Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 986 043 € 12 694 057 € 17 722 218 € 19 478 298 € 18 465 983 € 22 176 311 € 14 757 906 € 10 849 321 € 16 436 011 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
768 340 € 1 305 979 € 1 736 748 € 1 834 273 € 1 438 224 € 1 196 932 € 1 576 088 € 1 478 399 € 3 323 857 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
93 693 € 134 272 € 175 130 € 126 703 € 13 247 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
93 693€ 134 272€ 175 130€ 9 865€ 13 247€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
116 838€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
221 950 € 241 701 € 294 229 € 367 940 € 413 318 € 480 388 € 438 367 € 406 577 € 493 384 €
012
A.II.1
Pozemky
98 486€ 98 486€ 98 486€ 98 486€ 98 486€ 98 486€ 98 486€ 98 486€ 98 486€
013
A.II.2
Stavby
106 398€ 124 132€ 143 229€ 163 691€ 185 516€ 208 704€ 233 258€ 253 168€ 286 923€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 126€ 16 143€ 49 574€ 102 823€ 126 376€ 170 258€ 103 683€ 54 923€ 107 975€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 940€ 2 940€ 2 940€ 2 940€ 2 940€ 2 940€ 2 940€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
452 697 € 930 006 € 1 267 389 € 1 339 630 € 1 011 659 € 716 544 € 1 137 721 € 1 071 822 € 2 830 473 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
452 697€ 930 006€ 1 267 389€ 1 339 630€ 1 011 659€ 716 544€ 1 137 721€ 1 071 822€ 2 830 473€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 195 292 € 11 320 606 € 15 955 210 € 17 609 832 € 16 993 604 € 20 947 272 € 13 139 774 € 9 335 281 € 13 053 968 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
243 € 321 € 432 € 335 € 382 € 333 € 260 € 267 € 345 €
035
B.I.1
Materiál
243€ 321€ 432€ 335€ 382€ 333€ 260€ 267€ 345€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
536 101 € 222 242 € 221 390 € 520 334 € 542 893 € 774 628 € 1 830 156 € 239 150 € 263 566 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
200 000 € 200 000 € 200 000 € 500 000 € 500 000 € 670 000 € 1 679 812 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
200 000€ 200 000€ 200 000€ 500 000€ 500 000€ 670 000€ 1 679 812€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
336 101€ 22 242€ 21 390€ 20 334€ 42 893€ 104 628€ 150 344€ 239 150€ 263 566€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 347 320 € 8 163 907 € 10 518 491 € 13 353 074 € 12 599 971 € 18 039 136 € 9 038 468 € 6 932 002 € 10 298 855 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 232 561 € 7 746 381 € 10 421 429 € 13 142 954 € 12 325 000 € 18 023 750 € 8 893 993 € 6 604 107 € 9 982 656 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
597 246€ 442 046€ 1 535 536€ 2 153 100€ 3 014 933€ 3 528 180€ 1 708 795€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 635 315€ 7 304 335€ 8 885 893€ 10 989 854€ 9 310 067€ 14 495 570€ 7 185 198€ 6 604 107€ 9 982 656€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
57 732€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
208€ 13 564€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
114 759€ 417 134€ 96 670€ 200 486€ 274 971€ 203 396€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
9 242€ 15 386€ 144 101€ 4 534€ 99 239€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
392€ 392€ 392€ 166€ 265 629€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 311 628 € 2 934 136 € 5 214 897 € 3 736 089 € 3 850 358 € 2 133 175 € 2 270 890 € 2 163 862 € 2 491 202 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 551€ 8 122€ 3 373€ 4 884€ 3 288€ 4 117€ 6 078€ 3 123€ 2 890€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 310 077€ 2 926 014€ 5 211 524€ 3 731 205€ 3 847 070€ 2 129 058€ 2 264 812€ 2 160 739€ 2 488 312€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
22 411 € 67 472 € 30 260 € 34 193 € 34 155 € 32 107 € 42 044 € 35 641 € 58 186 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 912€ 4 118€ 2 821€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 924€ 67 472€ 30 260€ 34 193€ 31 106€ 27 851€ 39 086€ 34 760€ 36 802€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
137€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
