Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 747 239 € 5 081 048 € 5 862 667 € 5 067 599 € 5 827 228 € 5 687 784 € 6 229 049 € 6 220 015 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 201 055 € 1 208 278 € 2 419 006 € 1 298 580 € 971 282 € 924 831 € 686 386 € 700 908 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
693 625 € 704 201 € 2 184 113 € 1 292 609 € 965 311 € 918 860 € 680 415 € 694 937 €
012
A.II.1
Pozemky
82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€
013
A.II.2
Stavby
551 329€ 580 669€ 610 011€ 639 352€ 668 695€ 689 498€ 531 527€ 566 580€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
59 311€ 40 547€ 85 683€ 145 368€ 200 851€ 108 889€ 24 740€ 45 372€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 295 093€ 392 532€ 12 780€ 37 488€ 41 163€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
110 341€ 32 372€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
507 430 € 504 077 € 234 893 € 5 971 € 5 971 € 5 971 € 5 971 € 5 971 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
33 980€ 33 980€ 57 778€ 5 971€ 5 971€ 5 971€ 5 971€ 5 971€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
473 450€ 470 097€ 177 115€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 540 561 € 3 868 663 € 3 441 933 € 3 767 052 € 4 854 771 € 4 761 214 € 5 540 499 € 5 514 926 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
218 725 € 342 967 € 295 985 € 492 592 € 234 756 € 82 864 € 72 831 € 101 847 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
218 725€ 342 967€ 295 985€ 492 592€ 234 756€ 82 864€ 72 831€ 101 847€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
20 070 € 79 868 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
20 070€ 79 868€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 024 006 € 1 559 060 € 2 063 852 € 1 852 111 € 2 122 266 € 1 762 060 € 2 243 079 € 3 201 179 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
993 809 € 1 559 060 € 2 063 702 € 1 824 023 € 2 122 266 € 1 708 288 € 2 242 754 € 3 116 860 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
993 809€ 1 559 060€ 2 063 702€ 1 824 023€ 2 122 266€ 1 708 288€ 2 242 754€ 3 116 860€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
30 197€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
25 353€ 53 772€ 84 176€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
150€ 2 735€ 325€ 143€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 297 830 € 1 966 636 € 1 082 096 € 1 422 349 € 2 477 679 € 2 836 422 € 3 224 589 € 2 211 900 €
072
B.V.1.
Peniaze
54 861€ 24 319€ 430€ 611€ 33 994€ 44 466€ 893€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 242 969€ 1 942 317€ 1 082 096€ 1 421 919€ 2 477 068€ 2 802 428€ 3 180 123€ 2 211 007€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 623 € 4 107 € 1 728 € 1 967 € 1 175 € 1 739 € 2 164 € 4 181 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 623€ 4 107€ 1 728€ 1 967€ 1 175€ 1 737€ 1 845€ 4 010€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2€ 319€ 171€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 747 239 € 5 081 048 € 5 862 667 € 5 067 599 € 5 827 228 € 5 687 784 € 6 229 049 € 6 220 015 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 388 562 € 1 142 125 € 2 373 817 € 2 218 354 € 2 216 408 € 29 838 € 294 540 € 57 752 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
443 938€ 443 938€ 1 393 938€ 1 393 938€ 1 393 938€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-405 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-405€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
690 885 € 972 575 € 792 113 € 815 167 € 599 099 € 287 238 € 50 449 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
690 885€ 972 575€ 792 113€ 815 167€ 599 099€ 287 238€ 50 449€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
246 841 € -281 691 € 180 463 € 1 946 € 216 068 € -264 703 € 236 788 € 50 449 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 358 677 € 3 938 923 € 3 488 833 € 2 849 227 € 3 610 820 € 5 657 928 € 5 934 488 € 6 162 230 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
-21 344 € -980 € 23 311 € 52 190 € 27 622 € 73 208 € 34 317 € 29 412 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
15 280€ 22 920€ 88€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
282€ 276€ 257€ 179€ 287€ 459€ 449€ 414€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 518€ 3 518€ 7 889€ 12 055€ 16 026€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
-21 626€ -4 774€ 19 536€ 44 122€ 33 803€ 33 780€ 28 998€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 178 021 € 2 636 438 € 1 895 851 € 1 225 296 € 1 969 799 € 3 921 157 € 4 786 453 € 5 018 535 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 002 572 € 2 360 193 € 1 652 948 € 1 085 629 € 1 857 464 € 1 961 299 € 2 977 076 € 3 259 366 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 002 572€ 2 360 193€ 1 652 948€ 1 085 629€ 1 857 464€ 1 961 299€ 2 977 076€ 3 259 366€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 099€ 185 295€ 25 000€ 1 723 117€ 1 441 445€ 1 445 325€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
261€ 168€ 578€ 1 473€ 594€ 560€ 668€ 185€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
236€ 314€ 275€ 720€ 285€ 256€ 289€ 104€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
172 853€ 90 468€ 212 086€ 118 028€ 99 845€ 224 415€ 366 800€ 313 555€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 964€ 19 446€ 11 611€ 11 510€ 175€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 000 € 2 000 € 2 126 € 2 000 € 2 000 € 2 164 € 2 315 € 2 884 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 000€ 2 000€ 2 126€ 2 000€ 2 000€ 2 164€ 2 315€ 2 884€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
101 464€ 4€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 200 000€ 1 200 001€ 1 567 545€ 1 569 741€ 1 611 399€ 1 661 399€ 1 111 399€ 1 111 399€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
17 € 18 € 18 € 21 € 33 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1€ 16€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
17€ 18€ 17€ 21€ 17€