Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
16 667€ 130€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 500€ 122€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
167 € 8 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 865 871 € 2 610 194 € 2 235 089 € 2 234 322 € 1 989 959 € 1 946 722 € 2 129 091 € 2 152 766 € 1 809 408 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 865 871€ 2 610 194€ 2 235 089€ 2 234 322€ 1 989 959€ 1 946 722€ 2 129 091€ 2 152 766€ 1 809 408€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 810 514 € 1 920 086 € 1 571 023 € 1 544 831 € 1 397 728 € 1 444 316 € 1 709 469 € 1 345 564 € 1 226 217 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 102 669€ 859 793€ 765 246€ 698 119€ 598 914€ 664 318€ 876 023€ 807 062€ 746 934€
10
B.2
Služby
1 707 845€ 1 060 293€ 805 777€ 846 712€ 798 814€ 779 998€ 833 446€ 538 502€ 479 283€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 055 524 € 690 108 € 664 066 € 689 491 € 592 231 € 502 406 € 419 622 € 807 202 € 583 199 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
664 214 € 445 583 € 377 291 € 382 078 € 330 649 € 303 122 € 282 070 € 215 416 € 186 711 €
13
C.1
Mzdové náklady
479 240€ 319 732€ 275 259€ 279 161€ 241 663€ 215 114€ 201 569€ 157 737€ 135 857€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
176 434€ 118 643€ 96 044€ 97 318€ 84 878€ 83 894€ 77 696€ 55 536€ 47 525€
16
C.4
Sociálne náklady
8 540€ 7 208€ 5 988€ 5 599€ 4 108€ 4 114€ 2 805€ 2 143€ 3 329€
17
D
Dane a poplatky
24 976€ 31 330€ 28 498€ 25 073€ 21 786€ 22 378€ 25 898€ 246 787€ 200 084€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
304 715€ 371 999€ 293 428€ 257 235€ 209 389€ 192 799€ 258 413€ 226 612€ 164 805€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
94 798€ 94 642€ 111 300€ 98 000€ 39 000€ 88 500€ 40 000€ 76 340€ 18 901€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
36 717€ 36 833€ 42 356€ 40 798€ 42 416€ 43 043€ 1 512€ 27€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
227€ 179€ -773€ 954€ 1 946€ 4 235€ 2 438€ 1 140€ 202€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
242 377€ 352 099€ 150 024€ 148 682€ 121 267€ 129 656€ 137 406€ 19 590€ 43 701€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
187 018€ 261 819€ 144 923€ 140 761€ 53 601€ 12 647€ 18 974€ 11 675€ 4 731€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
174 832 € -10 894 € 39 667 € 89 274 € 135 127 € 142 965 € -33 808 € 199 990 € 89 241 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
180€ 1€ 14€ 17€ 32€ 79€ 41€ 86€
39
N
Nákladové úroky
9 872€ 13 348€ 12 809€ 12 950€ 9 809€ 11 534€ 21 642€ 23 166€ 16 872€
40
XI.
Kurzové zisky
27€ 23€ 57€ 2€ 78€ 340€ 9€ 4€
41
O
Kurzové straty
373€ 212€ 130€ 43€ 429€ 219€ 111€ 263€ 182€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
220€ 12€ 37€ 21€ 228€ 760€ 1 184€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 014€ 2 736€ 2 102€ 1 731€ 36 551€ 34 389€ 37 439€ 37 410€ 41 347€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-15 079 € -16 269 € -14 797 € -14 641 € -46 733 € -46 011 € -58 545 € -60 029 € -57 127 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
159 753 € -27 163 € 24 870 € 74 633 € 88 394 € 96 954 € -92 353 € 139 961 € 32 114 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
34 696 € -730 € 2 805 € 9 415 € 12 690 € 13 967 € 2 895 € 8 € 16 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
38 175€ 3 231€ 9 415€ 12 690€ 13 967€ 2 895€ 8€ 16€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-3 479€ -730€ -426€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
125 057 € -26 433 € 22 065 € 65 218 € 75 704 € 82 987 € -95 248 € 139 953 € 32 098 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
159 753 € -27 163 € 24 870 € 74 633 € 88 394 € 96 954 € -92 353 € 139 961 € 32 114 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
125 057 € -26 433 € 22 065 € 65 218 € 75 704 € 82 987 € -95 248 € 139 953 € 32 098 €