Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 860 571 € 2 069 430 € 1 828 067 € 1 558 406 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
597 156 € 610 102 € 453 918 € 449 053 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
174 596 € 186 424 € 253 709 € 191 402 €
005
A.I.2
Software
174 596€ 186 424€ 253 709€ 182 013€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 389€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
422 560 € 423 678 € 200 209 € 257 651 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
422 560€ 415 878€ 195 007€ 257 651€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 800€ 5 202€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 260 307 € 1 458 891 € 1 373 700 € 1 109 238 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 013 € 3 446 € 32 532 € 16 286 €
032
B.I.1
Materiál
2 013€ 3 446€ 32 532€ 16 286€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
19 494 € 30 152 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
19 494€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 252 313 € 1 425 977 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 204 115€ 1 372 096€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
104 760€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
37 956€ 44 093€ 27 330€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 242€ 9 788€ 9 086€ 9 532€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 981 € 9 974 € 8 093 € 12 593 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 767€ 4 675€ 3 847€ 2 500€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 214€ 5 299€ 4 246€ 10 093€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 108 € 437 € 449 € 115 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 108€ 437€ 449€ 115€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 860 571 € 2 069 430 € 1 828 067 € 1 558 406 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
486 426 € 578 137 € 509 145 € 646 676 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
118 836 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
118 836€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
360 287 € 570 834 € 501 842 € 639 373 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 373 893 € 1 491 128 € 1 318 749 € 911 700 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
311 834 € 307 669 € 321 042 € 89 224 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
74 108€ 61 662€ 54 305€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
230 226€ 27 025€ 24 765€ 18 774€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 500€ 218 982€ 241 972€ 70 450€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
15 421 € 579 € 138 € 23 513 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
579€ 138€ 6 823€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
15 421€ 16 690€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 046 588 € 1 182 880 € 997 569 € 798 963 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
351 720€ 966 356€ 799 885€ 549 209€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
969€ 9 997€ 1 484€ 1 118€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
579 738€ 31 698€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
63 973€ 62 771€ 60 123€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
46 955€ 42 255€ 41 030€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
114 161€ 63 901€ 69 900€ 147 483€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
50 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
50€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
252 € 165 € 173 € 30 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
252€ 165€ 173€ 30€