Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lesagro, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 700 899 € 2 606 790 € 2 550 935 € 2 432 935 € 1 847 985 € 1 738 509 € 1 640 736 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
764 859 € 922 494 € 938 643 € 989 008 € 402 844 € 356 330 € 465 135 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
764 859 € 922 494 € 938 643 € 989 008 € 402 844 € 356 330 € 465 135 €
012
A.II.1
Pozemky
23 221 € 23 221 € 23 221 € 23 221 € 22 181 € 22 181 € 22 181 €
013
A.II.2
Stavby
238 157 € 259 574 € 281 317 € 111 311 € 124 175 € 136 249 € 148 284 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
503 481 € 636 999 € 634 105 € 212 746 € 256 488 € 197 900 € 294 670 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
641 730 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 700 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 931 475 € 1 679 969 € 1 608 296 € 1 440 382 € 1 442 165 € 1 380 029 € 1 170 038 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
825 637 € 848 367 € 853 813 € 834 909 € 723 027 € 718 463 € 717 829 €
032
B.I.1
Materiál
142 175 € 155 994 € 143 375 € 132 762 € 124 752 € 74 633 € 138 180 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
8 797 € 15 837 € 13 837 € 15 856 € 9 576 € 9 576 € 11 800 €
034
B.I.3
Výrobky
666 749 € 672 825 € 694 835 € 679 665 € 585 456 € 610 103 € 553 482 €
036
B.I.5
Tovar
7 916 € 3 711 € 1 766 € 6 626 € 3 243 € 24 151 € 14 367 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
540 303 € 422 745 € 430 087 € 356 754 € 467 859 € 433 004 € 407 748 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
462 650 € 360 192 € 334 822 € 277 778 € 350 105 € 361 850 € 334 890 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
12 613 € 14 180 € 24 816 € 27 762 € 33 455 € 29 642 € 30 540 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
65 040 € 48 363 € 69 788 € 51 214 € 84 299 € 41 512 € 42 318 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 € 661 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
565 535 € 408 857 € 324 396 € 248 719 € 251 279 € 228 562 € 44 461 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 030 € 417 € 388 € 118 € 394 € 244 € 815 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
560 505 € 408 440 € 324 008 € 248 601 € 250 885 € 228 318 € 43 646 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 565 € 4 327 € 3 996 € 3 545 € 2 976 € 2 150 € 5 563 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 565 € 4 327 € 3 996 € 3 545 € 2 976 € 2 150 € 5 563 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 700 899 € 2 606 790 € 2 550 935 € 2 432 935 € 1 847 985 € 1 738 509 € 1 640 736 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 477 900 € 1 337 034 € 1 122 519 € 894 111 € 649 482 € 499 585 € 388 249 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 332 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
332 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 664 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 179 399 € 964 884 € 736 476 € 491 847 € 341 950 € 230 615 € 203 358 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 179 399 € 964 884 € 736 476 € 491 847 € 341 950 € 230 615 € 203 358 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
140 866 € 214 515 € 228 408 € 244 629 € 149 897 € 111 335 € 27 256 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 222 999 € 1 269 756 € 1 428 153 € 1 538 273 € 1 197 665 € 1 237 799 € 1 251 074 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
15 845 € 13 809 € 13 462 € 14 053 € 9 548 € 12 175 € 11 065 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
14 845 € 12 809 € 11 065 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000 € 1 000 € 13 462 € 14 053 € 9 548 € 12 175 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
191 485 € 9 525 € 25 870 € 41 541 € 77 241 € 63 136 € 197 706 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
98 863 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 095 € 402 € 694 € 894 € 966 € 657 € 430 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
189 780 € 8 919 € 23 825 € 38 259 € 72 245 € 55 775 € 73 333 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
610 € 204 € 1 351 € 2 388 € 4 030 € 6 704 € 25 080 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
444 403 € 565 534 € 800 871 € 880 306 € 826 181 € 862 488 € 742 303 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
359 374 € 433 735 € 666 077 € 752 923 € 692 131 € 726 361 € 656 790 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 152 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 004 € 4 149 € 48 563 € 47 218 € 46 351 € 57 111 € 56 425 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
26 929 € 23 203 € 18 372 € 17 671 € 14 324 € 13 055 € 13 243 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
19 786 € 16 538 € 13 983 € 12 360 € 10 479 € 9 165 € 8 820 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 456 € 3 566 € 2 916 € 27 879 € 20 473 € 15 830 € 3 871 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
28 854 € 84 343 € 50 960 € 22 255 € 42 423 € 40 966 € 1 002 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
571 266 € 680 888 € 587 950 € 602 373 € 284 695 € 300 000 € 300 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
53 400 € 255 360 € 313 680 € 306 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
517 866 € 425 528 € 274 270 € 296 373 € 284 695 € 300 000 € 300 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
263 € 551 € 838 € 1 125 € 1 413 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
263 € 551 € 838 € 1 125 € 1 413 €