Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVPOLIGON, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
422 € 6 464 € 11 899 € 41 649 € 55 618 € 184 614 € 163 257 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 815 € 1 861 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 815 € 1 861 €
012
A.II.1
Pozemky
3 815€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 861€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
422 € 2 649 € 11 899 € 41 649 € 55 618 € 184 614 € 160 497 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
15 302 € 28 238 € 51 258 € 60 873 €
032
B.I.1
Materiál
60 873€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
21 € 338 € 5 219 € 15 349 € 11 718 € 82 057 € 46 441 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
128€ 2 912€ 14 326€ 11 660€ 79 964€ 46 257€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
210€ 2 307€ 907€ 534€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
203€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
21€ 116€ 58€ 1 559€ -19€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
401 € 2 311 € 6 680 € 10 998 € 15 662 € 51 299 € 53 183 €
056
B.IV.1
Peniaze
401€ 2 311€ 6 680€ 10 998€ 15 662€ 51 299€ 1 568€
057
B.IV.2
Účty v bankách
51 615€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
899 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
899€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
422 € 6 464 € 11 899 € 41 649 € 55 618 € 184 614 € 163 257 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-7 978 € -2 157 € 5 864 € 10 500 € 7 663 € 23 746 € 27 056 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 644 € 5 644 € 5 644 € 5 644 € 5 644 € 5 644 € 5 644 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 644€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
801 € 801 € 801 € 801 € 801 € 801 € 801 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
801€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-8 602 € -580 € 4 055 € 1 218 € 17 301 € 20 611 € 7 325 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
89 755€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-82 430€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-5 821 € -8 022 € -4 636 € 2 837 € -16 083 € -3 310 € 13 286 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 400 € 8 621 € 6 035 € 31 149 € 47 955 € 160 868 € 136 201 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
390 € 515 € 1 092 € 1 190 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
390€ 515€ 1 092€ 1 190€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 565 € 1 546 € 1 503 € 1 433 € 1 373 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 373€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 400 € 8 231 € 3 955 € 28 511 € 46 452 € 159 435 € 133 638 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 174€ 3 386€ 16 371€ 19 480€ 104 326€ 96 063€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
503€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 381€ 6 861€ 10 981€ 19 973€ 46 476€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
34 175€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
118€ 161€ 544€ 1 429€ 1 390€ 586€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
361€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
19€ 78€ 408€ 615€ 5 570€ 7 243€ 1 950€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci