Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 607 793€ 3 389 111€ 3 049 219€ 3 023 353€ 2 856 111€ 2 873 740€ 2 224 865€ 1 930 857€ 1 798 160€ 1 202 797€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 105 273€ 2 907 040€ 2 600 122€ 2 578 108€ 2 441 149€ 2 469 284€ 1 894 044€ 1 656 006€ 1 546 535€ 1 032 493€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
502 520 € 482 071 € 449 097 € 445 245 € 414 962 € 404 456 € 330 821 € 274 851 € 251 625 € 170 304 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
44 643 466 € 39 577 742 € 38 304 785 € 37 790 473 € 35 149 258 € 31 686 672 € 30 639 579 € 27 877 259 € 26 535 256 € 25 832 611 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
44 627 653€ 39 563 534€ 38 289 866€ 37 773 918€ 35 134 182€ 31 674 625€ 30 500 736€ 27 725 242€ 26 392 932€ 25 690 998€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
15 813€ 14 208€ 14 919€ 16 555€ 15 076€ 12 047€ 138 843€ 152 017€ 142 324€ 141 613€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
15 112 176 € 13 479 500 € 13 617 561 € 13 811 762 € 12 285 015 € 11 332 626 € 10 063 570 € 8 060 786 € 8 468 998 € 7 981 389 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 608 459€ 10 345 077€ 10 658 873€ 10 395 485€ 9 130 275€ 7 962 386€ 7 481 073€ 6 257 710€ 6 624 669€ 6 293 349€
10
B.2
Služby
3 501 984€ 3 134 773€ 2 956 891€ 3 416 442€ 3 153 211€ 3 374 513€ 2 582 497€ 1 803 076€ 1 844 329€ 1 688 040€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
30 033 810 € 26 580 313 € 25 136 321 € 24 423 956 € 23 279 205 € 20 758 502 € 20 906 830 € 20 091 324 € 18 317 883 € 18 021 526 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
28 033 807 € 24 024 092 € 22 437 470 € 21 640 696 € 19 781 518 € 17 962 505 € 18 386 241 € 17 206 317 € 15 231 414 € 15 166 772 €
13
C.1
Mzdové náklady
19 746 513€ 16 986 595€ 15 871 525€ 15 242 872€ 13 948 932€ 12 664 676€ 13 011 478€ 12 044 182€ 10 767 080€ 10 811 505€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
165 468€ 156 639€ 151 823€ 153 524€ 135 766€ 140 402€ 138 728€ 178 131€ 139 392€ 123 893€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 259 519€ 6 195 231€ 5 764 220€ 5 527 706€ 5 077 224€ 4 669 128€ 4 789 965€ 4 364 536€ 3 991 383€ 3 738 109€
16
C.4
Sociálne náklady
862 307€ 685 627€ 649 902€ 716 594€ 619 596€ 488 299€ 446 070€ 619 468€ 333 559€ 493 265€
17
D
Dane a poplatky
18 977€ 18 125€ 18 144€ 17 191€ 16 470€ 19 110€ 23 892€ 29 608€ 34 301€ 26 684€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 967 786€ 3 049 225€ 3 212 638€ 3 158 871€ 3 149 484€ 2 946 112€ 2 820 469€ 2 213 514€ 1 653 288€ 1 777 095€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
63 069€ 30 220€ 33 308€ 40 592€ 34 542€ 67 206€ 78 397€ 48 087€ 44 026€ 22 909€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
51 812€ 26 402€ 26 575€ 32 609€ 26 107€ 40 524€ 61 120€ 35 547€ 34 261€ 20 962€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
14 304€ 35 877€ 4 360€ 6 176€ -2 400€ 8 007€ -70 840€ 71 443€ -1 404€ -1 144€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 090 427€ 1 105 405€ 1 078 911€ 1 086 985€ 1 117 643€ 1 070 568€ 1 095 183€ 561 123€ 243 073€ 215 169€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
361 642€ 456 039€ 519 185€ 408 581€ 125 901€ 444 257€ 462 437€ 514 852€ 458 757€ 448 840€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-261 022 € 106 178 € 30 168 € 287 409 € 1 334 310 € 475 761 € 397 091 € 629 253 € 1 194 365 € 820 395 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 3 624 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 3 624€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
2 160€ 1 226€ 3 460€ 2 673€ 2 766€ 1 076€ 4 140€ 21 562€ 39 106€
39
N
Nákladové úroky
21 638€ 19 076€ 14 738€ 15 521€ 12 478€ 10 471€ 9 449€ 8 922€ 4 226€
40
XI.
Kurzové zisky
3€ 24€ 9€ 0€ 9€ 4€ 8€
41
O
Kurzové straty
240€ 8€ 36€ 7€ 209€ 4€ 95€ 192€ 82€ 776€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 14€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 304€ 14 986€ 13 437€ 12 855€ 10 871€ 14 412€ 14 351€ 10 913€ 10 746€ 14 852€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-35 179 € -31 886 € -26 985 € -24 923 € -20 876 € -22 107 € -19 186 € -15 883 € 6 508 € 23 486 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-296 201 € 74 292 € 3 183 € 262 486 € 1 313 434 € 453 654 € 377 905 € 613 370 € 1 200 873 € 843 881 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-5 088 € 7 083 € -7 545 € -1 082 € 282 022 € 91 317 € 31 633 € 256 106 € 220 028 € 156 966 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 486€ 61 955€ 7 655€ 20 109€ 224 237€ 3 591€ 204€ 6 990€ 6 403€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-8 574€ -54 872€ -15 200€ -21 191€ 57 785€ 87 726€ 31 429€ 249 116€ 213 625€ 156 966€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-291 113 € 67 209 € 10 728 € 263 568 € 1 031 412 € 362 337 € 346 272 € 357 264 € 980 845 € 686 915 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-296 201 € 74 292 € 3 183 € 262 486 € 1 313 434 € 453 654 € 377 905 € 613 370 € 1 200 873 € 843 881 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-291 113 € 67 209 € 10 728 € 263 568 € 1 031 412 € 362 337 € 346 272 € 357 264 € 980 845 € 686 915 €