Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o. „v konkurze“

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
30.11.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
88 592 € 971 245 € 1 321 577 € 911 805 € 1 453 819 € 1 049 057 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
88 342 € 803 090 € 1 110 226 € 758 395 € 1 110 606 € 834 280 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
250 € 168 155 € 211 351 € 153 410 € 343 213 € 214 777 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
-143 446 € 238 827 € 766 217 € 866 623 € 1 263 452 € 1 374 499 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
-143 446 € 238 827 € 766 217 € 866 623 € 1 263 452 € 1 374 499 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
07
II.3
Aktivácia
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
38 416 € 362 435 € 684 916 € 659 628 € 1 109 204 € 1 127 111 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 903 € 125 661 € 124 665 € 69 365 € 391 626 € 444 938 €
10
B.2
Služby
32 513 € 236 774 € 560 251 € 590 263 € 717 578 € 682 173 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-181 612 € 44 547 € 292 652 € 360 405 € 497 461 € 462 165 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
76 678 € 276 358 € 273 557 € 304 350 € 349 087 € 349 687 €
13
C.1
Mzdové náklady
52 275 € 191 417 € 189 960 € 214 034 € 245 725 € 247 491 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
2 400 € 4 800 € 3 740 € 4 440 € 4 440 € 4 440 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
20 486 € 74 243 € 74 235 € 80 152 € 93 413 € 92 475 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 517 € 5 898 € 5 622 € 5 724 € 5 509 € 5 281 €
17
D
Dane a poplatky
24 964 € 1 484 € 1 728 € 1 511 € 2 655 € 2 336 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 350 € 8 052 € 15 317 € 18 377 € 26 952 € 27 216 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
37 084 € 2 € 401 € 4 € 530 € 0 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 968 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
13 401 € 2 950 € 1 718 € 2 203 € -756 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 046 € 5 379 € 4 044 € 618 € 1 568 € 3 550 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 194 885 € -16 393 € 8 769 € 7 178 € 35 493 € 28 751 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-1 459 728 € -222 523 € -3 992 € 29 611 € 83 169 € 58 481 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
38
X.
Výnosové úroky
0 € 70 € 63 € 649 € 483 € 3 679 €
39
N
Nákladové úroky
0 € 1 313 € 565 € 2 353 € 3 491 € 655 €
40
XI.
Kurzové zisky
68 € 18 € 1 € 2 942 € 3 652 € 35 466 €
41
O
Kurzové straty
2 172 € 14 996 € 5 416 € 10 883 € 3 750 € 2 557 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 484 € 10 971 € 12 075 € 10 334 € 14 583 € 19 076 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 588 € -27 192 € -17 992 € -19 979 € -17 689 € 16 857 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 464 316 € -249 715 € -21 984 € 9 632 € 65 480 € 75 338 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-202 € 2 741 € 2 088 € 5 781 € 21 831 € 24 410 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 882 € 2 892 € 2 894 € 24 074 € 24 657 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-202 € -141 € -804 € 2 887 € -2 243 € -247 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 464 114 € -252 456 € -24 072 € 3 851 € 43 649 € 50 928 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 464 316 € -249 715 € -21 984 € 9 632 € 65 480 € 75 338 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 464 114 € -252 456 € -24 072 € 3 851 € 43 649 € 50 928 €