614 162€ 614 162€ 614 162€ 585 102€ 585 102€ 614 162€ 614 162€
013
A.II.2
Stavby
2 850 011€ 3 063 136€ 3 037 762€ 3 213 198€ 3 435 295€ 3 667 333€ 3 887 899€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 556 557€ 2 982 076€ 3 847 247€ 4 682 622€ 5 843 521€ 6 855 436€ 4 387 079€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
139 874€ 115 527€ 44 403€ 20 082€ 34 871€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
18 104€ 218 521€ 41 575€ 19 825€ 17 154€ 14 069€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 374€ 52 830€ 14 760€ 459 400€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 064 230 € 7 703 697 € 6 615 755 € 4 724 842 € 3 159 665 € 2 009 504 € 1 820 518 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 476 624 € 1 735 809 € 1 367 528 € 980 327 € 661 069 € 381 171 € 296 884 €
032
B.I.1
Materiál
738 255€ 831 997€ 510 746€ 374 620€ 433 281€ 253 393€ 173 818€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
738 369€ 903 812€ 856 782€ 605 707€ 202 350€ 127 778€ 123 066€
036
B.I.5
Tovar
25 438€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 552 516 € 5 203 370 € 4 682 153 € 3 499 318 € 2 149 174 € 1 294 251 € 1 454 871 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 607 837€ 4 903 107€ 4 162 916€ 3 204 924€ 1 887 293€ 1 022 746€ 1 063 423€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
594 513€ 110 838€ 165 295€ 105 698€ 9 445€ 21 239€ 110 007€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
350 166€ 189 425€ 353 942€ 188 696€ 252 436€ 250 266€ 281 441€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 035 090 € 764 518 € 566 074 € 245 197 € 349 422 € 334 082 € 68 763 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 460€ 6 379€ 5 331€ 2 888€ 172 977€ 49 444€ 12 320€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 030 630€ 758 139€ 560 743€ 242 309€ 176 445€ 284 638€ 56 443€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 012 € 5 775 € 5 900 € 5 422 € 5 083 € 5 973 € 4 826 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
82€ 203€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 012€ 5 693€ 5 900€ 5 422€ 5 083€ 5 973€ 4 623€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
15 236 220 € 14 502 477 € 14 439 289 € 13 321 305 € 13 193 544 € 13 311 956 € 11 377 327 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 305 624 € 5 527 234 € 3 704 400 € 2 051 649 € 1 100 242 € 1 099 705 € 1 049 661 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 487 401 € 3 664 567 € 2 011 816 € 1 060 410 € 1 059 872 € 1 003 749 € 1 217 874 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 701 526€ 3 878 692€ 2 225 941€ 1 274 535€ 1 273 997€ 1 217 874€ 1 217 874€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-214 125€ -214 125€ -214 125€ -214 125€ -214 125€ -214 125€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 778 390 € 1 822 834 € 1 652 751 € 951 406 € 537 € 56 123 € -208 046 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 409 946 € 8 944 712 € 10 666 641 € 11 173 052 € 11 867 839 € 11 826 460 € 9 780 756 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
241 461 € 225 617 € 210 418 € 75 803 € 52 390 € 34 112 € 25 615 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
110 457€ 109 145€ 104 457€ 52 371€ 34 568€ 22 454€ 25 615€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
29 384€ 14 852€ 4 341€ 21 812€ 16 382€ 11 658€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
101 620€ 101 620€ 101 620€ 1 620€ 1 440€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
280 949 € 348 935 € 1 388 425 € 2 852 492 € 3 664 396 € 4 314 176 € 4 186 117 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 523€ 6 150€ 6 077€ 3 317€ 1 510€ 326€ 12€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
13 601€ 16 202€ 1 164 953€ 2 713 527€ 3 626 265€ 4 300 191€ 4 186 105€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
261 825€ 326 583€ 217 395€ 135 648€ 36 621€ 13 659€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 124 121 € 3 478 255 € 3 478 512 € 1 716 591 € 1 378 470 € 888 976 € 985 607 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 244 916€ 1 321 182€ 1 336 423€ 927 798€ 802 505€ 334 950€ 257 595€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-1 075€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
164 873€ 148 263€ 118 832€ 82 129€ 38 973€ 27 721€ 10 324€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
101 530€ 93 432€ 74 702€ 51 857€ 25 410€ 17 318€ 6 309€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 303€ 41 009€ 704 050€ 140 998€ 5 443€ 7 079€ 1 357€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
591 499€ 1 874 369€ 1 244 505€ 513 809€ 506 139€ 501 908€ 711 097€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 763 415 € 4 891 905 € 5 589 286 € 6 528 166 € 6 772 583 € 6 589 196 € 4 583 417 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
191 000€ 1 013 678€ 1 793 678€ 2 573 678€ 3 353 678€ 3 178 678€ 2 548 821€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 572 415€ 3 878 227€ 3 795 608€ 3 954 488€ 3 418 905€ 3 410 518€ 2 034 596€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
520 650 € 30 531 € 68 248 € 96 604 € 225 463 € 385 791 € 546 910 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 305€ 9 230€ 6 794€ 8 652€ 9 909€ 11 957€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
520 650€ 28 226€ 59 018€ 89 810€ 375 882€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
28 226€ 30 792€ 30 792€ 127 001€ 375 882€ 159 071€