Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 135 801 € 10 850 201 € 10 362 177 € 10 567 095 € 10 946 789 € 9 812 014 € 9 395 071 € 9 599 769 € 9 566 285 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 968 893 € 6 962 733 € 7 132 830 € 7 218 446 € 7 347 620 € 6 117 741 € 5 918 884 € 5 946 064 € 5 906 066 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 325 € -12 € 251 € 1 823 € 3 396 € 4 968 € 6 541 € 923 € 2 116 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
-12€ -12€ 251€ 1 823€ 3 396€ 4 968€ 6 541€ 923€ 2 116€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 337€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 505 655 € 6 503 832 € 6 673 666 € 6 732 710 € 6 840 311 € 5 593 860 € 5 329 430 € 5 366 728 € 5 330 037 €
012
A.II.1
Pozemky
1 717 335€ 1 617 335€ 1 617 335€ 1 617 335€ 1 617 335€ 761 721€ 761 721€ 761 721€ 761 721€
013
A.II.2
Stavby
5 217 783€ 4 498 099€ 4 667 858€ 4 601 274€ 4 805 766€ 3 876 309€ 4 025 087€ 4 176 594€ 4 144 057€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
280 252€ 220 954€ 230 495€ 253 347€ 255 967€ 276 291€ 340 322€ 338 766€ 320 449€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
261 580€ 163 444€ 155 240€ 258 016€ 154 943€ 667 430€ 188 506€ 75 853€ 90 270€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
28 705€ 4 000€ 2 738€ 2 738€ 6 300€ 12 109€ 13 794€ 13 794€ 13 540€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
458 913 € 458 913 € 458 913 € 483 913 € 503 913 € 518 913 € 582 913 € 578 413 € 573 913 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
258 913€ 258 913€ 258 913€ 258 913€ 258 913€ 258 913€ 258 913€ 258 913€ 258 913€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
319 500€ 315 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
200 000€ 200 000€ 200 000€ 225 000€ 245 000€ 260 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
324 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 143 557 € 3 860 667 € 3 197 603 € 3 316 413 € 3 565 350 € 3 676 288 € 3 462 604 € 3 637 306 € 3 646 410 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
319 586 € 89 495 € 99 567 € 169 796 € 88 516 € 75 026 € 89 497 € 81 461 € 181 546 €
035
B.I.1
Materiál
50 729€ 35 491€ 49 310€ 50 490€ 47 323€ 33 758€ 35 602€ 34 192€ 111 708€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
122 800€ 49 261€ 4 940€
037
B.I.3
Výrobky
142 584€ 49 107€ 41 540€ 60 994€ 30 361€ 29 833€ 43 941€ 36 341€ 54 008€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 473€ 4 897€ 8 717€ 9 051€ 10 832€ 11 435€ 9 954€ 10 928€ 10 890€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 944 € 17 184 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 944€ 17 184€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 356 304 € 2 224 152 € 2 670 348 € 2 771 185 € 2 869 359 € 2 210 279 € 2 366 670 € 2 207 821 € 2 089 120 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 232 289 € 2 210 923 € 2 574 666 € 2 620 577 € 2 589 963 € 2 018 471 € 2 125 503 € 1 789 002 € 1 940 984 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 854 552€ 1 908 723€ 2 194 211€ 2 193 801€ 2 166 492€ 1 473 137€ 532 418€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
377 737€ 302 200€ 380 455€ 426 776€ 423 471€ 545 334€ 1 593 085€ 1 789 002€ 1 940 984€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
8 292€ 18 832€ 4 370€ 6 134€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
7€ 7€ 7€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
95 133€ 76 968€ 140 538€ 246 101€ 172 158€ 220 790€ 407 801€ 133 006€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
20 590€ 13 229€ 18 707€ 10 063€ 14 463€ 15 273€ 20 377€ 11 018€ 8 996€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 467 667 € 1 547 020 € 427 688 € 373 488 € 607 475 € 1 373 799 € 1 006 437 € 1 348 024 € 1 375 744 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 314€ 13 376€ 8 761€ 17 452€ 72 074€ 76 963€ 79 935€ 78 609€ 88 254€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 456 353€ 1 533 644€ 418 927€ 356 036€ 535 401€ 1 296 836€ 926 502€ 1 269 415€ 1 287 490€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
23 351 € 26 801 € 31 744 € 32 236 € 33 819 € 17 985 € 13 583 € 16 399 € 13 809 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
