Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01
I.
Tržby z predaja tovaru
13 573 000 € 14 244 000 € 14 830 000 € 14 290 000 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 285 000 € 10 894 000 € 11 413 000 € 10 933 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 288 000 € 3 350 000 € 3 417 000 € 3 357 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
289 709 000 € 287 315 000 € 284 532 000 € 286 983 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
288 632 000 € 285 981 000 € 283 184 000 € 286 983 000 €
07
II.3
Aktivácia
1 077 000 € 1 334 000 € 1 348 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
97 187 000 € 93 185 000 € 90 279 000 € 89 721 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 829 000 € 15 131 000 € 15 228 000 € 17 826 000 €
10
B.2
Služby
82 358 000 € 78 054 000 € 75 051 000 € 71 895 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
195 810 000 € 197 480 000 € 197 670 000 € 200 619 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
176 203 000 € 169 748 000 € 165 478 000 € 159 679 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
120 617 000 € 116 034 000 € 114 005 000 € 109 700 000 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
264 000 € 276 000 € 193 000 € 218 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
42 263 000 € 40 341 000 € 39 205 000 € 39 076 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
13 059 000 € 13 097 000 € 12 075 000 € 10 685 000 €
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
26 446 000 € 25 035 000 € 24 937 000 € 37 624 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 782 000 € 16 984 000 € 13 211 000 € 13 178 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 115 000 € 14 704 000 € 13 526 000 € 10 672 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-3 172 000 € 4 977 000 € 6 940 000 € 5 822 000 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
3 000 € 5 000 € 11 000 € 121 000 €
39
N
Nákladové úroky
199 000 € 183 000 € 165 000 € 107 000 €
40
XI.
Kurzové zisky
785 000 € 243 000 € 654 000 € 156 000 €
41
O
Kurzové straty
402 000 € 441 000 € 621 000 € 338 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 723 000 € 921 000 € 827 000 € 146 000 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 936 000 € 3 921 000 € 3 813 000 € 1 430 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 026 000 € -3 376 000 € -3 107 000 € -1 452 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-5 198 000 € 1 601 000 € 3 833 000 € 4 370 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-561 000 € 1 259 000 € 1 556 000 € 2 264 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
312 000 € 502 000 € 1 716 000 € 4 279 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-873 000 € 757 000 € -160 000 € -2 015 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-4 637 000 € 342 000 € 2 277 000 € 2 106 000 €
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-5 198 000 € 1 601 000 € 3 833 000 € 4 370 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-4 637 000 € 342 000 € 2 277 000 € 2 106 000 €