Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 986 043 € 12 694 057 € 17 722 218 € 19 478 298 € 18 465 983 € 22 176 311 € 14 757 906 € 10 849 321 € 16 436 011 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
768 340 € 1 305 979 € 1 736 748 € 1 834 273 € 1 438 224 € 1 196 932 € 1 576 088 € 1 478 399 € 3 323 857 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
93 693 € 134 272 € 175 130 € 126 703 € 13 247 €
005
A.I.2
Software
93 693€ 134 272€ 175 130€ 9 865€ 13 247€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
116 838€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
221 950 € 241 701 € 294 229 € 367 940 € 413 318 € 480 388 € 438 367 € 406 577 € 493 384 €
012
A.II.1
Pozemky
98 486€ 98 486€ 98 486€ 98 486€ 98 486€ 98 486€ 98 486€ 98 486€ 98 486€
013
A.II.2
Stavby
106 398€ 124 132€ 143 229€ 163 691€ 185 516€ 208 704€ 233 258€ 253 168€ 286 923€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 126€ 16 143€ 49 574€ 102 823€ 126 376€ 170 258€ 103 683€ 54 923€ 107 975€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 940€ 2 940€ 2 940€ 2 940€ 2 940€ 2 940€ 2 940€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
452 697 € 930 006 € 1 267 389 € 1 339 630 € 1 011 659 € 716 544 € 1 137 721 € 1 071 822 € 2 830 473 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
452 697€ 930 006€ 1 267 389€ 1 339 630€ 1 011 659€ 716 544€ 1 137 721€ 1 071 822€ 2 830 473€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 195 292 € 11 320 606 € 15 955 210 € 17 609 832 € 16 993 604 € 20 947 272 € 13 139 774 € 9 335 281 € 13 053 968 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
243 € 321 € 432 € 335 € 382 € 333 € 260 € 267 € 345 €
032
B.I.1
Materiál
243€ 321€ 432€ 335€ 382€ 333€ 260€ 267€ 345€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
536 101 € 222 242 € 221 390 € 520 334 € 542 893 € 774 628 € 1 830 156 € 239 150 € 263 566 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
200 000€ 200 000€ 200 000€ 500 000€ 500 000€ 670 000€ 1 679 812€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
336 101€ 22 242€ 21 390€ 20 334€ 42 893€ 104 628€ 150 344€ 239 150€ 263 566€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
7 347 320 € 8 163 907 € 10 518 491 € 13 353 074 € 12 599 971 € 18 039 136 € 9 038 468 € 6 932 002 € 10 298 855 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 232 561€ 7 746 381€ 10 421 429€ 13 142 954€ 12 325 000€ 18 023 750€ 8 893 993€ 6 604 107€ 9 982 656€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
57 732€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
208€ 13 564€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
114 759€ 417 134€ 96 670€ 200 486€ 274 971€ 203 396€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
392€ 392€ 9 634€ 15 386€ 144 267€ 270 163€ 99 239€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 311 628 € 2 934 136 € 5 214 897 € 3 736 089 € 3 850 358 € 2 133 175 € 2 270 890 € 2 163 862 € 2 491 202 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 551€ 8 122€ 3 373€ 4 884€ 3 288€ 4 117€ 6 078€ 3 123€ 2 890€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 310 077€ 2 926 014€ 5 211 524€ 3 731 205€ 3 847 070€ 2 129 058€ 2 264 812€ 2 160 739€ 2 488 312€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
22 411 € 67 472 € 30 260 € 34 193 € 34 155 € 32 107 € 42 044 € 35 641 € 58 186 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 912€ 4 118€ 2 821€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 924€ 67 472€ 30 260€ 34 193€ 31 106€ 27 851€ 39 086€ 34 760€ 36 802€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
137€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
487€ 137€ 138€ 881€ 21 384€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 986 043 € 12 694 057 € 17 722 218 € 19 478 298 € 18 465 983 € 22 176 311 € 14 757 906 € 10 849 321 € 16 436 011 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 832 850 € 5 257 330 € 7 417 293 € 6 646 217 € 6 560 080 € 5 023 889 € 5 926 049 € 6 019 632 € 6 524 400 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€ 70 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
444 033 € 921 343 € 1 258 725 € 1 330 966 € 1 002 995 € 707 880 € 1 086 781 € 896 696 € 1 504 445 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
664€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
444 033€ 921 343€ 1 258 725€ 1 330 966€ 1 002 995€ 707 880€ 1 086 781€ 896 696€ 1 503 781€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 664 € 7 664 € 7 664 € 7 664 € 7 664 € 7 664 € 7 664 € 7 664 € 7 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 664€ 7 664€ 7 664€ 7 664€ 7 664€ 7 664€ 7 664€ 7 664€ 7 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 243 323 € 3 472 904 € 4 794 587 € 4 776 420 € 4 235 345 € 3 066 604 € 4 340 272 € 4 942 955 € 4 670 726 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 243 323€ 3 472 904€ 4 794 587€ 4 776 420€ 4 235 345€ 3 066 604€ 5 581 074€ 6 183 757€ 5 911 528€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 240 802€ -1 240 802€ -1 240 802€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-932 170 € 785 419 € 1 286 317 € 461 167 € 1 244 076 € 1 171 741 € 421 332 € 102 317 € 272 229 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 151 212 € 7 433 808 € 10 304 900 € 12 832 023 € 11 903 157 € 17 152 310 € 8 831 808 € 4 828 270 € 9 903 865 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
9 345 € 17 452 € 13 819 € 13 830 € 109 843 € 151 813 € 88 685 € 245 172 € 192 524 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 345€ 17 452€ 13 819€ 13 830€ 109 843€ 151 813€ 8 685€ 3 097€ 2 524€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
80 000€ 242 075€ 190 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 459 € 7 318 € 1 536 € 20 896 € 52 612 € 79 130 € 46 097 € 1 464 € 6 783 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
221€ 4 158€ 1 536€ 5 253€ 8 975€ 5 775€ 3 819€ 1 464€ 6 783€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 238€ 3 160€ 15 643€ 43 637€ 73 355€ 42 278€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
7 140 408 € 7 409 038 € 10 273 902 € 12 769 303 € 11 710 985 € 16 892 493 € 8 672 584 € 4 551 346 € 9 655 371 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 672 123€ 6 684 857€ 7 555 948€ 12 062 078€ 10 246 582€ 16 720 236€ 7 834 315€ 3 865 976€ 4 110 018€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 846 913€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
24 452€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
27 297€ 522 000€ 500 000€ 500 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
36 283€ 37 147€ 45 630€ 29 130€ 193 942€ 32 330€ 30 781€ 32 141€ 37 749€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 299€ 23 242€ 23 789€ 17 540€ 54 410€ 16 150€ 14 985€ 14 636€ 16 604€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
180 630€ 10 067€ 226 123€ 159 931€ 207 174€ 123 413€ 167 719€ 38 261€ 43 818€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 228 073€ 626 428€ 1 900 412€ 624€ 508 877€ 364€ 332€ 332€ 269€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
15 643€ 27 994€ 29 717€ 28 874€ 24 442€ 19 911€ 18 942€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
10 377 € 30 245 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
30 245€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10 377€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 981 € 2 919 € 25 € 58 € 2 746 € 112 € 49 € 1 419 € 7 746 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 981€ 2 919€ 25€ 58€ 2 746€ 112€ 49€ 1 419€ 7 746€