Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
444 540 000 € 771 275 000 € 527 805 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
256 203 000 € 274 864 000 € 291 750 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
20 170 000 € 20 013 000 € 16 843 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
19 869 000€ 19 948 000€ 16 774 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
301 000€ 65 000€ 69 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
224 134 000 € 246 380 000 € 263 683 000 €
012
A.II.1
Pozemky
20 378 000€ 20 610 000€ 20 630 000€
013
A.II.2
Stavby
120 487 000€ 129 363 000€ 137 581 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
54 765 000€ 52 453 000€ 59 528 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
28 504 000€ 43 954 000€ 45 944 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
11 899 000 € 8 471 000 € 11 224 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
4 703 000€ 3 468 000€ 3 458 000€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
7 196 000€ 5 003 000€ 7 766 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
188 337 000 € 496 411 000 € 230 266 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 788 000 € 3 848 000 € 3 845 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
499 000 € 516 000 € 395 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
499 000€ 516 000€ 395 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
73 545 000 € 111 581 000 € 104 080 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
58 297 000 € 96 949 000 € 87 892 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 623 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 248 000€ 14 632 000€ 15 565 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
110 505 000 € 380 466 000 € 121 946 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 5 789 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
444 540 000 € 771 275 000 € 527 805 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
193 198 000 € 201 403 000 € 211 522 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
214 300 000 € 214 300 000 € 214 300 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
214 300 000€ 214 300 000€ 214 300 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 167 000€ 2 167 000€ 2 167 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
29 733 000 € 29 733 000 € 29 733 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
29 733 000€ 29 733 000€ 29 733 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-4 063 000 € -3 712 000 € -2 919 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-4 063 000€ -3 712 000€ -2 919 000€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-41 085 000 € -31 759 000 € -15 762 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-41 085 000€ -31 759 000€ -15 762 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-7 854 000 € -9 326 000 € -15 997 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
248 841 000 € 567 247 000 € 313 608 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
25 866 000 € 42 976 000 € 45 715 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
116 000€ 165 000€ 225 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
25 437 000€ 41 669 000€ 44 548 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
313 000€ 1 142 000€ 942 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
13 719 000 € 13 471 000 € 14 015 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
13 719 000€ 13 471 000€ 14 015 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
45 581 000€ 59 257 000€ 40 860 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
148 052 000 € 418 848 000 € 192 367 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
112 925 000 € 387 923 000 € 156 652 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 953 000€ 14 104 000€ 14 434 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 365 000€ 7 069 000€ 7 370 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 608 000€ 1 020 000€ 1 549 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 201 000€ 8 732 000€ 12 362 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 947 000 € 1 592 000 € 1 861 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 947 000€ 1 592 000€ 1 861 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
13 676 000€ 31 103 000€ 18 790 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 501 000 € 2 625 000 € 2 675 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé