Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIMADA s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
76 570 € 147 875 € 233 954 € 295 505 € 275 792 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
75 643 € 71 684 € 74 946 € 19 373 € 19 373 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
75 643 € 71 684 € 74 946 € 19 373 € 19 373 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
15 318€ 15 318€ 18 580€ 12 734€ 12 734€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
60 325€ 56 366€ 56 366€ 6 639€ 6 639€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
927 € 76 191 € 159 008 € 276 132 € 256 419 €
015
B.I.
Zásoby
102 818€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
75 000 € 99 510 € 121 211 € 25 278 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
75 000€ 88 791€ 102 960€ 25 278€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
10 719€ 18 251€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
927 € 1 191 € 59 498 € 154 921 € 128 323 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
927€ 1 191€ 59 498€ 154 921€ 128 323€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
76 570 € 147 875 € 233 954 € 295 505 € 275 792 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-1 456 € 1 228 € 5 466 € 2 704 € -253 743 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
266 000€ 266 000€ 258 000€ 258 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 509€ 1 509€ 1 509€ 1 508€ 1 509€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-272 922€ -260 683€ -263 444€ -298 860€ -360 316€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-2 683 € -12 238 € 2 761 € 35 416 € 100 064 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
78 026 € 146 647 € 228 488 € 292 801 € 529 535 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
401€ 5 405€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
71 392 € 146 347 € 217 472 € 286 996 € 529 535 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
164 006€ 240 064€ 31 735€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 146€ 1 554€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 424€ 1 379€ 1 283€ 158€ 17 242€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
69 968€ 144 968€ 52 183€ 45 628€ 479 004€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
300€ 300€ 300€ 400€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 334€ 10 315€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 000€