Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 203 184 € 2 027 146 € 1 816 268 € 2 158 411 € 1 999 850 € 1 739 313 € 2 243 078 € 1 851 679 € 2 019 666 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
274 199 € 135 441 € 105 415 € 107 568 € 103 556 € 97 877 € 297 601 € 379 279 € 585 764 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
274 199 € 135 441 € 105 415 € 107 568 € 103 556 € 97 877 € 297 601 € 379 279 € 585 764 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
120 000€ 227 100€ 236 811€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
154 199€ 135 441€ 105 415€ 107 568€ 103 556€ 97 877€ 70 501€ 142 468€ 585 764€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 888 403 € 1 768 021 € 1 688 875 € 2 047 701 € 1 893 012 € 1 632 755 € 1 942 789 € 1 469 583 € 1 428 523 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
96 255 € 106 121 € 26 601 € 309 444 € 42 255 € 89 075 € 97 809 € 281 549 €
032
B.I.1
Materiál
5 676€ 2 439€ 2 439€ 2 439€ 2 439€ 2 392€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
90 579€ 106 121€ 26 601€ 307 005€ 39 816€ 86 636€ 95 370€ 279 157€
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 219 049 € 1 531 876 € 1 486 713 € 1 718 818 € 1 543 916 € 1 579 477 € 1 792 188 € 1 437 799 € 1 149 478 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 174 251€ 1 419 598€ 1 306 846€ 1 532 898€ 1 353 633€ 1 579 106€ 1 760 743€ 1 414 642€ 1 026 646€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
132 000€ 112 000€ 112 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
44 798€ 112 636€ 48 525€ 74 578€ 78 941€ 1 029€ 32 103€ 23 815€ 123 490€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-358€ -658€ -658€ -658€ -658€ -658€ -658€ -658€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
573 099 € 130 024 € 175 561 € 328 883 € 39 652 € 11 023 € 61 526 € -66 025 € -2 504 €
056
B.IV.1
Peniaze
21 558€ 20 764€ 19 717€ 42 784€ 27 826€ 110 341€ 38 688€ 19 256€ 1 899€
057
B.IV.2
Účty v bankách
551 541€ 109 260€ 155 844€ 286 099€ 11 826€ -99 318€ 22 838€ -85 281€ -4 403€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
40 582 € 123 684 € 21 978 € 3 142 € 3 282 € 8 681 € 2 688 € 2 817 € 5 379 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 817€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 688€ 2 864€ 6 572€ 3 142€ 3 282€ 8 681€ 2 688€ 5 379€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
36 894€ 120 820€ 15 406€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 203 184 € 2 027 146 € 1 816 268 € 2 158 411 € 1 999 850 € 1 739 313 € 2 243 078 € 1 851 679 € 2 019 666 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
758 643 € 655 374 € 648 365 € 505 281 € 197 426 € 130 648 € 309 560 € 366 464 € 380 376 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
595 459 € 488 496 € 492 003 € 184 146 € 117 370 € 71 283 € 284 787 € 300 989 € 277 480 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
595 459€ 488 496€ 492 003€ 184 146€ 117 370€ 71 283€ 284 787€ 300 989€ 277 480€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
149 906 € 153 600 € 143 084 € 307 857 € 66 778 € 46 087 € 11 495 € 52 197 € 89 618 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 444 541 € 1 371 772 € 1 167 903 € 1 653 130 € 1 802 424 € 1 608 665 € 1 933 518 € 1 485 215 € 1 639 290 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 647 € 2 647 € 870 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 647€ 2 647€ 870€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 441 894 € 1 367 521 € 1 145 457 € 1 611 638 € 1 741 016 € 1 527 340 € 1 832 277 € 1 364 057 € 1 489 918 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 301 691€ 1 221 082€ 995 506€ 1 404 139€ 1 598 080€ 1 441 974€ 1 769 995€ 1 296 633€ 1 419 729€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 094€ 2 003€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
58 937€ 64 785€ 63 787€ 63 787€ 84 587€ 45 787€ 45 787€ 45 787€ 51 787€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
26 911€ 20 834€ 20 728€ 18 426€ 14 864€ 12 323€ 9 300€ 10 569€ 9 647€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 408€ 13 520€ 13 426€ 11 775€ 9 578€ 7 618€ 5 886€ 6 832€ 5 783€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 541€ 6 509€ 2 827€ 66 872€ 4 356€ 9 407€ 1 309€ 1 142€ 969€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
33 406€ 40 791€ 49 183€ 46 639€ 29 551€ 10 231€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 604 € 21 576 € 41 492 € 61 408 € 81 325 € 101 241 € 121 158 € 149 372 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 604€ 21 576€ 41 492€ 61 408€ 81 325€ 101 241€ 121 158€ 149 372€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé