Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
593 269 € 493 349 € 431 354 € 426 586 € 234 752 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
272 712 € 220 807 € 171 387 € 125 092 € 44 311 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
261 229 € 209 324 € 159 904 € 125 092 € 44 311 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
61 977€ 41 690€ 10 255€ 10 254€ 10 255€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
199 252€ 167 634€ 149 649€ 114 838€ 34 056€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
11 483 € 11 483 € 11 483 € 0 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
11 483€ 11 483€ 11 483€ 0€ 0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
320 557 € 272 542 € 259 967 € 301 494 € 190 441 €
015
B.I.
Zásoby
1 358€ 1 358€ 0€ 0€ 0€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
166 874 € 159 194 € 118 869 € 150 440 € 85 944 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
144 675€ 139 945€ 97 480€ 138 165€ 85 053€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
22 199€ 19 249€ 21 389€ 12 275€ 891€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
152 325 € 111 990 € 141 098 € 151 054 € 104 497 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
152 325€ 111 990€ 141 098€ 151 054€ 104 497€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
593 269 € 493 349 € 431 354 € 426 586 € 234 752 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
410 391 € 400 207 € 354 176 € 334 494 € 173 976 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.
Fondy zo zisku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
393 207€ 347 175€ 327 495€ 166 976€ 80 725€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
10 184 € 46 032 € 19 681 € 160 518 € 86 251 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
182 878 € 93 142 € 77 178 € 92 092 € 60 776 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
89 037€ 4 800€ -215€ -214€ 4 548€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
24 841 € 88 342 € 77 393 € 92 306 € 56 228 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
-13 528€ 10 567€ 10 128€ 8 691€ 7 629€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
20 162€ 21 772€ 7 939€ 40 179€ 50 384€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
18 207€ 56 003€ 59 326€ 43 436€ -1 785€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
69 000€ 0€ 0€ 0€ 0€