Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
529 991€ 3 381 200€ 3 962 343€ 3 689 848€ 2 637 957€ 1 983 820€ 2 685 855€ 1 387 909€ 1 709 047€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
822 543 € 3 439 369 € 4 069 834 € 3 873 348 € 2 952 657 € 2 197 620 € 2 686 855 € 1 489 623 € 1 884 023 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
210 050€ 1 000 190€ 22 515€ 78 173€ 453 940€ 683 309€ 394 401€ 50 845€ 280 929€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
319 942€ 2 381 010€ 3 939 828€ 3 611 675€ 2 184 017€ 1 300 511€ 2 291 454€ 1 337 064€ 1 428 118€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
22 600€ 50 223€ 102 500€ 183 500€ 8 000€ 213 500€ 1 000€ 53 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
269 951€ 7 946€ 4 991€ 306 700€ 300€ 48 714€ 174 976€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
987 659 € 3 387 200 € 3 971 145 € 3 773 320 € 2 863 499 € 2 150 323 € 2 665 460 € 1 475 502 € 1 883 864 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
197 611€ 754 766€ 19 500€ 321 720€ 326 622€ 635 946€ 522 639€ 75 382€ 191 197€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
33 852€ 55 775€ 25 718€ 85 585€ 138 069€ 157 809€ 157 763€ 181 631€ 280 265€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
361 113€ 2 419 671€ 3 698 205€ 3 247 453€ 1 982 370€ 1 009 537€ 1 889 362€ 1 002 042€ 1 037 733€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
34 470 € 35 934 € 25 312 € 23 366 € 23 446 € 33 444 € 12 455 € 7 944 € 14 146 €
16
E.1.
Mzdové náklady
25 496€ 26 588€ 18 902€ 18 338€ 17 342€ 24 754€ 8 652€ 5 915€ 10 481€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 974€ 9 346€ 6 337€ 5 028€ 6 104€ 8 690€ 3 044€ 2 029€ 3 665€
19
E.4.
Sociálne náklady
73€ 759€
20
F.
Dane a poplatky
14 679€ 2 299€ 11 007€ 1 750€ 161€ 1 276€ 3 488€ 1 509€ 4 138€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 598€ 28 535€ 67 722€ 72 112€ 80 636€ 96 704€ 78 458€ 202 284€ 157 480€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 598€ 28 535€ 67 722€ 72 112€ 80 636€ 96 704€ 78 458€ 202 284€ 157 480€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
39 813€ 78 189€ 112 500€ 13 724€ 211 225€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
275 523€ 12 031€ 11 181€ 7 610€ 312 195€ 4 382€ 1 295€ 4 710€ 198 905€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-165 116 € 52 169 € 98 689 € 100 028 € 89 158 € 47 297 € 21 395 € 14 121 € 159 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-62 584 € 150 988 € 218 920 € 35 090 € 190 896 € 180 528 € 116 091 € 128 854 € 199 852 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 517 € 340 € 98 € 58 € 2 € 101 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 500 € 340 € 28 € 33 € 1 € 101 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 500€ 340€ 28€ 33€ 1€ 101€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
17€ 70€ 25€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
21 951 € 17 864 € 11 230 € 10 260 € 9 606 € 6 919 € 6 885 € 11 683 € 7 499 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 327 € 12 291 € 4 777 € 5 077 € 5 929 € 3 919 € 3 314 € 1 121 € 3 614 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
19 327€ 12 291€ 4 777€ 5 077€ 3 919€ 3 314€ 1 121€ 3 614€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 929€
52
O.
Kurzové straty
149€ 26€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 624€ 5 424€ 6 453€ 5 157€ 3 677€ 3 000€ 3 571€ 10 562€ 3 885€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-21 951 € -15 347 € -11 230 € -10 260 € -9 266 € -6 821 € -6 827 € -11 681 € -7 398 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-187 067 € 36 822 € 87 459 € 89 768 € 79 892 € 40 476 € 14 568 € 2 440 € -7 239 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 826 € 22 148 € 24 055 € 19 135 € 12 750 € 4 150 € 2 880 € 726 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 826€ 22 148€ 24 055€ 19 135€ 12 750€ 4 150€ 2 880€ 726€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-187 067 € 31 996 € 65 311 € 65 713 € 60 757 € 27 726 € 10 418 € -440 € -7 965 €