Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

METALCAST, spol. s r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2016
30.04.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
-
-
-
-
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
-245 713 € 214 337 € 1 050 065 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
408 784 € 1 263 369 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
408 784 € 1 263 369 €
012
A.II.1
Pozemky
97 257€ 97 257€
013
A.II.2
Stavby
854 585€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
311 527€ 311 527€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
-245 979 € -194 713 € -213 570 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
-531 € 34 418 € 29 449 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
34 949€ 29 980€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-531€ -531€ -531€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
-245 448 € -229 131 € -243 019 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 481€ 2 481€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-245 448€ -231 612€ -245 500€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
266 € 266 € 266 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
266€ 266€ 266€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
-245 713 € 214 337 € 1 050 065 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-1 643 637 € -1 199 904 € -374 214 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
471 765 € 471 765 € 471 765 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
471 765€ 471 765€ 471 765€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 704 869 € -879 179 € -877 602 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 704 869€ -879 179€ -877 602€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-443 733 € -825 690 € -1 577 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 397 924 € 1 414 241 € 1 424 279 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 776 € 2 776 € 2 776 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 776€ 2 776€ 2 776€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
300 761 € 300 761 € 300 761 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 063€ 1 063€ 1 063€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
299 698€ 299 698€ 299 698€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
312 031 € 324 621 € 334 659 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
265 857€ 278 447€ 288 485€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
16 406€ 16 406€ 16 406€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 242€ 28 242€ 28 242€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 526€ 1 526€ 1 526€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
52 090€ 55 817€ 55 817€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
730 266 € 730 266 € 730 266 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
730 266€ 730 266€ 730 266€