Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Picasso, s.r.o. - Personálna agentúra MAX [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
18 727 022€ 8 440 083€ 5 977 956€ 5 155 549€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
18 762 943 € 8 461 304 € 5 983 720 € 5 163 116 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
449€ 2 736€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
18 726 573€ 8 440 083€ 5 975 220€ 5 155 549€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 667€ 1 083€ 333€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
34 254€ 20 138€ 5 431€ 7 567€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 344 753 € 8 083 110 € 5 810 990 € 5 009 342 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
370€ 2 716€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
160 666€ 120 223€ 145 842€ 201 514€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
16 945 749€ 6 800 211€ 4 984 101€ 3 328 197€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
879 272 € 888 225 € 490 882 € 1 394 745 €
16
E.1.
Mzdové náklady
614 599€ 637 688€ 356 311€ 1 026 339€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
188 419€ 182 900€ 125 028€ 356 542€
19
E.4.
Sociálne náklady
76 254€ 67 637€ 9 543€ 11 864€
20
F.
Dane a poplatky
55 921€ 15 305€ 13 306€ 20 924€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
245 476€ 223 519€ 148 625€ 60 274€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
245 476€ 223 519€ 148 625€ 60 274€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 271€ 4 250€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 928€ 16 517€ 2 256€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 100€ 14 860€ 23 262€ 3 688€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
418 190 € 378 194 € 172 730 € 153 774 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 620 237 € 1 519 649 € 845 297 € 1 625 838 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
840 € 8 € 96 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 € 8 € 14 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12€ 8€ 14€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
828€ 82€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
87 748 € 108 957 € 76 306 € 25 189 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
76 621 € 98 440 € 61 483 € 13 614 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
76 621€ 98 440€ 61 483€ 13 614€
52
O.
Kurzové straty
2 781€ 1€ 24€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 346€ 10 516€ 14 799€ 11 575€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-86 908 € -108 949 € -76 210 € -25 188 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
331 282 € 269 245 € 96 520 € 128 586 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
80 243 € 68 121 € 29 196 € 35 454 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
79 979€ 73 102€ 29 196€ 35 454€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
264€ -4 981€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
251 039 € 201 124 € 67 324 € 93 132 €