Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
503 614 € 505 666 € 512 540 € 1 044 791 € 1 045 881 € 952 838 € 953 300 € 1 326 587 € 1 221 513 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
390 124 € 399 681 € 410 376 € 423 829 € 435 808 € 658 674 € 547 748 € 559 768 € 344 058 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
390 124 € 399 681 € 410 376 € 423 829 € 435 808 € 478 674 € 547 748 € 559 768 € 314 058 €
012
A.II.1
Pozemky
152 351€ 152 351€ 152 351€ 152 351€ 152 351€ 152 351€ 152 351€ 152 351€ 152 351€
013
A.II.2
Stavby
236 704€ 245 606€ 254 190€ 262 455€ 271 039€ 279 623€ 288 207€ 305 341€ 142 160€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 069€ 1 724€ 3 835€ 9 023€ 12 418€ 46 700€ 107 190€ 102 076€ 19 547€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
180 000 € 0 € 30 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
180 000€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 30 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
113 054 € 105 549 € 102 164 € 620 962 € 610 073 € 294 164 € 405 552 € 766 819 € 875 685 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 658 € 3 543 € 182 291 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 171 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
3 658€ 3 543€ 11 291€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
76 601 € 69 851 € 77 570 € 428 848 € 416 080 € 257 606 € 396 891 € 532 030 € 642 335 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
23 512 € 33 743 € 45 450 € 145 170 € 227 215 € 256 112 € 396 465 € 324 174 € 579 135 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
23 512€ 33 743€ 45 450€ 145 170€ 227 215€ 256 112€ 396 465€ 324 174€ 579 135€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
263 006€ 164 151€ 197 480€ 40 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
53 089€ 36 108€ 32 120€ 5 672€ 9 315€ 1 494€ 426€ 10 376€ 23 200€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 000€ 15 399€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
36 453 € 35 698 € 24 594 € 192 114 € 193 993 € 36 558 € 5 003 € 231 246 € 51 059 €
072
B.V.1.
Peniaze
16 415€ 15 702€ 15 286€ 156 601€ 163 197€ 9 423€ 5 003€ 230 377€ 37 543€
073
B.V.2.
Účty v bankách
20 038€ 19 996€ 9 308€ 35 513€ 30 796€ 27 135€ 869€ 13 516€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
436 € 436 € 0 € 1 770 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
436€ 436€ 0€ 1 770€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
503 614 € 505 666 € 512 540 € 1 044 791 € 1 045 881 € 952 838 € 953 300 € 1 326 587 € 1 221 513 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
408 077 € 412 188 € 410 851 € 849 795 € 725 658 € 474 565 € 341 056 € 342 944 € 340 254 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
309 619€ 309 619€ 309 619€ 309 619€ 309 619€ 309 619€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
403 944 € 403 548 € 369 252 € 415 472 € 157 643 € 23 938 € 25 622 € 23 332 € 16 860 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
403 944€ 403 548€ 369 252€ 415 472€ 157 643€ 23 938€ 25 622€ 23 332€ 16 860€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-3 170 € 1 337 € 34 296 € 117 401 € 251 093 € 133 705 € -1 488 € 2 690 € 6 472 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
95 537 € 93 478 € 101 689 € 194 996 € 320 223 € 478 273 € 612 244 € 983 643 € 881 259 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 983 € 3 284 € 2 756 € 18 275 € 16 836 € 16 040 € 135 054 € 15 764 € 15 061 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 425€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 133 529€ 14 000€ 14 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 983€ 3 284€ 1 331€ 4 275€ 2 836€ 2 040€ 1 525€ 1 764€ 1 061€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 792€ 38 676€ 60 470€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
60 670 € 64 113 € 75 330 € 136 548 € 220 209 € 374 115 € 418 887 € 788 920 € 752 735 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 550 € 22 550 € 26 967 € 110 700 € 151 610 € 320 393 € 390 975 € 751 829 € 727 084 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 550€ 22 550€ 26 967€ 110 700€ 151 610€ 320 393€ 390 975€ 751 829€ 727 084€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
112€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
25 814€ 21 754€ 24 900€ 15 934€ 11 758€ 10 339€ 12 405€ 9 725€ 11 698€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 225€ 11 632€ 12 719€ 7 965€ 5 043€ 4 472€ 5 389€ 4 793€ 5 714€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
9 824€ 6 669€ 8 232€ 2 310€ 51 798€ 39 008€ 6 868€ 8 560€ 2 631€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
145€ 1 508€ 2 512€ -361€ -97€ 3 250€ 14 013€ 5 608€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
20 884 € 26 069 € 23 603 € 14 107 € 8 617 € 7 857 € 0 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
18 884€ 26 069€ 23 603€ 14 107€ 8 617€ 7 857€ 0€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 000€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
12€ 2 274€ 35 885€ 19 791€ 58 303€ 178 959€ 86 310€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
10 000€ 20 000€ 0€ 27 153€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€