23 351€ 26 801€ 27 014€ 32 721€ 33 819€ 19 410€ 20 432€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 343€ 13 809€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 730€ -485€ -1 425€ -6 849€ 56€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 135 801 € 10 850 201 € 10 362 177 € 10 567 095 € 10 946 789 € 9 812 014 € 9 395 071 € 9 599 769 € 9 566 285 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 289 390 € 9 112 143 € 8 560 148 € 8 335 491 € 8 418 418 € 8 198 096 € 7 711 473 € 7 698 816 € 7 142 026 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 522 € 6 522 € 6 522 € 6 522 € 6 522 € 6 522 € 6 522 € 6 522 € 6 522 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 858€ 5 858€ 5 858€ 5 858€ 5 858€ 5 858€ 5 858€ 5 858€ 5 858€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
101 296 € 101 296 € 101 296 € 101 296 € 101 296 € 101 296 € 101 296 € 101 296 € 101 936 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
101 296€ 101 936€
092
A.V.2
Ostatné fondy
101 296€ 101 296€ 101 296€ 101 296€ 101 296€ 101 296€ 101 296€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
8 747 687 € 8 445 691 € 8 221 032 € 7 854 167 € 7 982 611 € 7 396 691 € 7 584 361 € 7 024 528 € 6 450 582 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 747 687€ 8 445 691€ 8 221 032€ 7 854 167€ 7 982 611€ 7 396 691€ 7 584 361€ 7 024 528€ 6 450 582€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
427 246 € 551 995 € 224 659 € 366 867 € 321 350 € 686 948 € 12 655 € 559 831 € 576 347 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 677 869 € 1 620 880 € 1 677 759 € 2 226 248 € 2 505 147 € 1 589 913 € 1 669 558 € 1 884 128 € 2 411 165 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
590 734 € 582 191 € 576 305 € 575 449 € 571 615 € 567 694 € 575 949 € 573 944 € 556 479 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
299 000€ 299 000€ 299 000€ 299 000€ 299 000€ 299 000€ 299 000€ 299 000€ 299 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
61 081€ 60 245€ 60 524€ 57 375€ 53 436€ 45 771€ 38 888€ 33 156€ 28 084€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
230 653€ 222 946€ 216 781€ 219 074€ 219 179€ 222 923€ 238 061€ 241 788€ 229 395€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
700 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 317 912 € 905 654 € 968 417 € 1 245 398 € 999 306 € 928 762 € 972 676 € 1 077 473 € 1 518 644 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
334 542 € 95 554 € 83 766 € 248 099 € 164 678 € 147 804 € 124 616 € 101 018 € 161 426 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
15 960€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
318 582€ 95 554€ 83 766€ 248 099€ 164 678€ 147 804€ 124 616€ 101 018€ 161 426€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
454 231€ 260 074€ 400 386€ 509 655€ 381 897€ 319 902€ 405 899€ 566 387€ 723 621€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 649€ 1 485€ 3 168€ 6 937€ 1 536€ 7 629€ 12 824€ 9 748€ 10 771€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
127 160€ 114 310€ 109 448€ 117 719€ 91 912€ 87 554€ 74 843€ 65 252€ 69 217€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
49 887€ 31 586€ 29 107€ 29 345€ 37 563€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
399 330€ 384 344€ 371 649€ 362 988€ 359 283€ 334 287€ 325 387€ 305 723€ 516 046€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
153 521 € 133 035 € 133 037 € 129 510 € 138 432 € 93 457 € 71 133 € 82 831 € 86 082 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
153 521€ 133 035€ 133 037€ 129 510€ 138 432€ 93 457€ 71 133€ 82 831€ 86 082€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
615 702€ 275 891€ 95 794€ 49 800€ 149 880€ 249 960€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
168 542 € 117 178 € 124 270 € 5 356 € 23 224 € 24 005 € 14 040 € 16 825 € 13 094 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
85€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
270€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
158 400€ 109 994€ 116 812€ 3 885€ 22 253€ 10 500€ 12 799€ 13 770€ 8 741€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 142€ 7 184€ 7 458€ 1 471€ 971€ 13 505€ 971€ 3 055€ 4 268€