Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
527 805 000 € 537 823 000 € 455 975 000 € 442 809 000 € 436 367 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
291 750 000 € 315 634 000 € 261 211 000 € 261 979 000 € 257 178 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
16 843 000 € 16 358 000 € 15 794 000 € 13 053 000 € 10 022 000 €
005
A.I.2
Software
16 774 000€ 16 291 000€ 15 725 000€ 12 992 000€ 9 973 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
69 000€ 67 000€ 69 000€ 61 000€ 49 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
263 683 000 € 276 696 000 € 222 602 000 € 225 051 000 € 227 712 000 €
012
A.II.1
Pozemky
20 630 000€ 20 985 000€ 21 016 000€ 21 059 000€ 21 512 000€
013
A.II.2
Stavby
137 581 000€ 144 506 000€ 138 671 000€ 142 549 000€ 147 836 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
59 528 000€ 64 456 000€ 62 915 000€ 61 443 000€ 58 364 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
45 944 000€ 46 749 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
11 224 000 € 22 580 000 € 22 815 000 € 23 875 000 € 19 444 000 €
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
3 458 000€ 9 434 000€ 9 194 000€ 9 567 000€ 9 562 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
7 766 000€ 13 146 000€ 13 621 000€ 14 308 000€ 9 882 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
230 266 000 € 222 189 000 € 194 764 000 € 180 830 000 € 179 189 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 845 000 € 3 583 000 € 3 760 000 € 3 965 000 € 3 731 000 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
395 000 € 431 000 € 360 000 € 528 000 € 455 000 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
395 000€ 431 000€ 360 000€ 528 000€ 455 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
104 080 000 € 90 996 000 € 78 042 000 € 65 050 000 € 63 756 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
87 892 000 € 74 858 000 € 61 784 000 € 50 505 000 € 49 933 000 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
623 000€ 0€ 189 000€ 1 136 000€ 1 628 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 565 000€ 16 138 000€ 16 069 000€ 13 409 000€ 12 195 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
121 946 000 € 127 179 000 € 112 602 000 € 111 287 000 € 111 247 000 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 789 000 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
527 805 000 € 537 823 000 € 455 975 000 € 442 809 000 € 436 367 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
211 522 000 € 228 952 000 € 227 681 000 € 232 567 000 € 232 107 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
214 300 000 € 214 300 000 € 214 300 000 € 214 300 000 € 214 300 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
214 300 000€ 214 300 000€ 214 300 000€ 214 300 000€ 214 300 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 167 000€ 2 167 000€ 2 167 000€ 2 167 000€ 2 167 000€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
29 733 000 € 29 663 000 € 29 663 000 € 29 645 000 € 29 531 000 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
29 733 000€ 29 663 000€ 29 663 000€ 29 645 000€ 29 531 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-2 919 000 € -1 486 000 € -1 367 000 € -1 118 000 € -1 236 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 919 000€ -1 486 000€ -1 367 000€ -1 118 000€ -1 236 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-15 762 000 € -17 082 000 € -12 445 000 € -12 769 000 € -14 932 000 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 762 000€ -17 082 000€ -12 445 000€ -12 769 000€ -14 932 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-15 997 000 € 1 390 000 € -4 637 000 € 342 000 € 2 277 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
313 608 000 € 306 127 000 € 228 294 000 € 210 242 000 € 204 260 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
45 715 000 € 49 297 000 € 11 909 000 € 14 235 000 € 14 723 000 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
225 000€ 133 000€ 72 000€ 122 000€ 140 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
44 548 000€ 48 009 000€ 10 713 000€ 12 050 000€ 13 308 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
942 000€ 1 155 000€ 1 124 000€ 2 063 000€ 1 275 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
14 015 000 € 12 072 000 € 11 340 000 € 10 787 000 € 10 655 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
14 015 000€ 12 072 000€ 11 340 000€ 10 787 000€ 10 655 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
40 860 000€ 27 650 000€ 25 617 000€ 23 075 000€ 21 065 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
192 367 000 € 200 158 000 € 166 610 000 € 151 308 000 € 149 670 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
156 652 000 € 165 701 000 € 139 824 000 € 125 594 000 € 121 968 000 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 434 000€ 15 588 000€ 14 343 000€ 13 449 000€ 15 628 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 370 000€ 7 682 000€ 7 025 000€ 6 592 000€ 7 296 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 549 000€ 1 344 000€ 1 307 000€ 1 434 000€ 1 368 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 362 000€ 9 843 000€ 4 111 000€ 4 239 000€ 3 410 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 861 000 € 983 000 € 1 185 000 € 1 087 000 € 1 147 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 861 000€ 983 000€ 1 185 000€ 1 087 000€ 1 147 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 790 000€ 15 967 000€ 11 633 000€ 9 750 000€ 7 000 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 675 000 € 2 744 000 €