Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 507 338 € 5 809 083 € 5 626 775 € 5 321 953 € 5 081 275 € 4 384 045 € 4 688 852 € 3 773 953 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
51 552 € 76 521 € 75 548 € 42 121 € 39 791 € 49 290 € 50 957 € 82 054 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
9 774 € 3 598 € 0 € 1 387 € 4 469 € 7 654 € 10 839 € 4 810 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
9 774€ 3 598€ 0€ 1 387€ 4 469€ 7 654€ 10 839€ 4 810€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
41 778 € 72 923 € 75 548 € 40 734 € 35 322 € 41 636 € 40 118 € 77 244 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
47 489€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 778€ 72 923€ 75 548€ 40 734€ 35 322€ 41 636€ 31 160€ 29 755€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 958€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 436 933 € 5 710 032 € 5 541 761 € 5 251 973 € 5 028 777 € 4 328 038 € 4 632 049 € 3 684 741 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 750 816 € 1 712 530 € 1 461 913 € 1 056 319 € 1 609 363 € 576 685 € 879 415 € 450 176 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 616 019€ 1 693 565€ 1 428 999€ 891 012€ 1 383 416€ 497 968€ 857 190€ 446 274€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
134 797€ 18 965€ 32 914€ 165 307€ 225 947€ 78 717€ 22 225€ 3 902€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
204 652 € 183 461 € 215 546 € 264 520 € 226 970 € 225 172 € 228 658 € 238 774 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
204 652€ 183 461€ 215 546€ 264 520€ 226 970€ 225 172€ 228 658€ 238 774€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 135 290 € 1 751 397 € 2 425 111 € 2 189 755 € 1 282 247 € 2 888 806 € 3 337 082 € 2 828 109 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 077 796 € 1 747 963 € 2 170 381 € 2 188 499 € 1 281 463 € 1 587 272 € 1 574 240 € 1 485 765 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
145 313€ 44 306€ 411 813€ 102 746€ 60 862€ 8 464€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 485 765€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 932 483€ 1 703 657€ 1 758 568€ 2 085 753€ 1 220 601€ 1 578 808€ 1 574 240€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
580€ 580€ 1 301 534€ 1 288 172€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 761 920€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
56 836€ 251 687€ 53 999€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
658€ 3 434€ 2 463€ 676€ 784€ 922€ 173€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
346 175 € 2 062 644 € 1 439 191 € 1 741 379 € 1 910 197 € 637 375 € 186 894 € 167 682 €
072
B.V.1.
Peniaze
287€ 2 085€ 2 401€ 485€ 336€ 146€ 1 357€ 1 411€
073
B.V.2.
Účty v bankách
345 888€ 2 060 559€ 1 436 790€ 1 740 894€ 1 909 861€ 637 229€ 185 537€ 166 271€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
18 853 € 22 530 € 9 466 € 27 859 € 12 707 € 6 717 € 5 846 € 7 158 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 853€ 22 530€ 9 466€ 27 859€ 12 707€ 6 717€ 5 846€ 7 158€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 507 338 € 5 809 083 € 5 626 775 € 5 321 953 € 5 081 275 € 4 384 045 € 4 688 852 € 3 773 953 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 280 930 € 1 490 547 € 1 439 784 € 1 962 470 € 1 715 192 € 1 543 468 € 1 464 688 € 1 162 761 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 103 431€ 1 103 431€ 1 103 431€ 1 103 431€ 1 103 431€ 1 103 431€ 1 103 431€ 1 103 431€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
379 813 € 23 871 € 50 131 € 40 437 € 1 706 € 954 € 27 € -196 708 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-228 788€ -228 788€ 50 131€ 40 437€ 1 706€ 954€ 27€ 113 953€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
608 601€ 252 659€ -310 661€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-209 617 € 355 942 € 278 919 € 811 299 € 602 752 € 431 780 € 353 927 € 248 735 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 258 448 € 3 878 905 € 3 681 930 € 2 969 422 € 3 089 584 € 2 564 078 € 2 925 273 € 2 296 724 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
-2 177 € -1 165 € 237 € 1 581 € 1 131 € 1 745 € 3 333 € 5 183 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
-2 177€ -1 165€ 237€ 1 581€ 1 131€ 1 745€ 3 333€ 5 183€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
72 760 € 69 158 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
72 760€ 69 158€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 284 960 € 3 014 967 € 2 799 830 € 1 715 110 € 2 080 676 € 1 616 124 € 2 048 794 € 1 383 271 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
949 640 € 2 244 070 € 2 370 212 € 1 127 043 € 1 797 885 € 1 258 641 € 1 768 644 € 1 085 126 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
616 231€ 557 936€ 595 428€ 363 798€ 604 408€ 248 319€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 768 644€ 1 085 126€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
333 409€ 1 686 134€ 1 774 784€ 763 245€ 1 193 477€ 1 010 322€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
109 605€ 111 793€ 106 018€ 74 925€ 70 215€ 77 942€ 67 517€ 62 739€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
77 957€ 80 973€ 80 805€ 102 326€ 44 570€ 43 644€ 39 506€ 38 279€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
150 536€ 580 909€ 245 573€ 410 816€ 168 006€ 235 897€ 173 127€ 197 127€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-2 778€ -2 778€ -2 778€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
902 905 € 795 945 € 881 863 € 1 252 731 € 1 007 777 € 946 209 € 873 146 € 908 270 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
26 629€ 56 793€ 46 000€ 42 748€ 41 882€ 26 196€ 45 304€ 48 038€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
876 276€ 739 152€ 835 863€ 1 209 983€ 965 895€ 920 013€ 827 842€ 860 232€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
967 960 € 439 631 € 505 061 € 390 061 € 276 499 € 276 499 € 298 891 € 314 468 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
425 292€ 339 725€ 397 280€ 306 814€ 185 969€ 150 796€ 197 811€ 240 805€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
542 668€ 99 906€ 107 781€ 83 247€ 90 530€ 125 703€ 101 080€ 73 663€