Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 549 072 € 1 492 870 € 1 367 021 € 1 168 567 € 1 205 483 € 801 105 € 772 077 € 1 012 267 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
641 555 € 807 464 € 877 440 € 634 976 € 714 016 € 366 661 € 299 556 € 597 313 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
641 555 € 807 464 € 877 440 € 634 976 € 714 016 € 366 661 € 299 556 € 597 313 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
618 501€ 786 410€ 856 386€ 610 770€ 693 162€ 364 361€ 295 856€ 597 313€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 054€ 21 054€ 21 054€ 24 206€ 20 854€ 2 300€ 1 200€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 000€ 2 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
875 443 € 667 458 € 478 923 € 522 539 € 485 355 € 429 828 € 467 696 € 407 091 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 901 € 21 015 € 12 999 € 10 256 € 8 979 € 11 803 € 8 713 € 10 871 €
035
B.I.1
Materiál
19 901€ 21 015€ 12 999€ 10 256€ 8 979€ 11 803€ 8 713€ 10 871€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
12 188 € 8 759 € 4 935 € -3 492 € -395 € 3 844 € -3 978 € -4 923 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
7 552 € 7 603 € 4 509 € 3 341 € 6 437 € 10 677 € 2 471 € 2 379 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 363€ 8 918€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 552€ 7 603€ 4 509€ 3 341€ 5 074€ 1 759€ 2 471€ 2 379€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
-6 833€ -6 832€ -6 833€ -6 449€ -7 302€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 636€ 1 156€ 426€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
546 488 € 508 618 € 394 194 € 356 442 € 252 287 € 213 275 € 268 255 € 263 928 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
470 777 € 454 255 € 356 063 € 316 758 € 214 673 € 183 743 € 237 395 € 222 755 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
470 777€ 454 255€ 356 063€ 316 758€ 214 673€ 183 743€ 237 395€ 222 755€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
34 681€ 30 063€ 27 530€ 22 934€ 22 854€ 21 353€ 19 291€ 19 596€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
41 030€ 24 300€ 10 601€ 16 750€ 14 760€ 8 179€ 11 569€ 21 577€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
296 866 € 129 066 € 66 795 € 159 333 € 224 484 € 200 906 € 194 706 € 137 215 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 786€ 7 356€ 4 621€ 8 353€ 9 300€ 12 528€ 9 077€ 34 422€
073
B.V.2.
Účty v bankách
295 080€ 121 710€ 62 174€ 150 980€ 215 184€ 188 378€ 185 629€ 102 793€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
32 074 € 17 948 € 10 658 € 11 052 € 6 112 € 4 616 € 4 825 € 7 863 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
32 074€ 17 948€ 8 052€ 7 594€ 6 112€ 4 616€ 4 825€ 7 863€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 606€ 3 458€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 549 072 € 1 492 870 € 1 367 021 € 1 168 567 € 1 205 483 € 801 105 € 772 077 € 1 012 267 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
322 992 € 197 935 € 224 368 € 219 080 € 153 862 € 177 740 € 94 752 € 190 001 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
195 000€ 195 000€ 195 000€ 195 000€ 195 000€ 294 582€ 294 581€ 294 582€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 368 € 22 065 € -48 441 € -124 145 € -207 132 € -111 884 € -251 837 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
22 065€ 22 065€ 5 346€ 5 346€ 5 346€ 5 346€ 5 346€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-26 433€ -53 787€ -129 491€ -212 478€ -117 230€ -257 183€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
125 057 € -26 433 € 22 065 € 65 218 € 75 704 € 82 987 € -95 248 € 139 953 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 226 080 € 1 294 935 € 1 142 653 € 935 475 € 1 051 621 € 623 365 € 667 703 € 809 715 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
573 385 € 707 239 € 614 668 € 794 183 € 946 896 € 495 548 € 583 810 € 728 574 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
714 € 252 € 849 € 1 137 € 246 € 942 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
714€ 252€ 849€ 1 137€ 246€ 942€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
237 725€ 237 725€ 237 725€ 237 725€ 237 725€ 138 143€ 138 143€ 165 143€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 191€ 4 602€ 3 878€ 3 339€ 2 556€ 3 074€ 3 242€ 2 755€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
328 755€ 464 660€ 372 216€ 551 982€ 706 369€ 353 389€ 442 425€ 560 676€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
623 377 € 578 947 € 517 012 € 134 007 € 98 494 € 122 722 € 79 642 € 78 417 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
181 294 € 148 758 € 73 884 € 79 160 € 53 869 € 69 058 € 38 283 € 41 686 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
181 294€ 148 758€ 73 884€ 79 160€ 53 869€ 69 058€ 38 283€ 41 686€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
19 500€ 11 432€ 11 432€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
72 483€ 48 517€ 36 072€ 38 930€ 33 525€ 28 862€ 28 855€ 26 451€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 709€ 15 071€ 10 504€ 11 385€ 9 763€ 9 596€ 8 781€ 6 927€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
42 718€ 5 986€ 2 492€ 4 532€ 1 337€ 15 206€ 3 723€ 3 353€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
283 673€ 349 183€ 382 628€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
29 318 € 8 749 € 10 973 € 7 285 € 6 231 € 5 095 € 4 251 € 2 724 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 318€ 8 749€ 10 973€ 7 285€ 6 231€ 5 095€ 4 251€ 2 724€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
14 012 € 9 622 € 12 551 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
14 012€ 9 622€ 12 551€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé