Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
455 975 000 € 442 809 000 € 436 367 000 € 384 287 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
261 211 000 € 261 979 000 € 257 178 000 € 222 238 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
15 794 000 € 13 053 000 € 10 022 000 € 14 366 000 €
005
A.I.2
Software
15 725 000 € 12 992 000 € 9 973 000 € 9 275 000 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
69 000 € 61 000 € 49 000 € 69 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 022 000 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
222 602 000 € 225 051 000 € 227 712 000 € 204 495 000 €
012
A.II.1
Pozemky
21 016 000 € 21 059 000 € 21 512 000 € 20 501 000 €
013
A.II.2
Stavby
138 671 000 € 142 549 000 € 147 836 000 € 136 827 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
62 915 000 € 61 443 000 € 58 364 000 € 39 400 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 767 000 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
22 815 000 € 23 875 000 € 19 444 000 € 3 377 000 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
9 194 000 € 9 567 000 € 9 562 000 € 3 377 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
13 621 000 € 14 308 000 € 9 882 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
194 764 000 € 180 830 000 € 179 189 000 € 162 049 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 760 000 € 3 965 000 € 3 731 000 € 2 846 000 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
360 000 € 528 000 € 455 000 € 358 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
044
B.II.6
Iné pohľadávky
360 000 € 528 000 € 455 000 € 358 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
78 042 000 € 65 050 000 € 63 756 000 € 47 434 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
61 784 000 € 50 505 000 € 49 933 000 € 37 578 000 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
189 000 € 1 136 000 € 1 628 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
16 069 000 € 13 409 000 € 12 195 000 € 9 856 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
112 602 000 € 111 287 000 € 111 247 000 € 111 411 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
455 975 000 € 442 809 000 € 436 367 000 € 384 287 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
227 681 000 € 232 567 000 € 232 107 000 € 211 790 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
214 300 000 € 214 300 000 € 214 300 000 € 214 300 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
214 300 000 € 214 300 000 € 214 300 000 € 214 300 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
800 000 € 1 049 000 € 931 000 € 856 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 167 000 € 2 167 000 € 2 167 000 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 167 000 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-1 367 000 € -1 118 000 € -1 236 000 € -1 311 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
29 663 000 € 29 645 000 € 29 531 000 € 29 149 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 856 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
29 663 000 € 29 645 000 € 29 531 000 € 27 293 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-12 445 000 € -12 769 000 € -14 932 000 € -34 621 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 445 000 € -12 769 000 € -14 932 000 € -34 621 000 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-4 637 000 € 342 000 € 2 277 000 € 2 106 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
228 294 000 € 210 242 000 € 204 260 000 € 169 851 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
12 525 000 € 11 874 000 € 11 802 000 € 16 583 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
11 340 000 € 10 787 000 € 10 655 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 185 000 € 1 087 000 € 1 147 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 909 000 € 14 235 000 € 14 723 000 € 17 855 000 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
16 968 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
72 000 € 122 000 € 140 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
10 713 000 € 12 050 000 € 13 308 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 124 000 € 2 063 000 € 1 275 000 € 887 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
166 610 000 € 151 308 000 € 149 670 000 € 135 413 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
139 824 000 € 125 594 000 € 121 968 000 € 111 979 000 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
14 343 000 € 13 449 000 € 15 628 000 € 13 148 000 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 025 000 € 6 592 000 € 7 296 000 € 6 563 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 307 000 € 1 434 000 € 1 368 000 € 3 460 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 111 000 € 4 239 000 € 3 410 000 € 263 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
37 250 000 € 32 825 000 € 28 065 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
25 617 000 € 23 075 000 € 21 065 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
11 633 000 € 9 750 000 € 7 000 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 646 000 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé