Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Apcom Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 409 644 € 10 495 150 € 18 923 415 € 21 449 982 € 13 462 040 € 12 889 180 € 2 773 310 € 3 658 059 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 764 € 7 571 € 4 666 € 2 753 € 6 073 € 2 403 € 9 554 € 9 426 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 768 € 1 606 € 0 € 7 896 € 7 896 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 768€ 1 606€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 7 896€ 7 896€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 764 € 7 571 € 4 666 € 1 985 € 4 467 € 2 403 € 1 658 € 1 530 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 764€ 7 571€ 4 666€ 1 985€ 4 467€ 2 403€ 1 658€ 1 530€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 398 801 € 10 470 374 € 18 908 166 € 21 440 667 € 13 454 403 € 12 886 456 € 2 763 435 € 3 648 333 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 598 181 € 4 099 582 € 8 507 322 € 8 492 453 € 5 949 873 € 3 058 307 € 599 505 € 464 220 €
035
B.I.1
Materiál
822€ 341€ 702€ 3 762€ 1 033€ 1 856€ 689€ 769€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
6 597 359€ 4 099 241€ 8 506 620€ 8 488 691€ 5 948 840€ 3 056 451€ 598 816€ 463 451€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
33 233 € 49 355 € 43 871 € 18 499 € 25 092 € 21 098 € 9 269 € 16 106 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
33 233€ 49 355€ 43 871€ 18 499€ 25 092€ 21 098€ 9 269€ 16 106€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 424 632 € 5 600 288 € 8 668 774 € 12 087 494 € 7 438 868 € 8 628 333 € 2 132 792 € 2 534 370 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 418 594 € 4 106 288 € 8 179 659 € 9 050 245 € 7 438 868 € 7 198 333 € 2 118 658 € 2 532 526 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
703 701€ 843 109€ 1 097 489€ 1 257 320€ 2 222 198€ 1 511 818€ 486 031€ 306 889€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 714 893€ 3 263 179€ 7 082 170€ 7 792 925€ 5 216 670€ 5 686 515€ 1 632 627€ 2 225 637€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 494 000€ 2 978 619€ 1 430 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
459€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 034€ 489 115€ 58 171€ 14 128€ 1 844€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4€ 6€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
342 755 € 721 149 € 1 688 199 € 842 221 € 40 570 € 1 178 718 € 21 869 € 633 637 €
072
B.V.1.
Peniaze
51€ 99€ 247€ 628€ 224€ 389€
073
B.V.2.
Účty v bankách
342 755€ 721 149€ 1 688 148€ 842 122€ 40 323€ 1 178 090€ 21 645€ 633 248€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 079 € 17 205 € 10 583 € 6 562 € 1 564 € 321 € 321 € 300 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 079€ 17 205€ 10 583€ 6 562€ 1 564€ 321€ 321€ 300€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 409 644 € 10 495 150 € 18 923 415 € 21 449 982 € 13 462 040 € 12 889 180 € 2 773 310 € 3 658 059 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 299 728 € 5 792 428 € 5 348 504 € 5 198 119 € 3 635 187 € 1 622 997 € 113 919 € 58 618 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 785 125 € 5 341 200 € 5 190 815 € 3 627 884 € 1 615 693 € 106 616 € 51 314 € 40 576 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 785 125€ 5 341 200€ 5 190 815€ 3 627 884€ 1 615 693€ 278 877€ 223 575€ 212 837€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-172 261€ -172 261€ -172 261€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
507 300 € 443 925 € 150 386 € 1 562 932 € 2 012 191 € 1 509 078 € 55 302 € 10 739 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 109 916 € 4 702 722 € 13 574 911 € 16 251 863 € 9 826 853 € 11 266 183 € 2 659 391 € 3 599 441 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 842 € 1 357 € 901 € 464 € 1 556 € 1 161 € 1 950 804 € 670 430 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 950 000€ 670 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 842€ 1 357€ 901€ 464€ 1 556€ 1 161€ 804€ 430€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 085 087 € 4 629 758 € 13 507 556 € 16 236 344 € 9 810 893 € 11 218 503 € 692 007 € 2 913 383 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 655 261 € 3 282 994 € 6 718 393 € 14 353 463 € 8 544 136 € 10 439 610 € 499 082 € 2 041 013 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
148 337€ 473 179€ 931 456€ 2 274 126€ 1 899 049€ 3 619 680€ 220€ 572 180€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 506 924€ 2 809 815€ 5 786 937€ 12 079 337€ 6 645 087€ 6 819 930€ 498 862€ 1 468 833€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
901 465€ 6 300 077€ 1 500 046€ 370 030€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
337€ 553 492€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 896€ 9 097€ 12 739€ 11 143€ 11 037€ 9 914€ 13 958€ 15 197€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 467€ 6 364€ 6 246€ 541€ 4 752€ 4 640€ 5 071€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
408 463€ 429 838€ 470 101€ 371 692€ 885 149€ 764 227€ 173 990€ 298 610€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
22 987 € 71 607 € 66 454 € 15 055 € 14 404 € 46 519 € 16 580 € 15 628 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 887€ 9 968€ 10 815€ 10 055€ 10 404€ 10 452€ 16 580€ 15 617€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
11 100€ 61 639€ 55 639€ 5 000€ 4 000€ 36 067€ 11€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé