Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FC VSS Košice, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
35 189€ 304 999€ 665 676€ 1 284 374€ 1 734 616€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 047 933 € 35 189 € 6 430 € 409 999 € 965 676 € 1 587 374 € 1 756 739 € 4 693 709 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
80€ 32 534€ 62€ 63 900€ 271 099€ 238 621€ 426 162€ 547 421€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 392€ 3 495€ 159 044€ 935€ 3 500 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 047 853€ 2 655€ 2 976€ 342 604€ 694 577€ 1 189 709€ 1 329 642€ 646 288€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 293 € 27 938 € 46 933 € 588 413 € 1 027 101 € 1 708 023 € 2 621 768 € 3 213 020 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
25€ 1 018€ 10 678€ 27 049€ 50 836€ 118 744€ 118 552€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
11 838€ 25 840€ 5 810€ 435 565€ 805 061€ 1 320 745€ 2 002 150€ 1 601 495€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 084 € 422 € 50 429 € 84 005 € 150 170 € 217 362 € 209 279 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 500€ 945€ 41 634€ 67 235€ 119 287€ 165 021€ 155 900€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 584€ 9 391€ 17 026€ 31 047€ 47 008€ 46 769€
19
E.4.
Sociálne náklady
-523€ -596€ -256€ -164€ 5 333€ 6 610€
20
F.
Dane a poplatky
37€ 23€ 6 251€ 8 940€ 10 604€ 7 153€ 15 094€ 26 946€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
31 141€ 43 933€ 51 860€ 79 534€ 125 470€ 146 155€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
31 141€ 43 933€ 51 860€ 79 534€ 125 470€ 146 155€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 286€ 11 620€ 888 004€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 309€ 1 057€ 3 309€ 34 582€ 48 522€ 87 965€ 142 948€ 222 589€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 028 640 € 7 251 € -40 503 € -178 414 € -61 425 € -120 649 € -865 029 € 1 480 689 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-11 783 € 5 676 € -5 748 € -382 343 € -561 011 € -1 132 960 € -1 694 732 € -1 172 626 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
28 € 33 207 € 24 € 4 € 8 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
33 200€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€
42
XII.
Kurzové zisky
7€ 24€ 5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
28€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
573 € 115 € 196 € 647 € 30 762 € 2 551 € 1 880 € 1 524 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
29 455€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 2 549 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 549€
52
O.
Kurzové straty
2€ 87€ 38€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
573€ 115€ 196€ 647€ 1 307€ 1 793€ 1 486€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-545 € -115 € -196 € -647 € 2 445 € -2 527 € -1 876 € -1 516 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 028 095 € 7 136 € -40 699 € -179 061 € -58 980 € -123 176 € -866 905 € 1 479 173 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 881 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 881€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 028 095 € 7 136 € -40 699 € -181 941 € -61 860 € -126 056 € -869 786 € 1 479 173 €