Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 982 551 € 6 028 713 € 5 418 239 € 4 662 578 € 3 750 228 € 3 173 422 € 3 150 212 € 3 210 071 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 469 994 € 2 741 025 € 2 489 239 € 2 694 928 € 1 994 179 € 1 561 318 € 1 702 060 € 1 872 100 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
32 096 € 28 854 € 41 995 € 4 036 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
15 706€ 28 854€ 41 995€ 4 036€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
16 390€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 437 898 € 2 712 171 € 2 447 244 € 2 694 928 € 1 994 179 € 1 561 318 € 1 702 060 € 1 868 064 €
012
A.II.1
Pozemky
104 967€ 104 967€ 104 967€ 104 967€ 104 967€ 104 967€ 104 967€ 104 967€
013
A.II.2
Stavby
975 277€ 1 002 739€ 1 072 866€ 1 143 159€ 1 072 272€ 1 134 467€ 1 196 668€ 1 258 875€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 208 308€ 1 529 153€ 1 253 811€ 1 446 802€ 444 843€ 302 004€ 387 931€ 504 222€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
149 346€ 73 312€ 170 377€ 6 060€ 12 494€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 000€ 15 600€ 201 720€ 13 820€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 485 426 € 3 264 169 € 2 906 108 € 1 942 930 € 1 732 010 € 1 592 387 € 1 430 786 € 1 288 923 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 962 404 € 1 725 871 € 1 354 134 € 905 133 € 836 956 € 877 251 € 833 717 € 721 385 €
035
B.I.1
Materiál
1 762 743€ 1 578 486€ 1 277 149€ 797 873€ 732 178€ 736 354€ 750 086€ 602 893€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
135 248€ 79 478€ 36 135€ 19 436€ 12 146€ 53 592€ 25 171€ 98 620€
037
B.I.3
Výrobky
13 585€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
64 413€ 67 907€ 40 850€ 87 824€ 92 632€ 87 305€ 44 875€ 19 872€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
484 973 € 474 942 € 550 377 € 644 511 € 477 511 € 380 322 € 225 119 € 194 875 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
319 532 € 421 087 € 507 434 € 609 969 € 404 867 € 371 447 € 201 705 € 165 740 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
319 532€ 421 087€ 507 434€ 609 969€ 404 867€ 371 447€ 201 705€ 165 740€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
165 441€ 53 855€ 42 943€ 34 002€ 72 644€ 8 875€ 23 414€ 28 169€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
540€ 966€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 038 049 € 1 063 356 € 1 001 597 € 393 286 € 417 543 € 334 814 € 371 950 € 372 663 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 731€ 181 008€ 195 265€ 176 883€ 153 588€ 125 349€ 92 974€ 54 365€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 024 318€ 882 348€ 806 332€ 216 403€ 263 955€ 209 465€ 278 976€ 318 298€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
27 131 € 23 519 € 22 892 € 24 720 € 24 039 € 19 717 € 17 366 € 49 048 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 336€ 4 308€ 659€ 689€ 397€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
27 131€ 23 519€ 22 892€ 22 384€ 19 731€ 19 058€ 16 677€ 22 015€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
26 636€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 982 551 € 6 028 713 € 5 418 239 € 4 662 578 € 3 750 228 € 3 173 422 € 3 150 212 € 3 210 071 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 048 274 € 3 297 423 € 1 985 483 € 2 453 482 € 1 447 727 € 612 468 € 127 253 € 147 379 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
697 € 698 € 698 € 698 € 698 € 698 € 698 € 698 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
697€ 698€ 698€ 698€ 698€ 698€ 698€ 698€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 289 753 € 1 977 813 € 905 188 € 1 440 057 € 604 798 € 119 582 € 18 595 € 141 308 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 291 352€ 1 979 412€ 906 787€ 1 441 656€ 606 397€ 121 181€ 20 194€ 141 308€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 599€ -1 599€ -1 599€ -1 599€ -1 599€ -1 599€ -1 599€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
750 852 € 1 311 940 € 1 072 625 € 1 005 755 € 835 259 € 485 216 € 100 988 € -1 599 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 933 836 € 2 729 084 € 3 428 786 € 2 203 361 € 2 302 501 € 2 560 954 € 3 022 523 € 3 062 692 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
414 408 € 428 541 € 466 746 € 684 690 € 198 155 € 104 539 € 138 106 € 159 918 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 707€ 10 775€ 9 357€ 276€ 149€ 61€ 540€ 444€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
312 543€ 312 544€ 376 855€ 613 308€ 120 201€ 16 976€ 31 067€ 45 088€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
91 158€ 105 222€ 80 534€ 71 106€ 77 805€ 87 502€ 106 499€ 114 386€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 740 917€ 638 295€ 1 021 275€ 83 260€ 483 292€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
750 042 € 1 229 125 € 1 508 418 € 1 176 172 € 1 217 016 € 1 083 616 € 945 241 € 2 401 991 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
125 222 € 200 376 € 604 342 € 260 523 € 232 588 € 85 615 € 269 529 € 364 553 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
125 222€ 200 376€ 604 342€ 260 523€ 232 588€ 85 615€ 269 529€ 364 553€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
531 147€ 529 013€ 529 013€ 529 013€ 739 013€ 799 013€ 529 013€ 1 907 899€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
50 935€ 50 682€ 43 472€ 39 618€ 37 028€ 34 712€ 31 796€ 29 588€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
34 147€ 33 468€ 28 058€ 25 711€ 24 004€ 22 406€ 20 661€ 19 075€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 501€ 56 939€ 7 108€ 46 393€ 92 528€ 127 771€ 35 266€ 4 217€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
90€ 358 647€ 296 425€ 274 914€ 91 855€ 14 099€ 58 976€ 76 659€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
28 469 € 50 143 € 49 367 € 42 499 € 28 712 € 28 028 € 27 812 € 17 491 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
50 143€ 49 367€ 42 499€ 28 712€ 28 028€ 27 812€ 17 491€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
28 469€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
382 980€ 382 980€ 300 000€ 858 618€ 1 344 771€ 1 828 104€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
441 € 2 206 € 3 970 € 5 735 € 436 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
441€ 2 205€ 3 970€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
441€ 1 765€ 1 765€ 1 765€ 436€