Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
429 263 € 360 728 € 328 352 € 350 502 € 262 026 € 237 997 € 338 001 € 335 937 € 367 410 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
28 312 € 25 753 € 36 905 € 20 818 € 8 261 € 18 090 € 22 964 € 32 975 € 29 771 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
28 312 € 25 753 € 36 905 € 20 818 € 8 261 € 18 090 € 22 964 € 32 975 € 29 771 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 312€ 25 753€ 36 905€ 20 818€ 8 261€ 18 090€ 22 964€ 32 975€ 29 771€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
399 706 € 334 215 € 289 954 € 327 097 € 253 163 € 219 450 € 314 759 € 301 958 € 336 889 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 491 € 5 491 € 11 452 € 6 268 € 21 367 € 13 865 €
035
B.I.1
Materiál
5 491€ 5 491€ 11 452€ 6 268€ 21 367€ 13 865€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
172 841 € 179 112 € 143 590 € 208 037 € 88 951 € 107 095 € 184 553 € 257 333 € 190 215 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
172 841 € 169 172 € 113 981 € 191 678 € 88 932 € 107 095 € 184 553 € 176 406 € 184 268 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
172 841€ 169 172€ 113 981€ 191 678€ 88 932€ 107 095€ 184 553€ 176 406€ 184 268€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
28 713€ 16 359€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 940€ 850€ 19€ 5 735€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
46€ 80 927€ 212€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
221 374 € 149 612 € 134 912 € 112 792 € 142 845 € 98 490 € 130 206 € 44 625 € 146 674 €
072
B.V.1.
Peniaze
81 577€ 83 904€ 90 134€ 75 155€ 111 434€ 97 343€ 129 041€ 42 591€ 114 646€
073
B.V.2.
Účty v bankách
139 797€ 65 708€ 44 778€ 37 637€ 31 411€ 1 147€ 1 165€ 2 034€ 32 028€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 245 € 760 € 1 493 € 2 587 € 602 € 457 € 278 € 1 004 € 750 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 245€ 760€ 733€ 2 587€ 602€ 457€ 278€ 854€ 600€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
760€ 150€ 150€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
429 263 € 360 728 € 328 352 € 350 502 € 262 026 € 237 997 € 338 001 € 335 937 € 367 410 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
167 349 € 157 909 € 160 917 € 140 040 € 130 802 € 99 306 € 32 922 € 37 213 € 51 246 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 625 € 2 625 € 2 625 € 2 625 € 2 625 € 2 625 € 2 625 € 2 625 € 2 625 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 625€ 2 625€ 2 625€ 2 625€ 2 625€ 2 625€ 2 625€ 2 625€ 2 625€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
146 377 € 138 211 € 130 475 € 120 431 € 89 660 € 23 660 € 19 746 € 6 647 € 29 438 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
146 377€ 138 211€ 130 475€ 120 431€ 89 660€ 23 660€ 19 746€ 6 647€ 29 438€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
11 708 € 10 434 € 21 178 € 10 345 € 31 878 € 66 382 € 3 912 € 21 302 € 12 544 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
261 858 € 202 819 € 163 166 € 208 905 € 131 132 € 138 691 € 305 079 € 297 263 € 312 603 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 198 € 58 € 22 177 € 10 880 € 209 € 111 € 299 € 314 € 2 245 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
6 127€ 22 068€ 10 725€ 1 965€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
71€ 58€ 109€ 155€ 209€ 111€ 299€ 314€ 280€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
209 318 € 179 453 € 139 154 € 164 053 € 130 231 € 87 223 € 247 607 € 237 963 € 249 818 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
161 088 € 130 411 € 129 685 € 144 727 € 113 811 € 62 978 € 207 733 € 223 769 € 243 357 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
161 088€ 130 411€ 129 685€ 144 727€ 113 811€ 62 978€ 207 733€ 223 769€ 243 357€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
21 471€ 6 416€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16 086€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 199€ 3 026€ 2 842€ 2 295€ 1 542€ 1 359€ 755€ 1 068€ 1 061€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 642€ 3 825€ 4 086€ 2 848€ 1 891€ 1 160€ 2 274€ 1 226€ 612€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
19 973€ 27 496€ 2 541€ 13 621€ 7 161€ 21 726€ 13 252€ 11 900€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-55€ 8 279€ 562€ 5 826€ 7 507€ 4 788€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 086 € 1 292 € 1 824 € 1 172 € 692 € 673 € 360 € 653 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 086€ 1 292€ 1 824€ 1 172€ 692€ 673€ 360€ 653€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
28 256€ 2 016€ 11€ 32 800€ 50 684€ 56 813€ 58 333€ 60 540€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
16 000€ 20 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
56 € 4 269 € 1 557 € 92 € 1 461 € 3 561 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
56€ 1 557€ 92€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
500€ 1 461€ 2 200€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 361€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 769€