Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Baňa Čáry, a.s. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
30.09.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 531 682€ 5 054 532€ 8 674 894€ 8 794 238€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 443 695 € 5 207 637 € 8 813 618 € 8 731 299 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
109€ 58€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
6 530 947€ 4 995 825€ 8 516 063€ 8 697 080€
05
III.
Tržby z predaja služieb
626€ 58 649€ 158 831€ 97 158€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
28 686€ 6 340€ -34 561€ -311 233€
07
V.
Aktivácia
835 032€ 102 344€ 123 132€ 122 184€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
36 730€ 16 492€ 50 133€ 123 394€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 565€ 27 929€ 20€ 2 716€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 144 258 € 6 905 205 € 8 056 246 € 7 606 705 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 220 312€ 1 821 986€ 2 273 035€ 2 337 482€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 781 719€ 1 138 823€ 1 267 428€ 1 195 962€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 697 031 € 3 297 590 € 3 551 487 € 3 427 309 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 842 442€ 2 241 441€ 2 412 341€ 2 313 987€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
299€ 1 474€ 1 593€ 1 593€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
660 087€ 833 825€ 892 806€ 858 062€
19
E.4.
Sociálne náklady
194 203€ 220 850€ 244 747€ 253 667€
20
F.
Dane a poplatky
13 032€ 16 108€ 16 385€ 16 971€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
412 718€ 538 233€ 899 777€ 513 999€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
412 718€ 538 233€ 899 777€ 513 999€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
36€ 925€ 2 323€ 69 007€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 410€ 91 540€ 45 811€ 45 975€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-2 700 563 € -1 697 568 € 757 372 € 1 124 594 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
393 369 € 2 202 407 € 5 223 002 € 5 071 745 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 € 13 € 321 € 3 499 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 € 12 € 9 € 14 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€ 12€ 9€ 14€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 53€ 3 485€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
259€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
117 769 € 105 740 € 122 294 € 114 764 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
111 572 € 89 155 € 105 500 € 101 126 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
96 848€ 58 749€ 37 513€ 7 909€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
14 724€ 30 406€ 67 987€ 93 217€
52
O.
Kurzové straty
2 051€ 7 031€ 6 448€ 6 899€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 146€ 9 554€ 10 346€ 6 739€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-117 761 € -105 727 € -121 973 € -111 265 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-2 818 324 € -1 803 295 € 635 399 € 1 013 329 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
16 953 € -100 650 € 122 778 € -34 699 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 162€ 2 883€ 79 438€ 524€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
14 791€ -103 533€ 43 340€ -35 223€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 835 277 € -1 702 645 € 512 621 € 1 048 028 €