Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
527 805 000 € 537 823 000 € 455 975 000 € 442 809 000 € 436 367 000 € 384 287 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
291 750 000 € 315 634 000 € 261 211 000 € 261 979 000 € 257 178 000 € 222 238 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
16 843 000 € 16 358 000 € 15 794 000 € 13 053 000 € 10 022 000 € 14 366 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
16 774 000€ 16 291 000€ 15 725 000€ 12 992 000€ 9 973 000€ 9 275 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
69 000€ 67 000€ 69 000€ 61 000€ 49 000€ 69 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 022 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
263 683 000 € 276 696 000 € 222 602 000 € 225 051 000 € 227 712 000 € 204 495 000 €
012
A.II.1
Pozemky
20 630 000€ 20 985 000€ 21 016 000€ 21 059 000€ 21 512 000€ 20 501 000€
013
A.II.2
Stavby
137 581 000€ 144 506 000€ 138 671 000€ 142 549 000€ 147 836 000€ 136 827 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
59 528 000€ 64 456 000€ 62 915 000€ 61 443 000€ 58 364 000€ 39 400 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
45 944 000€ 46 749 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 767 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
11 224 000 € 22 580 000 € 22 815 000 € 23 875 000 € 19 444 000 € 3 377 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
3 458 000€ 9 434 000€ 9 194 000€ 9 567 000€ 9 562 000€ 3 377 000€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
7 766 000€ 13 146 000€ 13 621 000€ 14 308 000€ 9 882 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
230 266 000 € 222 189 000 € 194 764 000 € 180 830 000 € 179 189 000 € 162 049 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
3 845 000 € 3 583 000 € 3 760 000 € 3 965 000 € 3 731 000 € 2 846 000 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
395 000 € 431 000 € 360 000 € 528 000 € 455 000 € 358 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
395 000€ 431 000€ 360 000€ 528 000€ 455 000€ 358 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
104 080 000 € 90 996 000 € 78 042 000 € 65 050 000 € 63 756 000 € 47 434 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
87 892 000€ 74 858 000€ 61 784 000€ 50 505 000€ 49 933 000€ 37 578 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
623 000€ 0€ 189 000€ 1 136 000€ 1 628 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
15 565 000€ 16 138 000€ 16 069 000€ 13 409 000€ 12 195 000€ 9 856 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
121 946 000 € 127 179 000 € 112 602 000 € 111 287 000 € 111 247 000 € 111 411 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
5 789 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
527 805 000 € 537 823 000 € 455 975 000 € 442 809 000 € 436 367 000 € 384 287 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
211 522 000 € 228 952 000 € 227 681 000 € 232 567 000 € 232 107 000 € 211 790 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
214 300 000 € 214 300 000 € 214 300 000 € 214 300 000 € 214 300 000 € 214 300 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
214 300 000€ 214 300 000€ 214 300 000€ 214 300 000€ 214 300 000€ 214 300 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-752 000 € 681 000 € 800 000 € 1 049 000 € 931 000 € 856 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 167 000€ 2 167 000€ 2 167 000€ 2 167 000€ 2 167 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
2 167 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-2 919 000€ -1 486 000€ -1 367 000€ -1 118 000€ -1 236 000€ -1 311 000€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
29 733 000 € 29 663 000 € 29 663 000 € 29 645 000 € 29 531 000 € 29 149 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 856 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
29 733 000€ 29 663 000€ 29 663 000€ 29 645 000€ 29 531 000€ 27 293 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-15 762 000 € -17 082 000 € -12 445 000 € -12 769 000 € -14 932 000 € -34 621 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 762 000€ -17 082 000€ -12 445 000€ -12 769 000€ -14 932 000€ -34 621 000€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-15 997 000 € 1 390 000 € -4 637 000 € 342 000 € 2 277 000 € 2 106 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
313 608 000 € 306 127 000 € 228 294 000 € 210 242 000 € 204 260 000 € 169 851 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
15 876 000 € 13 055 000 € 12 525 000 € 11 874 000 € 11 802 000 € 16 583 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
14 015 000€ 12 072 000€ 11 340 000€ 10 787 000€ 10 655 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 861 000€ 983 000€ 1 185 000€ 1 087 000€ 1 147 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
45 715 000 € 49 297 000 € 11 909 000 € 14 235 000 € 14 723 000 € 17 855 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
16 968 000€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
225 000€ 133 000€ 72 000€ 122 000€ 140 000€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
44 548 000€ 48 009 000€ 10 713 000€ 12 050 000€ 13 308 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
942 000€ 1 155 000€ 1 124 000€ 2 063 000€ 1 275 000€ 887 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
192 367 000 € 200 158 000 € 166 610 000 € 151 308 000 € 149 670 000 € 135 413 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
156 652 000€ 165 701 000€ 139 824 000€ 125 594 000€ 121 968 000€ 111 979 000€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
14 434 000€ 15 588 000€ 14 343 000€ 13 449 000€ 15 628 000€ 13 148 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 370 000€ 7 682 000€ 7 025 000€ 6 592 000€ 7 296 000€ 6 563 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 549 000€ 1 344 000€ 1 307 000€ 1 434 000€ 1 368 000€ 3 460 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
12 362 000€ 9 843 000€ 4 111 000€ 4 239 000€ 3 410 000€ 263 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
59 650 000 € 43 617 000 € 37 250 000 € 32 825 000 € 28 065 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
40 860 000€ 27 650 000€ 25 617 000€ 23 075 000€ 21 065 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
18 790 000€ 15 967 000€ 11 633 000€ 9 750 000€ 7 000 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
2 675 000 € 2 744 000 € 2 646 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé