Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
131 152€ 358 933€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
119 554€ 355 835€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
11 598 € 3 098 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
18 862 119 € 19 171 666 € 20 199 073 € 21 234 832 € 19 810 674 € 15 111 023 € 12 740 479 € 12 881 701 € 9 278 055 € 23 302 463 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
19 496 221€ 19 180 242€ 19 868 335€ 20 841 550€ 18 438 075€ 15 079 456€ 12 738 658€ 12 791 607€ 9 489 109€ 23 797 511€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-634 102€ -8 576€ 330 738€ 393 282€ 1 372 599€ 31 567€ 1 821€ 90 094€ -211 054€ -495 048€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
15 429 981 € 16 072 645 € 17 179 760 € 17 350 699 € 15 898 066 € 11 920 660 € 10 475 648 € 10 573 492 € 9 017 042 € 21 183 044 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 194 696€ 10 625 338€ 11 998 662€ 12 136 752€ 11 244 877€ 8 844 058€ 7 602 072€ 8 141 237€ 6 459 570€ 14 979 185€
10
B.2
Služby
4 235 285€ 5 447 307€ 5 181 098€ 5 213 947€ 4 653 189€ 3 076 602€ 2 873 576€ 2 582 255€ 2 557 472€ 6 203 859€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 432 138 € 3 099 021 € 3 019 313 € 3 884 133 € 3 912 608 € 3 190 363 € 2 264 831 € 2 308 209 € 272 611 € 2 122 517 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
3 231 681 € 3 032 441 € 3 275 446 € 3 289 373 € 2 986 414 € 2 599 287 € 2 426 341 € 2 378 020 € 2 619 293 € 3 924 756 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 351 926€ 2 205 437€ 2 385 935€ 2 401 625€ 2 178 932€ 1 894 024€ 1 764 438€ 1 725 229€ 1 918 558€ 2 899 560€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
814 960€ 765 225€ 827 357€ 831 312€ 756 495€ 658 378€ 615 884€ 608 641€ 648 075€ 943 973€
16
C.4
Sociálne náklady
64 795€ 61 779€ 62 154€ 56 436€ 50 987€ 46 885€ 46 019€ 44 150€ 52 660€ 81 223€
17
D
Dane a poplatky
22 703€ 27 983€ 12 926€ 28 267€ 54 851€ 27 245€ 23 705€ 37 085€ 20 748€ 27 067€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
251 074€ 223 644€ 221 145€ 234 064€ 223 339€ 221 813€ 221 506€ 221 091€ 215 739€ 222 557€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
36 595€ 40 177€ 6 302€ 45 870€ 833€ 1 605€ 3 255€ 1 067€ 14 479€ 126 882€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
237€ 2 034€ 174€ 39 252€ 316€ 355€ 1 769€ 5 038€ 2 995€ 27€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
105 686€ -1 486€ 182 046€ -7 369€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
392 567€ 461 235€ 565 779€ 326 523€ 179 211€ 92 112€ 90 408€ 6 153 751€ 259 904€ 203 475€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
130 212€ 131 139€ 87 704€ 293 785€ 100 691€ 54 382€ 76 052€ 35 125€ 1 846 050€ 44 748€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
119 707 € 183 192 € -6 001 € 373 271 € 544 995 € 380 998 € -390 879 € 5 794 037 € -4 157 831 € -1 766 281 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
71 020€ 4€ 14 706€ 12€ 70€ 8 086€ 1 707€ 1 086€ 2 252€ 7 825€
39
N
Nákladové úroky
85 413€ 87 404€ 95 291€ 120 975€ 78 834€ 68 935€ 95 913€ 101 382€ 115 724€ 328 170€
40
XI.
Kurzové zisky
16€ 9€ 1 937€ 3€ 1 131€ 258€ 522€ 2 559€
41
O
Kurzové straty
14€ 400€ 63€ 162€ 286€ 417€ 11 311€ 16 634€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 155€ 72 729€ 24 697€ 13 852€ 18 475€ 7 458€ 94 836€ 86 441€ 126 420€ 187 973€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-49 532 € -160 143 € -105 273 € -135 215 € -95 365 € -68 466 € -188 197 € -186 896 € -250 681 € -522 393 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
70 175 € 23 049 € -111 274 € 238 056 € 449 630 € 312 532 € -579 076 € 5 607 141 € -4 408 512 € -2 288 674 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
26 282 € 16 535 € -13 458 € 237 456 € 9 155 € 101 727 € -249 919 € 2 880 € 0 € -105 630 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 095€ 10 447€ 329€ 2 962€ 3 609€ 2 905€ 2 903€ 2 880€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
16 187€ 6 088€ -13 787€ 234 494€ 5 546€ 98 822€ -252 822€ -105 630€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
43 893 € 6 514 € -97 816 € 600 € 440 475 € 210 805 € -329 157 € 5 604 261 € -4 408 512 € -2 183 044 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
70 175 € 23 049 € -111 274 € 238 056 € 449 630 € 312 532 € -579 076 € 5 607 141 € -4 408 512 € -2 288 674 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
43 893 € 6 514 € -97 816 € 600 € 440 475 € 210 805 € -329 157 € 5 604 261 € -4 408 512 € -2 183 044 €