Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
14 046 191 € 15 246 080 € 11 796 787 € 13 316 801 € 12 161 404 € 11 007 600 € 9 632 592 € 8 861 446 € 9 778 092 € 9 632 970 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 318 571 € 5 108 501 € 4 239 917 € 4 283 429 € 4 417 050 € 4 369 736 € 4 519 479 € 4 940 993 € 5 656 255 € 5 983 774 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 238 € 6 829 € 11 048 € 18 118 € 26 942 € 13 056 € 9 558 € 104 276 € 191 662 € 273 892 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
3 388€ 3 979€ 11 048€ 18 118€ 26 942€ 13 056€ 9 558€ 104 276€ 186 100€ 262 475€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 850€ 2 850€ 5 562€ 11 417€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 790 886 € 4 642 926 € 3 921 948 € 4 079 096 € 4 274 724 € 4 328 618 € 4 490 855 € 4 615 761 € 4 734 867 € 4 867 205 €
012
A.II.1
Pozemky
236 858€ 236 858€ 155 358€ 155 358€ 155 358€ 155 358€ 155 358€ 155 358€ 155 358€ 155 358€
013
A.II.2
Stavby
3 152 364€ 3 245 930€ 3 219 957€ 3 265 281€ 3 292 938€ 3 358 453€ 3 410 567€ 3 429 754€ 3 451 633€ 3 473 157€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 023 542€ 1 160 138€ 546 633€ 658 457€ 826 428€ 814 807€ 924 930€ 1 030 649€ 1 124 676€ 1 222 635€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
378 122€ 3 200€ 16 055€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
521 447 € 458 746 € 306 921 € 186 215 € 115 384 € 28 062 € 19 066 € 220 956 € 729 726 € 842 677 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
521 447€ 458 746€ 306 921€ 186 215€ 115 384€ 28 062€ 19 066€ 220 956€ 729 726€ 842 677€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 381 234 € 9 717 829 € 7 071 907 € 8 475 643 € 7 565 804 € 6 609 700 € 5 097 205 € 3 906 555 € 4 107 642 € 3 633 643 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 189 432 € 2 922 092 € 2 969 233 € 3 036 475 € 2 504 253 € 2 121 450 € 770 876 € 722 539 € 875 029 € 753 918 €
035
B.I.1
Materiál
859 288€ 1 241 396€ 654 435€ 713 101€ 511 617€ 522 096€ 544 121€ 527 351€ 681 662€ 631 706€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
1 330 144€ 1 680 696€ 2 314 798€ 2 323 374€ 1 992 636€ 1 599 354€ 226 755€ 195 188€ 193 367€ 103 273€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
18 939€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
996 399 € 911 261 € 821 965 € 934 997 € 1 001 493 € 1 216 950 € 905 654 € 1 123 948 € 649 072 € 1 056 593 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
996 399 € 911 261 € 821 965 € 934 997 € 1 001 493 € 1 059 753 € 742 911 € 862 383 € 640 329 € 1 047 850 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
996 399€ 911 261€ 821 965€ 934 997€ 1 001 493€ 1 059 753€ 742 911€ 862 383€ 640 329€ 1 047 850€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
157 197€ 162 743€ 261 565€ 8 743€ 8 743€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 677 336 € 4 490 561 € 3 249 962 € 4 486 731 € 4 031 454 € 2 995 081 € 3 151 144 € 2 012 155 € 2 546 688 € 1 707 504 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 523 289 € 4 402 485 € 3 141 065 € 4 385 926 € 3 596 649 € 2 608 795 € 2 798 867 € 1 963 293 € 2 453 305 € 1 608 172 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 523 289€ 4 402 485€ 3 141 065€ 4 385 926€ 3 596 649€ 2 608 795€ 2 798 867€ 1 963 293€ 2 453 305€ 1 608 172€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
123 191€ 58 399€ 80 400€ 70 436€ 402 413€ 352 089€ 308 298€ 50 204€ 53 426€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
30 856€ 29 677€ 28 497€ 30 369€ 32 392€ 34 197€ 43 979€ 48 862€ 43 179€ 45 906€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
518 067 € 1 393 915 € 30 747 € 17 440 € 28 604 € 276 219 € 269 531 € 47 913 € 36 853 € 115 628 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 722€ 8 813€ 10 123€ 12 759€ 13 196€ 13 192€ 13 456€ 14 060€ 14 935€ 34 106€
073
B.V.2.
Účty v bankách
508 345€ 1 385 102€ 20 624€ 4 681€ 15 408€ 263 027€ 256 075€ 33 853€ 21 918€ 81 522€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
346 386 € 419 750 € 484 963 € 557 729 € 178 550 € 28 164 € 15 908 € 13 898 € 14 195 € 15 553 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
14 692€ 46 077€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
54 052€ 54 879€ 36 647€ 77 128€ 178 550€ 28 164€ 15 908€ 13 898€ 14 195€ 15 553€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
292 334€ 364 871€ 433 624€ 434 524€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
14 046 191 € 15 246 080 € 11 796 787 € 13 316 801 € 12 161 404 € 11 007 600 € 9 632 592 € 8 861 446 € 9 778 092 € 9 632 970 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 070 319 € 4 958 934 € 4 915 041 € 4 908 526 € 5 006 342 € 5 005 744 € 2 546 757 € 2 335 952 € 2 665 109 € -2 939 152 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
278 832 € 278 832 € 278 832 € 278 832 € 278 832 € 278 832 € 139 416 € 139 416 € 139 416 € 139 416 €
082
A.I.1
Základné imanie
278 832€ 278 832€ 278 832€ 278 832€ 278 832€ 278 832€ 139 416€ 139 416€ 139 416€ 139 416€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 879 096€ 1 879 096€ 1 879 096€ 1 879 096€ 1 879 096€ 1 879 096€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
27 883 € 27 883 € 27 883 € 27 882 € 27 882 € 13 941 € 13 941 € 13 941 € 13 941 € 13 941 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
27 883€ 27 883€ 27 883€ 27 882€ 27 882€ 13 941€ 13 941€ 13 941€ 13 941€ 13 941€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 773 123 € 2 729 230 € 2 722 716 € 2 820 532 € 2 819 932 € 2 393 400 € 2 182 595 € 2 511 752 € -3 092 509 € 1 316 003 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 773 123€ 2 729 230€ 2 722 716€ 2 820 532€ 9 740 645€ 9 314 113€ 9 103 308€ 9 103 308€ 3 499 047€ 3 499 047€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 920 713€ -6 920 713€ -6 920 713€ -6 591 556€ -6 591 556€ -2 183 044€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
111 385 € 43 893 € 6 514 € -97 816 € 600 € 440 475 € 210 805 € -329 157 € 5 604 261 € -4 408 512 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 975 872 € 10 287 146 € 6 881 746 € 8 406 031 € 7 152 818 € 5 999 612 € 7 083 591 € 6 495 890 € 7 110 290 € 12 569 429 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 516 442 € 2 095 935 € 2 257 394 € 2 183 116 € 1 806 346 € 1 885 489 € 3 634 460 € 126 105 € 324 456 € 475 684 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 003 894€ 1 823 894€ 2 003 894€ 1 938 034€ 1 550 034€ 1 738 034€ 3 498 416€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
177 681€ 180 170€ 171 385€ 164 325€ 155 823€ 147 455€ 136 044€ 126 105€ 115 528€ 105 228€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
255 745€ 6 086€ 12 518€ 17 248€ 23 192€ 208 928€ 370 456€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
79 122€ 85 785€ 69 597€ 63 509€ 77 297€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
613 144€ 744 484€ 836 488€ 721 229€ 729 629€ 830 429€ 1 084 666€ 1 199 622€ 1 300 563€ 1 967 118€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 518 141 € 7 112 368 € 3 397 951 € 4 886 613 € 3 907 792 € 2 882 682 € 2 240 218 € 1 338 760 € 1 400 451 € 4 927 305 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 289 803 € 4 718 677 € 2 879 817 € 4 425 328 € 3 169 604 € 2 217 365 € 1 698 675 € 958 717 € 870 348 € 3 866 930 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 289 803€ 4 718 677€ 2 879 817€ 4 425 328€ 3 169 604€ 2 217 365€ 1 698 675€ 958 717€ 870 348€ 3 866 930€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
1 763 765€ 1 779 400€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 308€ 1 867€ 1 699€ 1 658€ 6 186€ 5 345€ 35 350€ 5 498€ 5 281€ 5 511€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
183 365€ 165 752€ 138 071€ 155 245€ 152 972€ 143 932€ 119 332€ 108 404€ 108 947€ 197 924€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
116 917€ 165 118€ 261 321€ 196 816€ 203 292€ 195 190€ 162 053€ 89 808€ 108 296€ 513 993€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
101 602€ 55 712€ 60 707€ 46 073€ 94 972€ 92 308€ 110 602€ 154 051€ 297 770€ 258 904€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
60 381€ 225 842€ 56 336€ 61 493€ 280 766€ 228 542€ 114 206€ 22 282€ 9 809€ 84 043€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
187 745 € 184 899 € 172 905 € 176 089 € 169 148 € 164 552 € 124 247 € 100 352 € 98 595 € 89 358 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
178 745€ 184 899€ 168 905€ 172 089€ 169 148€ 164 552€ 124 247€ 100 352€ 98 595€ 89 358€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 000€ 4 000€ 4 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140 400€ 149 460€ 217 008€ 438 984€ 539 903€ 236 460€ 3 731 051€ 3 986 225€ 5 109 964€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 2 244 € 2 244 € 2 244 € 2 244 € 29 604 € 2 693 € 2 693 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
8 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 244€ 2 244€ 2 244€ 2 244€ 21 604€ 2 693€ 2 693€