Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROGERG plus, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
134 689 € 56 916 € 48 002 € 45 701 € 9 995 € 6 639 € 11 663 € 19 646 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
9 222 € 29 599 € 25 378 € 24 875 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
9 222 € 29 599 € 25 378 € 24 875 € 0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 222€ 29 599€ 25 378€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
24 875€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
125 436 € 27 317 € 22 624 € 20 826 € 9 995 € 6 639 € 11 654 € 19 637 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
13 002 € 15 175 € 13 474 € 1 063 €
032
B.I.1
Materiál
8 378€ 165€
036
B.I.5
Tovar
211€ 15 793€ 13 474€ 1 063€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
4 413€ -783€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
83 655 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
83 655€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 916 € 6 259 € 5 985 € 17 065 € 1 751 € 5 674 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 916€ 3 916€ 3 916€ 11 800€ 1 751€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 674€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 223€ 1 809€ 5 265€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
120€ 260€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
24 863 € 5 883 € 3 165 € 2 698 € 9 995 € 6 639 € 9 903 € 13 963 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 571€ 121€ 1 295€ 1 797€ 9 995€ 6 639€ 56€ 420€
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 292€ 5 762€ 1 870€ 901€ 9 847€ 13 543€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
31 € 9 € 9 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
9€ 9€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
31€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
134 689 € 56 916 € 48 002 € 45 701 € 9 995 € 6 639 € 11 663 € 19 646 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
14 408 € 15 507 € -54 893 € 9 543 € 9 035 € 5 679 € 6 443 € 11 263 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
66 487 € 66 487 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
66 487€ 66 487€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-57 619 € -61 532 € 2 903 € 2 396 € -960 € 3 919 € -840 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 863€ 3 863€ 3 356€ 3 919€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-57 619€ -65 395€ -960€ -960€ -960€ -840€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 099 € 3 913 € -64 435 € 508 € 3 356 € -960 € -4 779 € 4 800 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
120 281 € 41 409 € 102 895 € 36 158 € 960 € 960 € 5 220 € 8 383 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 068 € 1 468 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 068€ 1 468€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 420 € 9 952 € 7 339 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
124€ 53€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 296€ 9 899€ 7 339€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
100 553 € 23 349 € 95 556 € 36 158 € 960 € 960 € 5 220 € 8 383 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
87 990€ 2 854€ 6 498€ 144€ 641€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
15€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 949€ 13 787€ 93 387€ 29 506€ 4 340€ 2 840€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
191€ 70€ 556€ 56€ 409€ 408€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
576€ 360€ 315€ 98€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
847€ 1 080€ 1 298€ 960€ 960€ 312€ 4 494€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 198€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
11 240€ 6 640€