Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 345 710€ 4 839 004€ 4 779 203€ 6 491 770€ 4 655 052€ 6 561 392€ 4 310 587€ 4 953 807€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 383 554 € 4 842 031 € 4 779 202 € 6 491 773 € 4 657 216 € 6 791 476 € 4 331 889 € 5 254 521 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
182 877€ 70 381€ 169 692€ 239 598€ 299 483€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 003 982€ 1 425 517€ 1 759 215€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 162 834€ 4 768 623€ 4 609 510€ 6 252 172€ 4 355 569€ 4 557 410€ 2 885 070€ 3 194 592€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 542€ 2 917€ 2 164€ 230 000€ 300 713€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
35 301€ 110€ 3€ 84€ 21 302€ 1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 167 585 € 4 608 890 € 4 568 474 € 6 064 122 € 4 537 995 € 6 686 119 € 4 283 462 € 5 159 024 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 800 482€ 2 417 535€ 2 198 350€ 2 758 866€ 2 210 047€ 4 612 525€ 2 364 100€ 2 632 960€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 843 307€ 1 620 112€ 1 870 479€ 2 813 384€ 1 891 280€ 1 487 666€ 1 570 475€ 1 888 047€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
481 400 € 467 610 € 447 999 € 374 759 € 285 576 € 258 098 € 243 066 € 250 576 €
16
E.1.
Mzdové náklady
347 309€ 339 323€ 324 328€ 274 173€ 207 623€ 187 142€ 176 429€ 182 500€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
120 943€ 118 133€ 113 316€ 93 994€ 71 953€ 65 391€ 61 632€ 62 507€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 148€ 10 154€ 10 355€ 6 592€ 6 000€ 5 565€ 5 005€ 5 569€
20
F.
Dane a poplatky
4 632€ 10 578€ 8 687€ 4 196€ 4 305€ 13 586€ 15 190€ 11 345€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 933€ 33 722€ 32 786€ 30 686€ 30 973€ 34 373€ 81 677€ 68 136€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
33 933€ 33 722€ 32 786€ 30 686€ 30 973€ 34 373€ 81 677€ 68 136€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
224 268€ 305 150€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 831€ 59 333€ 10 173€ 82 231€ 115 814€ 55 603€ 8 954€ 2 810€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
215 969 € 233 141 € 210 728 € 427 651 € 119 221 € 105 357 € 48 427 € 95 497 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
701 922 € 801 357 € 710 373 € 919 520 € 553 725 € 461 201 € 376 012 € 432 800 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
19 € 20 € 26 € 150 € 2 634 € 22 856 € 1 117 € 4 205 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
19 € 20 € 19 € 150 € 117 € 235 € 526 € 839 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
20€ 150€ 117€ 235€ 526€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
19€ 19€ 839€
42
XII.
Kurzové zisky
7€ 2 517€ 22 621€ 591€ 26€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 340€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
24 829 € 36 914 € 28 581 € 37 062 € 35 684 € 68 475 € 31 902 € 30 477 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 468 € 6 920 € 8 149 € 8 720 € 9 745 € 9 628 € 11 023 € 12 341 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
8 720€ 9 745€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 468€ 6 920€ 8 149€ 9 628€ 11 023€ 12 341€
52
O.
Kurzové straty
86€ 881€ 132€ 623€ 28 794€ 835€ 414€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 275€ 29 113€ 20 432€ 28 210€ 25 316€ 30 053€ 20 044€ 17 722€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-24 810 € -36 894 € -28 555 € -36 912 € -33 050 € -45 619 € -30 785 € -26 272 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
191 159 € 196 247 € 182 173 € 390 739 € 86 171 € 59 738 € 17 642 € 69 225 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
41 253 € 42 647 € 39 089 € 82 882 € 19 393 € 13 651 € 6 147 € 17 028 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
41 253€ 42 647€ 39 089€ 82 882€ 19 393€ 13 651€ 6 147€ 17 028€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
149 906 € 153 600 € 143 084 € 307 857 € 66 778 € 46 087 € 11 495 € 52 197 €