Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„DGA” DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
755 271 € 621 960 € 342 955 € 294 104 € 331 315 € 262 948 € 162 010 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
39 268 € 65 088 € 80 855 € 26 498 € 17 465 € 28 994 € 37 775 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
39 268 € 65 088 € 80 855 € 26 498 € 17 465 € 28 994 € 37 775 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
39 268€ 65 088€ 80 855€ 26 498€ 17 465€ 28 994€ 37 775€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
716 003 € 556 872 € 262 100 € 267 606 € 313 850 € 233 954 € 124 235 €
015
B.I.
Zásoby
140€ 98€ 75€ 58€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
54 605 € 91 174 € 73 688 € 39 282 € 80 313 € 84 486 € 63 728 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
33 926€ 69 592€ 62 707€ 31 913€ 68 639€ 77 988€ 61 373€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
8 138€ 7 360€ 11 318€ 5 376€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
20 679€ 21 582€ 2 843€ 9€ 356€ 1 122€ 2 355€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
661 258 € 465 600 € 188 337 € 228 266 € 233 537 € 149 468 € 60 507 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
661 258€ 465 600€ 188 337€ 228 266€ 233 537€ 149 468€ 60 507€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
755 271 € 621 960 € 342 955 € 294 104 € 331 315 € 262 948 € 162 010 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
656 451 € 480 761 € 234 642 € 211 843 € 175 162 € 128 974 € 60 769 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
473 458€ 227 339€ 205 185€ 167 859€ 121 671€ 53 466€ 39 832€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
175 690 € 246 119 € 22 154 € 36 681 € 46 188 € 68 205 € 13 634 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
98 820 € 141 199 € 108 313 € 82 261 € 156 153 € 133 974 € 101 241 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
23 867€ 36 011€ 48 172€ 1 707€ 9 680€ 17 655€ 25 641€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
71 970 € 100 796 € 56 473 € 78 012 € 144 606 € 116 319 € 74 259 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
52 590€ 33 098€ 55 103€ 26 842€ 78 486€ 67 711€ 30 945€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 664€ 2 609€ 928€ 2 091€ 2 013€ 1 990€ 1 959€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
16 716€ 65 089€ 442€ 2 199€ 427€ 15 076€ 9 813€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
46 880€ 63 680€ 31 542€ 31 542€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 983€ 4 392€ 3 668€ 2 542€ 1 867€ 1 341€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci