Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o. „v konkurze“

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 2K/13/2018
  • Spisová značka 2K/13/2018
  • Prvý a posledný záznam 11.10.2018 - 16.3.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
16.3.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
21.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
24.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
3.6.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Banská Bystrica Banskobystrický
14.5.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Banská Bystrica Banskobystrický
17.4.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Banská Bystrica Banskobystrický
17.4.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Banská Bystrica Banskobystrický
28.3.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Banská Bystrica Banskobystrický
20.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
15.3.2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Banská Bystrica Banskobystrický
22.2.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
21.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
11.1.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Banská Bystrica Banskobystrický
11.1.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Banská Bystrica Banskobystrický
10.1.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Banská Bystrica Banskobystrický
10.1.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Banská Bystrica Banskobystrický
7.1.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Banská Bystrica Banskobystrický
2.1.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Banská Bystrica Banskobystrický
5.11.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
19.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.1.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Ivan Kotleba Banská Bystrica Banskobystrický