Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 089 910 € 8 621 458 € 7 868 595 € 7 493 776 € 5 586 779 € 5 297 829 € 4 802 395 € 4 757 822 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 068 134 € 4 210 815 € 3 946 457 € 3 097 574 € 2 545 371 € 2 547 953 € 2 258 047 € 2 139 167 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 890 € 2 520 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 890€ 2 520€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 066 244 € 4 208 295 € 3 946 457 € 3 084 505 € 2 545 371 € 2 547 953 € 2 258 047 € 2 139 167 €
012
A.II.1
Pozemky
936 575€ 936 575€ 936 575€ 936 575€ 936 575€ 938 329€ 590 954€ 590 954€
013
A.II.2
Stavby
2 677 249€ 2 721 124€ 2 483 107€ 1 211 185€ 1 249 948€ 1 328 547€ 1 381 375€ 1 326 753€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
302 420€ 398 669€ 376 775€ 372 533€ 319 749€ 254 866€ 277 019€ 208 892€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 238€ 5 059€ 6 879€ 8 699€ 10 518€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
150 000€ 151 927€ 150 000€ 360 974€ 14 248€ 7 457€ 2 050€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
200 000€ 19 792€ 11 875€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
13 069 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
13 069€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 957 653 € 4 376 718 € 3 912 701 € 4 389 486 € 3 037 911 € 2 744 624 € 2 534 724 € 2 610 441 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 712 266 € 4 092 817 € 3 649 491 € 3 879 288 € 2 687 250 € 2 398 169 € 2 281 209 € 2 395 080 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 712 266€ 4 092 817€ 3 649 491€ 3 879 288€ 2 687 250€ 2 398 169€ 2 281 209€ 2 395 080€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 658 € 2 816 € 3 024 € 2 628 € 2 288 € 5 324 € 11 440 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 658€ 2 816€ 3 024€ 2 628€ 2 288€ 5 324€ 11 440€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
190 024 € 253 587 € 239 467 € 486 053 € 279 910 € 232 755 € 205 901 € 163 887 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
61 241 € 152 013 € 102 501 € 108 846 € 149 716 € 150 190 € 190 525 € 163 875 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
61 241€ 152 013€ 102 501€ 108 846€ 149 716€ 150 190€ 190 525€ 163 875€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 748€ 58€ 76 325€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
128 783€ 97 518€ 124 758€ 374 326€ 127 177€ 6 240€ 15 364€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 308€ 12 150€ 2 881€ 3 017€ 12€ 12€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
52 705 € 27 498 € 20 719 € 21 517 € 70 751 € 111 412 € 42 290 € 40 034 €
072
B.V.1.
Peniaze
19 314€ 7 245€ 15 293€ 12 061€ 54 718€ 81 658€ 38 050€ 21 854€
073
B.V.2.
Účty v bankách
33 391€ 20 253€ 5 426€ 9 456€ 16 033€ 29 754€ 4 240€ 18 180€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
64 123 € 33 925 € 9 437 € 6 716 € 3 497 € 5 252 € 9 624 € 8 214 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
64 123€ 33 925€ 9 437€ 6 716€ 3 497€ 5 252€ 8 214€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 624€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 089 910 € 8 621 458 € 7 868 595 € 7 493 776 € 5 586 779 € 5 297 829 € 4 802 395 € 4 757 822 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 374 491 € 2 163 515 € 1 921 653 € 1 740 390 € 1 500 849 € 1 348 939 € 1 233 084 € 1 070 527 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€ 12 986€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 29 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 29 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 086 330 € 1 844 467 € 1 664 204 € 1 424 662 € 1 175 740 € 1 028 754 € 1 006 333 € 888 438 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 086 330€ 1 844 467€ 1 664 204€ 1 424 662€ 1 175 740€ 1 028 754€ 1 006 333€ 888 438€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
211 975 € 242 862 € 181 263 € 239 542 € 248 923 € 243 999 € 163 551 € 119 895 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 715 419 € 6 457 943 € 5 946 942 € 5 753 386 € 4 085 930 € 3 948 890 € 3 569 311 € 3 687 295 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
580 844 € 577 096 € 573 827 € 647 160 € 152 644 € 126 832 € 187 276 € 284 410 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
437 773€ 448 734€ 463 034€ 538 577€ 60 542€ 39 628€ 45 983€ 150 568€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 581€ 3 260€ 3 063€ 4 129€ 4 312€ 4 727€ 3 649€ 3 076€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
56 685€ 40 480€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
139 490€ 125 102€ 107 730€ 104 454€ 87 790€ 82 477€ 80 959€ 90 286€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
857 242€ 894 730€ 1 044 682€ 504 423€ 379 503€ 480 821€ 308 778€ 192 209€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 981 381 € 4 650 322 € 4 063 566 € 4 315 723 € 2 984 202 € 2 589 010 € 1 733 986 € 1 932 477 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 766 069 € 4 189 672 € 3 942 886 € 4 184 255 € 2 850 263 € 2 456 573 € 1 696 061 € 1 788 410 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 766 069€ 4 189 672€ 3 942 886€ 4 184 255€ 2 850 263€ 2 456 573€ 1 696 061€ 1 788 410€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
159 692€ 385 278€ 65 279€ 89 438€ 65 278€ 69 899€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
32 130€ 33 601€ 27 549€ 24 646€ 19 988€ 19 432€ 14 775€ 14 346€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
19 764€ 21 381€ 17 279€ 15 282€ 12 468€ 11 918€ 9 076€ 8 464€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 726€ 12 426€ 2 427€ 2 102€ 5 483€ 30 997€ 13 883€ 68 211€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 964€ 8 146€ 30 722€ 191€ 191€ 53 046€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
53 565 € 34 890 € 31 664 € 29 310 € 21 109 € 17 627 € 16 824 € 14 681 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
53 565€ 34 890€ 31 664€ 29 310€ 18 609€ 17 627€ 16 824€ 14 681€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
234 417€ 268 935€ 177 233€ 176 801€ 444 503€ 493 645€ 540 836€ 600 860€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
7 970€ 31 970€ 55 970€ 79 969€ 103 969€ 240 955€ 781 611€ 662 658€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé