Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MASH CORPORATION, s.r.o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01.07.2012
30.06.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 663 588 € 10 966 373 € 10 083 839 € 9 081 611 € 8 968 749 € 3 155 844 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 600 317 € 2 535 324 € 2 893 031 € 4 228 245 € 1 574 286 € 1 430 299 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
912 € 1 320 € 2 568 € 1 692 € 2 544 € 3 710 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
840€ 1 692€ 3 710€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
912€ 1 320€ 1 728€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 544€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 449 405 € 2 534 004 € 2 890 463 € 4 221 553 € 1 566 742 € 1 426 589 €
012
A.II.1
Pozemky
316 867€ 316 867€ 316 867€ 316 867€ 231 367€ 231 367€
013
A.II.2
Stavby
778 108€ 655 556€ 688 184€ 576 945€ 396 641€ 355 527€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 215 208€ 1 476 738€ 1 828 819€ 3 183 725€ 850 662€ 755 333€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
139 222€ 64 843€ 36 593€ 23 642€ 35 072€ 26 493€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
20 000€ 20 000€ 120 374€ 53 000€ 57 869€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
150 000 € 0 € 0 € 5 000 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 5 000€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
150 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 990 639 € 8 292 856 € 7 058 734 € 4 693 932 € 7 072 280 € 1 568 318 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 855 881 € 2 613 132 € 2 040 946 € 524 464 € 499 690 €
032
B.I.1
Materiál
5 192€ 359 474€ 357 515€ 239 861€ 21 568€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
2 850 689€ 2 253 658€ 1 683 431€ 284 603€ 478 122€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
287 413 € 220 793 € 220 793 € 222 996 € 1 235 937 € 24 553 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
270 448€ 220 448€ 220 448€ 220 448€ 220 448€ 24 553€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 000 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
16 965€ 345€ 345€ 2 548€ 15 489€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
6 481 864 € 5 347 012 € 4 771 544 € 3 901 141 € 5 314 953 € 1 536 971 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 283 083€ 5 192 454€ 4 613 823€ 3 698 708€ 5 070 948€ 1 419 668€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
31 496€ 33 198€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
69 951€ 118 500€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 988€ 11 328€ 65 706€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
198 781€ 123 062€ 50 584€ 72 605€ 178 299€ 117 303€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 365 481 € 111 919 € 25 451 € 45 331 € 21 700 € 6 794 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 454€ 7 306€ 14 427€ 38 705€ 9 189€ 5 051€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 350 027€ 104 613€ 11 024€ 6 626€ 12 511€ 1 743€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
72 632 € 138 193 € 132 074 € 159 434 € 322 183 € 157 227 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
24 699€ 46 006€ 62 538€ 20 513€ 58 288€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
47 933€ 92 187€ 69 522€ 133 120€ 101 448€ 92 324€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14€ 26 314€ 200 222€ 6 615€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 663 588 € 10 966 373 € 10 083 839 € 9 081 611 € 8 968 749 € 3 155 844 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 510 014 € 3 896 713 € 2 444 933 € 2 261 792 € 2 038 915 € 1 063 918 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
3 063 000 € 3 063 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 063 000€ 3 063 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
911 000 € -5 000 € -5 000 € 1 000 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
911 000€ 1 000 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-5 000€ -5 000€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
89 996 € 56 907 € 42 500 € 19 623 € 18 501 € 16 110 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
89 996€ 56 907€ 42 500€ 19 623€ 18 501€ 16 110€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
747 000 € 120 026 € 119 292 € 19 292 € -2 040 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
747 000€ 120 026€ 127 282€ 27 282€ 5 950€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 990€ -7 990€ -7 990€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
699 018 € 661 780 € 288 141 € 222 877 € 22 454 € 47 808 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 152 660 € 7 068 486 € 7 637 471 € 6 813 735 € 6 929 834 € 2 091 926 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
11 522 € 6 912 € 9 532 € 7 133 € 4 979 € 2 201 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
11 522€ 6 912€ 9 532€ 7 133€ 4 979€ 2 201€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
65 992 € 140 627 € 139 210 € 971 254 € 298 268 € 231 256 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
845€ 759€ 615€ 491€ 410€ 344€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
48 182€ 139 523€ 138 250€ 968 215€ 297 858€ 230 912€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
16 965€ 345€ 345€ 2 548€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 394 926 € 3 149 269 € 4 186 738 € 3 037 519 € 2 370 938 € 1 075 914 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 989 712€ 2 459 854€ 3 726 832€ 2 538 164€ 2 176 530€ 859 739€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
19 837€ 26 250€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
327€ 212 967€ 81 740€ 944€ 34 227€ 221€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
888€ 824€ 1 638€ 734€ 1 041€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
497€ 662€ 2 350€ 447€ 500€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
259 291€ 167 502€ 59 014€ 73 660€ 3 748€ 62 522€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
144 211€ 307 460€ 315 164€ 423 570€ 135 055€ 127 182€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 680 220 € 3 771 678 € 3 301 991 € 2 797 829 € 4 255 649 € 782 555 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 209 400€ 121 958€ 150 800€ 184 400€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 470 820€ 3 649 720€ 3 151 191€ 2 613 429€ 4 255 649€ 782 555€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
914 € 1 174 € 1 435 € 6 084 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
653€ 913€ 1 174€ 6 084€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
261€ 261€ 261€