Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Essity Slovakia s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
311 983 000 € 284 523 000 € 233 697 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
49 144 000€ 40 020 000€ 32 698 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
253 653 000€ 236 783 000€ 194 467 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 161 000€ 3 847 000€ 3 335 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
286 000€ 1 240 000€ 1 284 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
246 000€ 1 000€ 1 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 493 000€ 2 632 000€ 1 912 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
278 209 000 € 266 693 000 € 214 528 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
38 436 000€ 30 932 000€ 22 522 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
171 838 000€ 169 799 000€ 133 501 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
29 987 000€ 26 464 000€ 23 517 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
26 708 000 € 25 234 000 € 21 153 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 377 000€ 18 325 000€ 15 329 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 746 000€ 6 116 000€ 5 386 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
584 000€ 793 000€ 437 000€
20
F.
Dane a poplatky
253 000€ 328 000€ 8 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 477 000€ 11 253 000€ 12 244 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
510 000€ 2 683 000€ 1 583 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
33 775 000 € 17 831 000 € 19 169 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
66 983 000 € 54 695 000 € 52 244 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
161 000 € 166 000 € 256 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
109 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
77 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
57 000€ 179 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-161 000 € -166 000 € -256 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
33 614 000 € 17 665 000 € 18 913 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 128 000 € 3 813 000 € 4 113 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 644 000€ 4 150 000€ 2 658 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
484 000€ -336 000€ 1 455 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
27 486 000 € 13 851 000 € 14 800 000 €