Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.10.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
18 968 526 € 35 079 190 € 29 561 126 € 35 975 221 € 35 858 478 € 28 078 143 € 28 580 540 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 387 132 € 10 991 025 € 7 268 672 € 9 533 763 € 10 451 734 € 2 529 500 € 2 864 510 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 926 932 € 2 613 438 € 3 340 814 € 4 486 236 € 5 633 086 € 113 604 € 235 836 €
005
A.I.2
Software
498 136€ 368 283€ 1 428€ 113 604€ 235 836€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 000 000€
007
A.I.4
Goodwill
1 336 325€ 2 195 392€ 3 340 814€ 4 486 236€ 5 631 658€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
43 363€ 49 763€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
49 108€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 460 200 € 8 354 016 € 3 904 287 € 5 023 956 € 4 727 796 € 2 392 325 € 2 572 725 €
012
A.II.1
Pozemky
355 145€ 355 079€ 301 079€ 301 079€ 301 079€ 301 079€ 301 079€
013
A.II.2
Stavby
712 598€ 850 680€ 334 790€ 1 518 900€ 1 702 892€ 1 887 002€ 2 073 701€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 622 615€ 4 912 391€ 2 441 015€ 2 813 705€ 2 565 377€ 71 366€ 93 518€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 137 097€ 1 509 147€ 668 656€ 359 910€ 122 506€ 131 318€ 57 644€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 553 609€ 657 719€ 158 747€ 30 362€ 35 942€ 1 560€ 46 783€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
79 136€ 69 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
23 571 € 23 571 € 23 571 € 90 852 € 23 571 € 55 949 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
23 571€ 23 571€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
23 571€ 23 571€ 23 571€ 22 755€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
67 281€ 33 194€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 276 952 € 23 500 408 € 21 464 125 € 25 776 161 € 24 662 229 € 24 797 885 € 24 971 719 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
56 789 € 15 205 748 € 14 505 780 € 17 901 000 € 18 255 521 € 18 716 108 € 19 168 281 €
035
B.I.1
Materiál
46 922€ 621 382€ 245 488€ 407 945€ 576 258€ 156 193€ 149 531€
039
B.I.5
Tovar
9 867€ 14 584 366€ 14 260 292€ 17 493 055€ 17 679 263€ 18 559 915€ 19 018 750€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
971 203 € 971 203 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
971 203€ 971 203€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 483 614 € 5 265 420 € 3 484 238 € 6 552 276 € 4 996 226 € 3 848 675 € 4 396 001 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 035 750 € 4 701 900 € 3 014 651 € 4 762 590 € 4 528 081 € 2 769 527 € 3 271 425 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
249 493€ 2 255€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 035 750€ 4 701 900€ 3 014 651€ 4 513 097€ 4 525 826€ 2 769 527€ 3 271 425€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
206 320€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 070 704€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
410 663€ 158 614€ 300€ -2 641€ 683 607€ 764 465€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
447 864€ 152 857€ 104 653€ 718 682€ 470 786€ 395 541€ 360 111€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 736 549 € 2 058 037 € 2 502 904 € 1 322 885 € 1 410 482 € 2 233 102 € 1 407 437 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 514€ 625 264€ 846 574€ 12 728€ 6 802€ 935 062€ 222 832€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 731 035€ 1 432 773€ 1 656 330€ 1 310 157€ 1 403 680€ 1 298 040€ 1 184 605€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
304 442 € 587 757 € 828 329 € 665 297 € 744 515 € 750 758 € 744 311 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
10 514€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
57 448€ 414 544€ 379 989€ 316 154€ 305 351€ 310 710€ 306 476€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
440 048€ 437 835€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
246 994€ 173 213€ 448 340€ 349 143€ 428 650€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
18 968 526 € 35 079 190 € 29 561 126 € 35 975 221 € 35 858 478 € 28 078 143 € 28 580 540 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-17 451 133 € 2 871 902 € -6 297 219 € 3 906 858 € 4 267 433 € 10 726 997 € 10 064 172 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 990 000 € 3 990 000 € 3 990 000 € 3 990 000 € 3 990 000 € 3 989 909 € 3 989 909 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 990 000€ 3 990 000€ 3 990 000€ 3 990 000€ 3 990 000€ 3 990 000€ 3 990 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-91€ -91€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
19 631 193€ 13 731 193€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
398 991 € 398 991 € 398 991 € 398 991 € 398 991 € 398 991 € 398 991 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
398 991€ 398 991€ 398 991€ 398 991€ 398 991€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
398 991€ 398 991€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-85 889 € -85 889 € -260 122 € -175 459 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-85 889€ -85 889€ -260 122€ -175 459€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-14 929 510 € -10 426 089 € -6 992 218 € -121 558 € 3 928 432 € 5 675 272 € 5 587 476 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 338 097€ 6 338 097€ 5 675 272€ 5 587 476€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 929 510€ -10 426 089€ -6 992 218€ -6 459 655€ -2 409 665€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-26 455 918 € -4 736 304 € -3 433 870 € -185 116 € -4 049 990 € 662 825 € 87 796 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
36 397 242 € 31 893 135 € 35 368 414 € 30 675 085 € 30 149 940 € 17 088 297 € 18 089 051 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 307 768 € 117 685 € 295 693 € 528 773 € 463 741 € 325 850 € 358 751 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
36 677 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
36 677€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
80 457€ 31 796€ 35 571€ 27 440€ 24 031€ 18 988€ 23 482€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
85 889€ 85 889€ 260 122€ 105 304€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 141 422€ 359 352€ 439 710€ 306 862€ 335 269€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
627 969 € 627 969 € 1 020 761 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
627 969€ 627 969€ 1 020 761€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
7 572 421€ 6 250 000€ 8 500 000€ 10 000 000€ 11 500 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
26 223 268 € 23 691 111 € 18 272 757 € 16 092 737 € 13 932 206 € 14 577 558 € 15 970 927 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
12 688 054 € 20 108 846 € 15 687 153 € 13 168 495 € 12 229 558 € 11 666 631 € 12 473 863 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
135 249€ 93 502€ 444 966€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12 688 054€ 20 108 846€ 15 551 904€ 13 074 993€ 11 784 592€ 11 666 631€ 12 473 863€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
-132 728€ 439 512€ 1 000 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 021 331€ 1 021 331€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 113 626€ 1 326 700€ 1 049 157€ 975 825€ 932 543€ 15 551€ 12 478€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 424 145€ 882 038€ 632 731€ 554 050€ 508 646€ 533 438€ 544 259€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 779 470€ 1 323 471€ 867 178€ 1 291 911€ 60 343€ 43 169€ 39 661€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
70 155€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
217 973€ 50 056€ 36 538€ 32 301€ 333 844€ 857 926€ 879 335€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
665 816 € 553 619 € 4 320 665 € 309 667 € 304 370 € 274 745 € 408 758 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
190 963€ 488 888€ 309 667€ 304 370€ 274 745€ 408 758€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
665 816€ 362 656€ 3 831 777€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
652 751€ 2 956 751€ 3 742 121€ 3 947 836€ 1 910 144€ 1 350 615€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 787€ 1 787€ 1 787€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
22 417 € 314 153 € 489 931 € 1 393 278 € 1 441 105 € 262 849 € 427 317 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
288 127€ 462 906€ 1 375 390€ 1 428 807€ 247 099€ 414 835€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
22 417€ 26 026€ 27 025€ 17 888€ 12 298€ 15 750€ 12 482€