Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
188 384 000 € 184 795 000 € 173 881 000 € 160 727 000 € 136 376 000 € 141 841 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
120 420 000 € 116 746 000 € 110 468 000 € 87 864 000 € 72 186 000 € 71 497 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
778 000 € 275 000 € 565 000 € 499 000 € 700 000 € 677 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
505 000€ 178 000€ 298 000€ 57 000€ 63 000€ 112 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
203 000€ 76 000€ 161 000€ 417 000€ 622 000€ 565 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
69 000€ 20 000€ 106 000€ 25 000€ 15 000€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
119 642 000 € 116 471 000 € 109 903 000 € 87 365 000 € 71 486 000 € 70 820 000 €
012
A.II.1
Pozemky
1 604 000€ 1 604 000€ 1 604 000€ 1 604 000€ 1 604 000€ 1 124 000€
013
A.II.2
Stavby
37 196 000€ 39 545 000€ 25 530 000€ 23 534 000€ 25 442 000€ 27 027 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
59 028 000€ 49 241 000€ 49 743 000€ 36 511 000€ 40 285 000€ 36 117 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 814 000€ 26 081 000€ 33 026 000€ 25 715 000€ 4 155 000€ 6 552 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
67 930 000 € 68 009 000 € 63 373 000 € 72 825 000 € 64 130 000 € 70 300 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
16 924 000 € 12 076 000 € 10 890 000 € 14 194 000 € 10 894 000 € 12 466 000 €
035
B.I.1
Materiál
5 231 000€ 4 303 000€ 4 345 000€ 7 010 000€ 5 069 000€ 7 041 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
5 079 000€ 4 109 000€ 3 258 000€ 3 157 000€ 2 852 000€ 2 451 000€
037
B.I.3
Výrobky
6 612 000€ 3 665 000€ 3 287 000€ 4 027 000€ 2 973 000€ 2 974 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 2 849 000 € 715 000 € 794 000 € 445 000 € 465 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 2 849 000€ 715 000€ 794 000€ 445 000€ 465 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
50 979 000 € 48 893 000 € 50 082 000 € 48 180 000 € 52 704 000 € 57 288 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
41 315 000 € 39 239 000 € 38 937 000 € 42 797 000 € 44 658 000 € 37 847 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 13 763 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 330 000€ 6 623 000€ 7 869 000€ 4 222 000€ 4 281 000€ 3 951 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 334 000€ 3 031 000€ 3 276 000€ 1 161 000€ 3 765 000€ 1 727 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 9 534 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
26 000 € 4 191 000 € 1 686 000 € 123 000 € 87 000 € 81 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 000€ 12 000€ 15 000€ 18 000€ 26 000€ 29 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
17 000€ 4 181 000€ 1 671 000€ 105 000€ 61 000€ 52 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
34 000 € 40 000 € 40 000 € 38 000 € 60 000 € 44 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
34 000€ 40 000€ 40 000€ 38 000€ 60 000€ 44 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
188 384 000 € 184 795 000 € 173 881 000 € 160 727 000 € 136 376 000 € 141 841 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
84 412 000 € 105 558 000 € 102 371 000 € 92 898 000 € 70 952 000 € 86 306 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 983 000 € 3 983 000 € 3 983 000 € 3 983 000 € 3 983 000 € 3 983 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 983 000€ 3 983 000€ 3 983 000€ 3 983 000€ 3 983 000€ 3 983 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
42 489 000€ 42 489 000€ 42 489 000€ 42 489 000€ 42 489 000€ 42 489 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
730 000 € 730 000 € 730 000 € 730 000 € 730 000 € 730 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
730 000€ 730 000€ 730 000€ 730 000€ 730 000€ 730 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
37 211 000 € 58 356 000 € 55 169 000 € 45 696 000 € 23 750 000 € 39 104 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
37 211 000€ 58 356 000€ 55 169 000€ 45 696 000€ 23 750 000€ 39 104 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
103 669 000 € 78 858 000 € 71 055 000 € 67 298 000 € 64 818 000 € 54 853 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
638 000 € 681 000 € 814 000 € 505 000 € 448 000 € 12 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
53 000€ 48 000€ 57 000€ 45 000€ 21 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
585 000€ 633 000€ 757 000€ 460 000€ 427 000€ 12 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
332 000 € 364 000 € 460 000 € 632 000 € 911 000 € 739 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
332 000€ 364 000€ 460 000€ 632 000€ 911 000€ 739 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
82 096 000 € 62 098 000 € 64 189 000 € 62 460 000 € 60 746 000 € 50 028 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
45 383 000 € 49 177 000 € 53 928 000 € 56 852 000 € 46 130 000 € 40 996 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 870 000€ 2 278 000€ 6 792 000€ 6 432 000€ 3 608 000€ 3 626 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
37 513 000€ 46 899 000€ 47 136 000€ 50 420 000€ 42 522 000€ 37 370 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 986 000€ 3 224 000€ 4 483 000€ 4 091 000€ 4 183 000€ 3 930 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
888 000€ 893 000€ 988 000€ 977 000€ 868 000€ 805 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
233 000€ 238 000€ 287 000€ 240 000€ 5 078 000€ 3 909 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
31 606 000€ 8 566 000€ 4 503 000€ 300 000€ 4 487 000€ 388 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
20 603 000 € 15 715 000 € 5 592 000 € 3 701 000 € 2 713 000 € 4 074 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
20 603 000€ 15 715 000€ 5 592 000€ 3 701 000€ 2 713 000€ 4 074 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
303 000 € 379 000 € 455 000 € 531 000 € 606 000 € 682 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
227 000€ 303 000€ 379 000€ 455 000€ 530 000€ 606 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
76 000€ 76 000€ 76 000€ 76 000€ 76 000€ 76 000€