487€ 137€ 138€ 881€ 21 384€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 986 043 € 12 694 057 € 17 722 218 € 19 478 298 € 18 465 983 € 22 176 311 € 14 757 906 € 10 849 321 € 16 436 011 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 832 850 € 5 257 330 € 7 417 293 € 6 646 217 € 6 560 080 € 5 023 889 € 5 926 049 € 6 019 632 € 6 524 400 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 664 € 7 664 € 7 664 € 7 664 € 7 664 € 7 664 € 7 664 € 7 664 € 7 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 664€ 7 664€ 7 664€ 7 664€ 7 664€ 7 664€ 7 664€ 7 664€ 7 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
444 033 € 921 343 € 1 258 725 € 1 330 966 € 1 002 995 € 707 880 € 1 086 781 € 896 696 € 1 503 781 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
444 033€ 921 343€ 1 258 725€ 1 330 966€ 1 002 995€ 707 880€ 1 086 781€ 896 696€ 1 503 781€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 243 323 € 3 472 904 € 4 794 587 € 4 776 420 € 4 235 345 € 3 066 604 € 4 340 272 € 4 942 955 € 4 670 726 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 243 323€ 3 472 904€ 4 794 587€ 4 776 420€ 4 235 345€ 3 066 604€ 5 581 074€ 6 183 757€ 5 911 528€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 240 802€ -1 240 802€ -1 240 802€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-932 170 € 785 419 € 1 286 317 € 461 167 € 1 244 076 € 1 171 741 € 421 332 € 102 317 € 272 229 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 151 212 € 7 433 808 € 10 304 900 € 12 832 023 € 11 903 157 € 17 152 310 € 8 831 808 € 4 828 270 € 9 903 865 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 459 € 7 318 € 1 536 € 20 896 € 52 612 € 79 130 € 46 097 € 1 464 € 6 783 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 238€ 3 160€ 15 643€ 43 637€ 73 355€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
221€ 4 158€ 1 536€ 5 253€ 8 975€ 5 775€ 3 819€ 1 464€ 6 783€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
42 278€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
30 245€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 140 408 € 7 409 038 € 10 273 902 € 12 769 303 € 11 710 985 € 16 892 493 € 8 672 584 € 4 551 346 € 9 655 371 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 672 123 € 6 684 857 € 7 555 948 € 12 062 078 € 10 246 582 € 16 720 236 € 7 834 315 € 3 865 976 € 8 956 931 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 245 084€ 271 666€ 1 812 172€ 3 518 321€ 3 303 646€ 4 822 963€ 1 168 710€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 427 039€ 6 413 191€ 5 743 776€ 8 543 757€ 6 942 936€ 11 897 273€ 6 665 605€ 3 865 976€ 8 956 931€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
24 452€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
27 297€ 522 000€ 500 000€ 500 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
36 283€ 37 147€ 45 630€ 29 130€ 193 942€ 32 330€ 30 781€ 32 141€ 37 749€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 299€ 23 242€ 23 789€ 17 540€ 54 410€ 16 150€ 14 985€ 14 636€ 16 604€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
180 630€ 10 067€ 226 123€ 159 931€ 207 174€ 123 413€ 167 719€ 38 261€ 43 818€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
227 350€ 625 465€ 1 899 543€ 508 325€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 000 723€ 963€ 869€ 624€ 552€ 364€ 332€ 332€ 269€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 345 € 17 452 € 13 819 € 13 830 € 109 843 € 151 813 € 88 685 € 245 172 € 192 524 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 345€ 17 452€ 13 819€ 13 830€ 109 843€ 151 813€ 8 685€ 3 097€ 2 524€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
80 000€ 242 075€ 190 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 377€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
15 643€ 27 994€ 29 717€ 28 874€ 24 442€ 19 911€ 18 942€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 981 € 2 919 € 25 € 58 € 2 746 € 112 € 49 € 1 419 € 7 746 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 981€ 2 919€ 25€ 58€ 2 746€ 112€ 49€ 1 419€ 7 746€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé